Annonse

Lavlandssaken:

Departementet avslår utsettingsklage

Klima- og miljødepartementet har avslått klagen til Fuglehundklubbenes forbund vedrørende utsetting av fasan og rapphøns. Departementet mener også at VKMs prosjektleder ikke var inhabil på grunn av sine økonomiske bidrag til organisasjonen Noah – én av partene i saken.

Klima- og miljødepartementet avviser alle klagepunkter fra Fuglehundklubbenes forbund (FKF) – og mener VKMs prosjektleder var habil. – Rokker ved tilliten til forvaltningen, sier FKF

Publisert Sist oppdatert

Klima- og miljødepartementet har avslått FKFs klage på avslaget om å innføre og sette ut fasan og rapphøns i 2023. Avgjørelsen kom etter lang behandling, i det lavlandssesongen går mot slutten i Norge.

Departementet mener at kunnskapsgrunnlaget gir grunn til å anta at utsetting av fasan og rapphøns kan ha negative påvirkninger på naturmangfoldet, blant annet på grunn av konkurranse om maten og fortrengsel av stedegne arter.

Lavlandssaken oppsummert:

Det har vært mange runder i den såkalte lavlandssaken, her følger en kort oppsummering:

  • I flere år har fuglehundklubber fått lov til å oppdrette eller importere fasan og rapphøns for å gjennomføre trening og arrangere såkalte lavlandsprøver for stående fuglehund.
  • Lavlandsprøvene er én av flere prøver i fuglehundmiljøet. Det gjennomføres også prøver på høyfjell og skog, i tillegg til apportprøver.
  • Organisasjonen Noah – for dyrs rettigheter begynte etter hvert å klage på tillatelsene som ble gitt til oppdrett/utsetting.
  • FKF har argumentert med at det er feil å endre etablert forvaltningspraksis før det foreligger ny kunnskap. Klima- og miljødepartementet ga da Miljødirektoratet i oppdrag å bestille en kunnskapsoppdatering i samarbeid med Mattilsynet hos Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).
  • I bestillingen ba Mattilsynet og Miljødirektoratet VKM om å se på mulige negative følger av utsetting. Rapporten ble svært forsinket.
  • Da rapporten fra VKM forelå, konkluderte den med flere negative konsekvenser for utsetting. Rapporten ble samtidig kritiserte av flere andre forskere, blant annet for å kle etiske vurderinger i biologiske termer.
  • FKF bestilte sin egen rapport om emnet hos Høgskolen i Innlandet (HINN), og ba forskerne spesielt å evaluere effekten av utsetting på både økosystemer og biodiversitet, uten å kun fokusere på negative påvirkning.
  • Denne rapporten konkluderer blant annet med at det er mulig: « …å tilpasse oppdretts- og utsettingsprogrammer som minimerer risikoen for spredning av patogener og som produserer sunne og levedyktige individer som er godt tilpasset livet utenfor oppdrettsanlegget» etter dagens forståelse av dyrevelferd.
  • Videre konkludere HINN-rapporten også med at andre arter som lever i kulturlandskapet vil kunne nye godt av tiltak som tilrettelegger for utsetting av fasan og rapphøns.

Med kunnskapsgrunnlaget, mener departementet i denne sammenhengen både rapporten fra VKM og rapporten fra Høgskolen i Innlandet (HINN).

– Departementet har i klageavgjørelsen om utsetting og innførsel av fasan og rapphøns lagt det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget til grunn for vår vurdering. Vi har både sett på og inkludert rapporten fra Høgskolen i Innlandet av 8. mars 2023 og risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø av 30. november 2022 i våre vurderinger, skriver departementet i en e-post til Jakt & Fiske.

– Hvordan stiller departementet seg til at HINN-rapporten har en vesentlig annerledes konklusjon enn VKM-rapporten?

– Departementet har forholdt seg til begge rapportene i sin vurdering. Vi registrerer at det er noen forskjeller mellom rapportene, men departementet må trekke én konklusjon, svarer departementet. 

Avviser habilitetsproblemer

Jakt & Fiske har tidligere omtalt at FKF fant ut av at prosjektlederen til VKM var støttemedlem i Noah fram til hun påtok seg oppdraget med rapporten om negative konsekvenser ved utsetting av fasan og rapphøns. FKF har anført dette som et av sine klagepunkter i klagen til Klima- og miljødepartementet.

Departementet mener at medlemskapet ikke reiser inhabilitet, og skriver:

Departementet har vanskelig for å anse et ordinært og passivt medlemskap som et «særegent» forhold etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det er heller ikke klart at det utad framstår «egnet til å svekke tilliten» til vedkommendes upartiskhet.

I avgjørelsen skriver departementet videre at formuleringen «egnet til å svekke tilliten», innebærer en objektiv vurdering av hvordan forholdet vil framtre utad, både for partene og offentligheten generelt, og peker på utredningen til ny forvaltningslov av 2019, NOU 2019:5, side 224.

Der står det følgende:

Dette innebærer blant annet at en person kan være inhabil selv om det særegne forholdet rent faktisk ikke ville ha påvirket behandlingen av saken.

På spørsmål om hvilke kriterier som er lagt til grunn for en slik objektiv vurdering, svarer departementet:

– Vi viser til den vurderingen som er gjort i avgjørelsen, hvor det framgår at dette er en bred helhetsvurdering hvor en rekke forhold er relevante. Departementet legger blant annet vekt på om avgjørelsen i saken kunne innebære særlig fordel, tap eller ulempe for prosjektlederen eller noen som han eller hun har nær personlig tilknytning til, og hvordan forholdet framtrer utad. Det ble tatt i betraktning at organisasjonen hadde inntatt et svært tydelig standpunkt til praksisen med utsetting av fasan og rapphøns for fuglehundtrening, og hatt en aktiv rolle overfor forvaltningen i disse sakene, blant annet som klager. På den andre siden var det tale om et ordinært og passivt medlemskap i organisasjonen. 

– Ingen realitetsbehandling

Leder Torstein Dehn i Fuglehundklubbenes forbund (FKF) synes det er vanskelig å forstå at departementet har brukt så lang tid på å komme med et avslag han mener nærmest kun gjentar tidligere synspunkter.

– Departementet gjentar tidligere avslag uten å realitetsbehandle de innspill og argumenter vi har fremmet. I en så kompleks sak ville det vært naturlig med en nær dialog med involverte. Her har de stengt døren og behandlet saken uten å sette seg godt nok inn i hvordan behandling av lavlandsfugl i vår regi foregår.

– Departementet har behandlet habilitetsspørsmålet og konkludert med at et passivt medlemskap i Noah ikke påvirker habiliteten til VKMs prosjektleder. Hva tenker FKF om dette?

– Departementets argumentasjon er meget svak. Det virker ikke som om departementet forstår at det kun finnes en type medlemskap i Noah. At VKMs prosjektleder har støttet den ene parten i saken økonomisk mener vi er en sterk tilknytning som er langt fra passiv.

Habilitetsreglene skal bidra til å opprettholde den allmenne tillit til forvaltningen. Med den historikken FKF har med saksbehandlere som åpenbart har en interesse i utfallet av saken, må det sies at denne tilliten er ikkeeksisterende, sier Dehn.

Erfaringen Dehn henviser til, er blant annet at en tidligere saksbehandler i Miljødirektoratet behandlet søknader om utsetting samtidig som vedkommende var lokallagsleder i BirdLife på hjemstedet, en organisasjon som også er part i saken.

Åpning for endret kunnskapsgrunnlag

På det sin egen side på Facebook, skriver Noah: «SEIER: Endelig forbud mot trening på tamfugler!»

I sitt avslag, setter derimot departementet døren på gløtt for at framtidige søknader vedrørende utsetting og oppdrett kan vurderes annerledes dersom det «kommer ny vitenskapelig kunnskap som viser at fuglene har gode muligheter for å tilpasse seg og overleve i det nye miljøet». 

– Vi har ved flere anledninger bedt om anledning til å skaffe nytt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. At KLD nå gjentar dette uten å gi oss mulighet til å metodisk forske på effektene av å sette ut fugl, er patetisk. I sin avgjørelsen har departementet brukt utvalgte deler av både HINN-rapporten og VKM rapporten som passer til deres konklusjon, uten at de også har tatt med seg de vurderingene gjort i VKM rapporten som sier at risikoen for konsekvenser for naturmangfoldet er minimal, sier Dehn.

Sertifiseringsforslag

Norges Jeger- og Fiskerforbund har nylig sendt et detaljert forslag om etableringen av sertifiseringsordning for oppdrett og utsetting av fasan og rapphøns til Klima- og miljødepartementet.

Forbundet mener utdanningsløpet for aktører bør ha både en praktisk og teoretisk del, og skriver følgende:

En sertifiseringsordning er viktig for at trenings- og prøveaktiviteten med fasan og rapphøns kan skje på en måte som ivaretar god dyrevelferd, og som ikke er til skade for naturlig fauna.

En sertifiseringsordning vil kunne løse utfordringene som denne aktiviteten står overfor, slik at det fortsatt kan tilbys gode treningsmuligheter for fuglehunder med lavlandsfugl.

Fuglehundklubbenes forbund støtter NJFFs forslag til sertifiseringsordning.


Mer om NJFFs syn i saken

Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av goder rammer for jakthundtrening uten at det skal påvirke naturen negativt.

NJFF har derfor et løpende engasjement for at det til enhver tid er gode treningsmuligheter for hunder som skal brukes til jakt, ettersøk og taksering. Lavlandstrening for stående fuglehunder kan være aktuelt i enkelte områder og være et supplement til trening i fjellet og i skogen.

Les mer på forbundets egne nettsider

Powered by Labrador CMS