Annonse

Dette er årets gaupekvoter

Illustrasjonsfoto: kjekol/iStockphoto

Fra ingen jakt i nord og øst, til kvotefritt i vest. Med gaupa under bestandsmålet er kvota for 2023 lavere enn i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I region 2 Sør-Norge, region 3 Oppland og region 6 Midt-Norge ligger bestanden over bestandsmålet.

Her har de respektive rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen 51 gauper i 2023.

Før jakta startet 1. februar 2022 var det 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer ca. 343 dyr, viser Rovdatas bestandsrapport fra juni. Denne sier også at det forventede antallet familiegrupper denne vinteren er 63.

I 2023 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 24 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 5 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Under nasjonalt bestandsmål

Gaupebestanden er lavere enn Stortingets mål både i landet som helhet og i enkelte regioner. Derfor har Miljødirektoratet besluttet at det ikke tilrådelig å åpne for kvotejakt i regionene Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark.

I fjor ble det til sammenligning åpnet for gaupejakt i seks av de åtte rovviltregionene, der totalt 74 gauper kunne felles.

Ingen jakt i nord og deler av Østlandet

I region 4 Oslo/Akershus/Østfold og region 5 Hedmark ligger bestanden under bestandsmålet. Her har rovviltnemndene anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i 2023.

Miljødirektoratet har valgt å følge rådene fra rovviltnemndene.

Kvotejakt på gaupe er et verktøy for å regulere bestanden, men den skal også bidra til å styre utbredelsen og redusere og hindre skader i områder hvor tamrein og bufe beiter.

– Vi har vurdert utviklingen av gaupebestanden og skadesituasjonen i begge regionene. Kvotejakt på gaupe her er ikke er forenelig med at bestanden må øke for å oppnå Stortingets mål. Det er viktigere å styre fellinger til akutte skadesituasjoner på tamrein og sau, da er skadefelling et aktuelt virkemiddel, sier miljødirektør Hambro i pressemelding fra Miljødirektoratet.

To klagesaker

Klima- og miljødepartementet har behandlet klage over vedtak om kvotejakt på gaupe for 2023 i region 2 og region 6. Nemndenes vedtak om kvotejakt er opprettholdt, med unntak av én endring i region 6, der hunndyrkvoten etter anbefaling fra Miljødirektoratet er redusert med 3 hunndyr.

I tillegg åpnes det for kvotejakt på gaupe i region 3 (tidligere Oppland). Dette vedtaket er ikke påklaget. Dette skriver regjeringen i en pressemelding.

Kvotejakt på gaupe

  • Jaktperioden for gaupe er fra 1. februar til 31. mars.
  • Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge.
  • Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr.
  • Den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1, Vestland, Rogaland og kommunene i det tidligere fylket Vest-Agder.
  • I 2023 åpnes det ikke for kvotejakt på gaupe i Viken og Oslo, Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark (region 4, 5, 7 og 8)

Powered by Labrador CMS