Annonse

Lavlandssaken:

Henlegger importanmeldelse av FKF

Østfold fuglehundklubb og Fuglehundklubbenes forbund (FKF) ble politianmeldt av NOAH for ulovlig import av fasaner og rapphøns. Politiet har henlagt saken etter lengre etterforskning – og overført den til Miljødirektoratet for videre oppfølging.
Østfold fuglehundklubb og Fuglehundklubbenes forbund (FKF) ble politianmeldt av NOAH for ulovlig import av fasaner og rapphøns. Politiet har henlagt saken etter lengre etterforskning – og overført den til Miljødirektoratet for videre oppfølging.

Politiet tar ikke ut tiltale mot Østfold fuglehundklubb etter import av fasan og rapphøns. Nå er det opp til Miljødirektoratet å følge opp saken, som startet med en anmeldelse fra NOAH.

Publisert

Tidligere denne måneden ble det klart at politiet henlegger anmeldelsen av Østfold fuglehundklubb og Fuglehunklubbenes forbund (FKF).

– Påtalemyndigheten må være av den oppfatning at straffeskyld kan bevises utover enhver rimelig tvil for å ta ut tiltale i saken. Straffeprosessloven § 71c åpner for at påtalemyndigheten kan overføre saken til forvaltningen dersom den kan, som her, medføre en administrativ sanksjon og saken mest hensiktsmessig kan forfølges av forvaltningsorganet eller vilkårene for straff ikke er oppfylt, sier påtalejurist Elisabeth Rastad i Øst politidistrikt.

Rastad forteller at Riksadvokaten har gitt påtalemyndigheten nærmere føringer for hvilke vurderinger som ligger til grunn for å kunne overføre saken til forvaltningsorganet. Sakens alvorlighet er et av kriteriene som vektlegges. 

Kan få gebyr

– Hvordan kommer Miljødirektoratet til å forfølge denne saken videre?

– Vi vil nå se på saken og vurdere om det er grunnlag for administrativ sanksjon. Med det menes et overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven §74, sier leder for viltseksjonen Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Lang prosess

Lavlandssaken har tatt mange krumspring de siste årene, og det er lett å gå seg vill i datoer for søknader, avslag, klager, omgjøringer med mer. 

Mattilsynet besøkte Østfold fuglehundklubbs lokaler på Torp mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 17. oktober 2022.

Besøket var et vanlig tilsyn, etter at fuglehundklubben to måneder tidligere hadde importert 600 fasaner og 467 rapphøns fra Sverige. 

Mattilsynet vurderte at:

« … dokumentasjonen som følger denne importen, og som ble framlagt i forbindelse med inspeksjonen, oppfyller kravene for import av fasan og rapphøne jf. …».

I konklusjonen skriver Mattilsynets seniorinspektør videre:

«Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak».

Ingen tillatelse 

Det kreves ingen særskilt tillatelse for å importere fjærfe til hobbybruk i Norge. Forutsetningen er at rasene som importeres ikke er å regne som fremmede organismer. Er de det, faller de innunder forskriften om fremmede organismer. Slik import, og eventuell utsetting, må godkjennes av Miljødirektoratet. 

Østfold fuglehundklubb opplyste ved tilsynet at de hadde alle tillatelser i orden mens tilsynet pågikk:

«Det vises videre til Miljødirektoratets tillatelse til innførsel og utsetting av fasan og rapphøne, sak 2022/3954. Tillatelse ble gitt av Miljødepartementet den 10. august 2022.» 

Stridens kjerne er hvorvidt fuglehundklubben hadde en slik importtillatelse. 

Sak 2022/3954 er saksnummeret på fellessøknaden om utsetting av fasan og rapphøns Fuglehundklubbenes forbund sendte på vegne av sine tilsluttede klubber og enkelte privatpersoner. Jakt & Fiske har fått bekreftet fra Miljødirektoratet at det ikke på noe tidspunkt ble sendt en søknad om import av fasan og rapphøns for 2022. 

Miljødepartementet omgjorde den 10.august 2022 Miljødirektoratets avslag om utsetting. Fra det tidspunktet og fram til Oslo tingrett ga NOAH midlertidig forføyning den 12. august, var det altså lov å sette ut fasan og rapphøns i Norge. 

I Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan man søke om både import og utsetting av fremmede organismer, da begge deler vurderes ut fra den samme forskriften. Det er også mulig å gjenbruke tidligere års søknader. Det har vært vanlig å søke om både import og utsetting i samme søknad i tidligere år.

– Østfold Fuglehundklubb har tidligere år søkt om innførsel fra Sverige, men i 2022 mottok vi ikke en slik søknad. Siden FKF sin søknad kun omhandler utsetting, er det kun avslag på utsetting vi har gitt, og KLD ga kun tillatelse til utsetting, ikke import, sier Vangen i Miljødirektoratet.

– Kan FKF ha trodd at de også søkte om import?

– Det er mulig at FKF har misforstått skillet mellom å søke om import og utsetting. Men det fritar ikke en søker fra å settes seg inn i gjeldende regelverk. 

– Misforståelse

Leder Torstein Dehn i FKF mener hele saken er en stor misforståelse, og forteller at fuglehundklubbenes sentrale forbund søker om utsetting, mens det er de lokale klubbene som selv må søke om import eller oppdrett. 

– Østfold fuglehundklubb har trodd at vår sentrale søknad om utsetting også omhandlet import, noe den ikke gjorde, sier Dehn.

Fjorårets fellessøknad fra FKF om utsetting av fasan og rapphøns, ble sendt på papir. 

– Vi sendte et brev til Miljødirektoratet som vår søknad om utsetting, fremfor å bruke den elektroniske løsningen. FKF skulle ha påpekt til klubbene at søknaden for 2022 ikke gjaldt import og oppdrett, men kun utsetting. Det poengterte vi ikke godt nok, sier Dehn.

Han er oppgitt over at fuglehundklubben nå risikerer å bli straffet for en forseelse han mener kunne vært unngått ved bruk av elektronisk søknadsskjema på Miljødirektoratets nettsider.

Datotrøbbel

Østfold fuglehundklubb kan altså ha trodd at de den 10. august fikk tillatelse til å importere fasan og rapphøns til Norge. Men tre dager før importen, tok Oslo tingrett NOAHs begjæring om midlertidig forføyning til følge med følgende slutning:

«Fuglehundklubbenes Forbund […] forbys å sette ut fasan og rapphøns i henhold til tillatelse av 10. august 2022 fra Klima- og miljøverndepartementet, inntil det foreligger dom i tingretten om gyldigheten av departementets vedtak».

Etter muntlige forhandlinger den 23.august, kom tingretten med sin endelige kjennelse 26.august, der utsettingen stoppes. 

På importdagen den 15. august er det altså tre døgn siden Oslo tingrett fattet vedtak om at tillatelsen FKF fikk på vegne av medlemsklubbene er ugyldig. 

Likevel gjennomførte Østfold fuglehundklubb importen. 

– På dette tidspunktet var det ikke lenger mulig å avbestille leveransen av fugl fra Sverige. Vi regnet med å få tillatelse til å sette ut fuglen etter muntlige forhandlinger, sier Dehn.

Fuglene skulle brukes til gjennomføring av norgesmesterskap i lavland i regi av Østfold fuglehundklubb. Norgesmesterskapet ble senere avlyst. 

Etter det Jakt & Fiske kjenner til, ble fuglene solgt som matfugl eller apportobjekter til klubbens medlemmer.

– Kontakt politiet

NOAH sendte den 13.desember 2022 et brev til Mattilsynet og ba om at godkjenningen av importen skulle omgjøres.

Mattilsynet svarte ti dager seinere ved å anbefale NOAH kontakte Miljødirektoratet og politiet:

«Mattilsynet forvalter ikke forskrift om fremmede organismer og kan dermed heller ikke føre tilsyn eller sanksjonere eventuelle brudd på denne forskriften. […] NOAH henvises dermed til å kontakt Miljødirektoratet, eventuelt politiet.»

– Ingen grunn til å tvile

Mattilsynet opplyser til Jakt & Fiske at de ved sin importkontroll ikke hadde noen grunn til å tro at Østfold Fuglehundklubb bevisst holdt tilbake informasjon.

– I dette tilfellet opplyste klubben ved tilsyn at de hadde de nødvendige tillatelsene fra Miljødirektoratet. Vi krevde ikke å få se disse siden det ikke er en forutsetning for vår importkontroll, sier seksjonssjef Jarle Bergsjø for seksjon dyr Østfold og Follo.

Powered by Labrador CMS