Annonse

Leder

Problematisk EU-forslag

Europas energikrise er dårlig nytt for alle oss som er dypt bekymret for et stadig økende naturtap.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

EU ønsker å bygge ut mer fornybar kraft for å nå ambisiøse klimamål, samtidig har unionen hastverk med å gjøre seg uavhengig av fossil energi fra Russland. Løsningen har fått navnet RePowerEU.

Norge har et tett samarbeid med EU på energiområdet, og er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Tiltakene som er foreslått kan derfor få merkbare konsekvenser også for oss.

Blant hovedutfordringene EU peker på, er nasjonale regelverk og kapasitet til å behandle konsesjonssøknader. Det er en omfattende og tidkre- vende prosess å få tillatelse til bygging og drift av f.eks. et vindkraftanlegg. Sentrale forslag i RePowerEU-planen er derfor å korte ned saks- behandlingstiden for alt fra vindkraft på land og til havs, til solkraft og andre fornybare energikilder.

Bit for bit taper naturen terreng, godt hjulpet av manglende overordnet statlig styring.

De foreslåtte endringene, eller snarveiene, vil kunne svekke muligheten for gode løsninger som både bidrar til å løse klimautfordringene, og samtidig stanser tapet av natur. Nok en gang kan man få inntrykk av at sistnevnte ses på som mindre viktig i den store sammenhengen. Det er mildt sagt problematisk. Vårt eget livsgrunnlag forutsetter velfungerende økosystemer og et rikt artsmangfold. Samtidig er den største trusselen mot verdens plante- og dyreliv, nettopp nedbygging av natur.

Forslaget fra EU kommer på toppen av en allerede prekær natursituasjon – også for Norges del. I en evalueringsrapport fra april, fikk norske myndigheter krass kritikk fra OECD (Organisasjonen for økonomi og samarbeid og utvikling) for sin innsats med å ta vare på natur og truede arter. Overforbruk av natur og arealer setter naturmangfoldet under press over hele landet, og dette har blitt forverret de siste ti årene, fastslår rapporten.

Hele 89 prosent av Norges 2752 truede arter er truet som følge av ødelagte leveområder, ifølge miljøstatus.no. Det skjer stykkevis og delt. Intensivt skogbruk og landbruk, stadig mer utbygging av hyttefelt og boligområder, bedre veier og nye kraftinstallasjoner. Bit for bit taper naturen terreng, godt hjulpet av manglende overordnet statlig styring.

Klimaendringer og naturtap må ses i sammenheng. Det er strukturelle og tett sammenvevde utfordringer som krever gode, velfunderte løsninger som står seg over tid. Det er ikke mulig å løse det ene uten også å løse det andre. Et raskt økende energibehov endrer ikke på dette.

Og kanskje er det på tide at vi begynner å venne oss til begreper bærekraftig utflating. For ingen ting kan vokse inn i himmelen.

Powered by Labrador CMS