Striden rundt utsetting av fasan og rapphøns fortsetter med uforminsket styrke. Foto: Jmichl/iStockphoto.

Vil ikke tillate utsetting av fasan

Lenge før Fuglehundklubbenes forbund (FKF) var klare for å søke om utsetting av fasan og rapphøns i år, varslet Miljødirektoratet at de ikke kom til å godkjenne utsetting. – Forhåndsprosedering, sier FKF.
01. april 2022

Helt siden 1870-tallet har det vært satt ut fasan i Norge. Rapphøna kom noen år etterpå. De senere årene har fuglene vært brukt for å trene stående fuglehunder, og i forbindelse med såkalte lavlands- prøver.

Nå varsler Miljødirektoratet at de som søker om å sette ut nevnte arter i år, må regne med avslag, og at man ikke bør planlegge å drive oppdrett av fasan og rapphøns. Grunnen er at det ikke finnes ny kunnskap om artene i Norge.

I fjor ble avslaget fra Miljødirektoratet omgjort av Klima- og miljødepartementet (KLD) etter at blant annet Fuglehundklub- benes forbund (FKF) klagde på avgjørelsen. Ett av hovedargumen- tene var at de aktuelle fuglene da var ferdig opprettet, og at valget sto mellom utsetting og avliving.

– Kan ikke bestemme seg på forhånd

– At Miljødirektoratet sender et slikt brev, er forhåndsprosedering. De kan ikke varsle at de allerede i forkant har bestemt seg for å gi avslag. De må ta innover seg at vi fikk medhold av departementet, nettopp fordi det ikke foreligger ny viten. Uten ny kunnskap kan heller ikke direktoratet endre praksis, sier Torstein Dehn i FKF.

Les også: FKF savner tydligere støtte fra NJFF

Da KLD ga sitt medhold på klagen i fjor, ba departementet samtidig om at det skulle innhentes nytt kunnskapsgrunnlag fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Rapporten skulle fore- ligge senest 1.3.22. I skrivende stund er bestillingen ikke overle- vert VKM fra Miljødirektoratet og Mattilsynet, som sammen har fått oppdraget fra sine respektive departementer.

Dehn er skeptisk til hva som skal komme ut av rapporten fra VKM.

– VKM sitt oppdrag er ikke å forske. De skal sammenstille kunn- skapen som allerede finnes. Og basert på denne kunnskapen, har Miljødirektoratet fram til i fjor godkjent utsetting, sier han.

– Er ikke forsvarlig

J&F har spurt Miljødirektoratet om det er vanlig å informere søkere om utfallet av søknadsbehandlingen, alt før søknaden er sendt.

– Rapporten fra VKM, som skulle inngå i beslutningsgrunnlaget for framtidige avgjørelser, er ikke klar. Derfor ser vi behov for å informere om at søknader blir behandlet med dagens kunnskaps- grunnlag. Miljødirektoratet legger til grunn at det ikke er dyrevel- ferdsmessig forsvarlig å sette ut fasaner og rapphøns, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Les også: Høgskolen i Innlandet skal forske på fasan og rapphøns i Norge

Vil være i forkant

Han sier at direktoratet informerer tidlig for å unngå at søkere starter oppdrett av fasaner og rapphøns, og igjen står i en situasjon med 15.000 kyllinger uten tillatelse til å bedrive utsetting.

– Hvilken ny kunnskap forventer Miljødirektoratet at skal komme i VKM-rapporten?

– VKM skal vurdere risikoen for negativ påvirkning av natur- mangfold og dyrevelferden ved utsetting av fasan og rapphøns – basert på tilgjengelig kunnskap. De som skal gjøre vurderingene, har bred ekspertise på disse temaene. Vurderingen skal også belyse eventuelle kunnskapshull.

– Kan Miljødirektoratet endre praksis så lenge det ikke foreligger ny kunnskap?

– Økt fokus på dyrevelferd og bevaring av natur, samt strengere regelverk innenfor dette temaet, gjør at det har vært innstram- ninger når det kommer til utsetting og introduksjon av fremmede arter de siste årene, sier Vangen.


Mer å lese

Siste fra Hund

NJFF håper den nye hundeloven gir gode rammebetingelser for alle sider av et hundehold. Foto: Jo Straube
Revidert hundelov:

NJFF ønsker å styrke jakthundens rettssikkerhet

– Selv om vi stort sett er fornøyd med utkastet til ny hundelov, håper vi den endelige lovteksten gir gode rammebetingelser for alle deler av et hundehold, sier jakhundkonsulent.
Spordommer Jørn Veidahl ønsker å prioritere ekvipasjer som vil bli gode i ettersøk, til det beste for dyrevelferden. Han er ikke alene i sitt syn. Foto: Alexander Schindler
Viltsporchampionat

NKK innførte championatendringer tross massiv mostand

Norsk Kennel Klub fikk omfattende motbør fra en rekke ettersøksdommere for innføringen av dagens viltsporchampionat. Nå ønsker flere av dem å reservere seg mot å gå fersksporprøver for ekvipasjer som kun jakter titler.
Birdlife Norge mener at man må finne andre måter å trene fuglehunder på enn å sette ut fasan og rapphøns. – Skal man ha en levedyktig bestand av sistnevnte art, er det andre tiltak enn utsetting som må til, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken. Fot
Birdlife Norge

– Rapphøna kunne klart seg

Birdlife Norge mener utsetting er feil vei å gå om man ønsker en levedyktig bestand av rapphøns i Norge.

På forsiden nå