Jakt & Fiske | Formålsbestemmelse og forskrift

|| Formålsbestemmelse


Jakt & Fiske er et medlems- og fagtidsskrift, som utgis av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Utgivelsens hensikt

Jakt & Fiske skal sette medlemmenes interesser på dagsorden, og gjennom saklig og uavhengig journalistikk bygge tillit og troverdighet til NJFF og organisasjonens formål. Mediet skal levere inspirerende og engasjerende innhold tilknyttet jakt, fiske og annet friluftsliv. NJFFs kjerneverdier, aktiviteter og satsingsområder skal synliggjøres i dette innholdet.

Presseetiske forpliktelser

Redaksjonen i Jakt & Fiske skal utøve journalistikk forankret i Redaktørplakaten. Redaksjonen skal følge prinsippene for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær varsom-plakaten.

Målgruppe

Jakt & Fiskes målgruppe er medlemmer i NJFF.

Redaksjonens frihet

Redaksjonen i Jakt & Fiske skal ha en fri og uavhengig stilling i tråd med Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

|| Forskrift for Jakt & Fiske


Dette dokumentet detaljerer hvilke premisser som ligger til grunn for produksjonen av det redaktørstyrte fag- og medlemsbladet Jakt & Fiske (heretter J&F) på nett og papir.

Det bygger på «Utgiverinstruks for Jakt & Fiske», vedtatt på forbundsstyremøte 25. april 2022

Grunnleggende retningslinjer

 • NJFF skal ha et klart og tydelig skille mellom journalistikk og forbundets styrte kommunikasjon.
 • Det redaktørstyrte mediet Jakt & Fiske skal bedrive journalistikk etter redaktørplakaten, medieansvarsloven og Vær Varsom-plakaten for god presseskikk. Dette betyr at Jakt & Fiske ikke er en del av forbundets styrte kommunikasjon.
 • Ansvarlig redaktør bestemmer hva som publiseres på nett og papir til enhver tid, og står alene ansvarlig for alt innhold. Dette medfører at hans/hennes vurderinger av innhold ikke kan overprøves av andre i NJFF.
 • Ansvarlig redaktør er ikke forpliktet til å hensynta NJFFs øvrige interesser eller arbeid opp mot for eksempel myndigheter og forvaltning.
 • Avgjørelse om videreutvikling av det redaksjonelle produktet, være seg innhold eller utforming på nett eller papir, ligger hos ansvarlig redaktør. Redaktør plikter å informere utgiver om slike endringer.
 • Ansvarlig redaktør plikter å etterstrebe samkjørt digital utvikling med utgiver der dette ikke kommer i veien for et tydelig skille mellom styrt kommunikasjon og journalistikk.
 • Redaksjonell produktutvikling skal løses innenfor J&Fs rammebudsjett.

Utgivelsens formål – noen presiseringer

J&F er heleid av NJFF og er et redaksjonelt uavhengig medlemsblad. Med J&F menes den trykte utgaven, nettstedet og andre fremtidige kanaler.

J&F er både landets største fagblad for jegere, fiskere og friluftsfolk, og medlemsbladet til NJFF. Formålet til Jakt & Fiske innebærer å:

 • Bedrive kritisk, undersøkende og uavhengig journalistikk, være seg nyheter, reportasjer, tester, guider eller annet journalistisk innhold, om temaer som berører medlemmenes interesser både utenfor og innad i organisasjonen, og sette disse på dagsorden.
 • Skrive om viktige tilliggende områder som forvaltningen av vilt og fisk, hvilken rolle jakt og fiske har i samfunnet, hvordan naturforvaltning, klimaproblematikk og annet påvirker det høstingsbaserte friluftslivet, samt foredling av vilt og mat.
 • Bidra til holdningsdanning, etisk refleksjon, kompetanseheving og engasjement hos leserne.Være en arena for debatt om saker som berører medlemmenes interesser, både fra eksterne parter og interne deler av organisasjonen.
 • Tilrettelegge for organisasjonens informasjonsarbeid gjennom egenannonser og dedikerte seksjonerte informasjonssider som leveres av forbundet.

Bredden av medlemmenes meninger skal kunne komme fram i Jakt & Fiske, uavhengig av hva som er organisasjonens offisielle synspunkt i et gitt sakskompleks.

J&Fs målgruppe

J&Fs målgruppe er medlemmer i NJFF, og henvender seg i tillegg også til andre som søker kunnskap og inspirasjon innen publikasjonens fagområder, dette for å lykkes med utgivelsens formål.

Utgivers redaksjonelle mål

Leserne av J&F skal assosiere utgivelsen med NJFF, uten at innholdet tas til inntekt for organisasjonens offisielle syn.

J&Fs innhold skal reflektere NJFFs formål, jf. vedtektene § 2. Tidsskriftet skal støtte opp under medlemmenes interesser og sette disse på dagsorden. NJFFs formål er:

NJFF er en partipolitisk nøytral, landsomfattende medlemsorganisasjon som skal arbeide faglig og politisk for interesser innen jakt, fiske og annet friluftsliv. NJFF skal arbeide for å sikre allmennhetens tilgang til naturen, bærekraftig høsting, god naturforvaltning og vern av miljøet.

Skillet mellom journalistikk og forbundets styrte kommunikasjon

Det skal være et klart og tydelig skille mellom informasjonsmateriell/forbundets styrte kommunikasjon og journalistikk. Dette innebærer blant annet:

 • Eget domene for Jakt & Fiske
 • Egne epostadresser for redaksjonelt ansatte
 • Eget nyhetsbrev
 • Egen redaksjonell tilstedeværelse på relevante sosiale medier eller andre plattformer der det tydelig framkommer at J&F er medlemsbladet til NJFF.

J&F bestreber seg på å lenke til informasjon på forbundets egen nettside i relevante saker på en tydeliggjørende måte for leserne.

Digitale kanaler og plattformer

Utgiver definerer publiseringskanaler, plattformer og distribusjon av utgivelsen. J&F kan opprette egne kontoer på de samme publiseringsplattformene/kanalene som NJFF for øvrig, og som utgiver mener er formålstjenlig for å spre forbundets styrte kommunikasjon.

Dersom J&F ønsker å ta i bruk et nytt sosialt medium, publiseringsplattform/kanal eller lignende som per i dag ikke brukes av NJFF til styrt kommunikasjon, skal ansvarlig redaktør innhente samtykke hos utgiver.

Ansvarlig redaktørs stilling

J&F skal redigeres i henhold til Redaktørplakaten og utgivers grunnsyn. Med grunnsyn menes i dette tilfelle overnevnte formål for NJFF.

Råderetten og ansvaret over alt innhold i kanaler Jakt & Fiske bruker, ligger hos ansvarlig redaktør. Herunder menes også innhold som administrasjonen leverer til forbundssidene i medlemsbladet.

Konfliktløsning

Dersom det oppstår uløselige konflikter med bakgrunn i redaksjonelle forhold, har både ansvarlig redaktør og utgiver rett til å bringe saken inn for styret. Forutsetningen er at saken i forkant er forsøkt løst partene imellom. Ved langvarig konflikt plikter redaktøren å tre til side.

Kommersielle sider

Systematisk samarbeid med andre medier om videresalg eller spredning av journalistisk innhold fra Jakt & Fiske avklares mellom ansvarlig redaktør og utgiver. Det samme gjelder eventuelle framtidige redaksjonelle tjenester som kan generere inntekter til NJFF.

Redaktøren må innhente samtykke hos utgiver for å teste nye digitale inntektskilder, være seg nye annonseformater, stillingsmarked innenfor nisjen og lignende. Utgiver kan heller ikke etablere en ny digital inntektskilde uten samtykke fra ansvarlig redaktør.

Powered by Labrador CMS