Annonse

Årets rypejakt

Mager rypejakt hos Fjellstyrene i år

Slik blir rypejakta hos Fjellstyrene 2023

Dårlige takseringsresultat i Sør-Norge gjør at mange fjellstyrer stenger rypejakta. Enkelte åpner for jakt med begrensninger.

Publisert Sist oppdatert

*Artikkelen er oppdatert med informasjon om hvilke regler for jakt som gjelder hos de fleste fjellstyrene.

Denne uken har de fleste av fjellstyrene gjort vedtak om årets rypejakt, etter at Norges Fjellstyresambands ryperapport kom forrige uke.

Årlige rypetakseringer

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet.

I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) ansvarlig for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta.

I år (01.08–31.08.2023) er det:

 • Taksert 263 områder i 95 kommuner (i fjor: 236 områder i 90 kommuner)
 • Taksert 3793 linjer – til sammen 10067 km (i fjor: 3362 linjer og 9179 km)
 • Gjort 7303 observasjoner av hønsefugl (i fjor: 8102 observasjoner)
 • Observert totalt 23386 ryper (lirype og fjellrype) (i fjor: 32514 ryper)

– I mange av statsallmenningene i Sør-Norge ser det dessverre ikke så bra ut i år. Det er heldigvis litt bedre hos de fleste fjellstyrene i Trøndelag enn i resten av Sør-Norge, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. 

Det er mange faktorer som påvirker rypebestanden. Men mange fjellområder hadde sen vår, i tillegg til en sommer med mye fuktig vær. Dette har trolig bidratt negativt. Derfor er det store bildet at det er nedgang i de fleste rypebestandene i Sør-Norge.

Dårlig i sør, bedre i nord

Unntaket er gamle Nord-Trøndelag fylke. Her er det mange fjellstyrer som åpner for jakt.

I Gudbrandsdalen og Valdres er det mange som stenger.

Enkelte fjellstyrer lenger sør har også takseringsresultater som gjør det mulig å åpne for begrenset rypejakt, og et fåtall fjellstyrer har også åpnet for jakt på skogsfugl. 

Fjellstyrene vs. Statskog

Dagen etter at Fjellstyresambandets ryperapport kom ut, meldte Statskog at de stenger alle sine terreng i Sør-Norge for rypejakt i år. Mange har derfor ventet spent på hva de ulike fjellstyrene ville vedta for sine statsallmenninger. Noen forventet kanskje at mange av fjellstyrene ville følge Statskogs eksempel.

Statskogs vedtak om å stenge for rypejakt, har ført til at mange fjellstyrer har fått henvendelser fra jegere, som lurer på om jakta er stengt også fjellstyrenes statsgrunn.

– Mange tror at rypa er fredet hos oss og, Men Statskog forvalter jakt på 7 millioner dekar statsgrunn, mens fjellstyrene forvalter jakt på 27 millioner dekar, sier Lande.

Derfor mener han at fjellstyrene har en relativt god oversikt over rypebestanden på statsallmenningene i Sør-Norge.

Med så begrenset jakt i år, oppfordrer Lande de som måtte stå uten jaktkort, til å finne andre jaktobjekter i år og heller kjøpe treningskort.

Slik er situasjonen i Sør- og Midt-Norge:

Innlandet

Ringebu fjellstyre

Ringebu fjellstyret melder om lav tetthet av ryper per kvadratkilometer og få registreringer av kylling. Dermed uteble den ønskede oppgangen i bestanden.

31. august vedtok Ringebu fjellstyre å ikke åpne for rypejakt i høst på grunn av lav kyllingproduksjon og lav tetthet av voksen fugl.

Rendalen

For Rendalen fjellstyre med 190 000 dekar statsalmenning, er det gått 40 takseringslinjer à 2-3 km med separate skogsfugl og rypelinjer. Kyllingproduksjonstall er ved nedre grense, lav tetthet, men likevel omtrent som tidligere år.

29. august besluttet Rendalen fjellstyre å kjøre jakt som vanlig, fra 10. til 24. september, og har solgt 90 kort for hver av ukene. 

Begrensningene er to fugl per jeger per dag, maks fire per uke.

Sollia fjellstyre

Årets taksering viste både lav rypebestand og lav produksjon på statsallmenningen i Sollia. Den magre rypehøsten gjør at Sollia fjellstyre tar i bruk sterke virkemidler for å holde uttaket nede.

22. august fattet fjellstyret vedtak om et totalt uttak av taksert bestand på maks 65 ryper, tilsvarende 10 prosent. Når dette uttaket er nådd, avsluttes jakta 2023.

De 210 kortene som er forhåndsolgt for den begrensede perioden 10. - 23. september får en periodekvote på 4-dager med inntil to ryper.

Engerdal fjellstyre

Engerdal fjellstyre melder om nedslående takseringsresultater, med få observasjoner og få kull av rype. Skogsfugltakseringen viser at det ble funnet en del enkeltfugler, men få kull.

28. august fattet fjellstyret derfor vedtak om å avlyse høstens fuglejakt. Kun treningskort blir tilbudt i år. Forhåndssolgte jaktkort blir refundert.

Gausdal og Torpa fjellstyrer

I Gausdal ble takseringsresultatet magert, med en kyllingproduksjon på 0,8 og total tetthet på 3,4 ryper per kvadratkilometer.

Også i Torpa er det lave tettheter og dårlig produksjon.

31. august avgjorde Gausdal og Torpa fjellstyrer at det ikke blir jakt på rype høsten 2023. Lav bestand kombinert med dårlig kyllingproduksjon er årsaken.

Det tilbys fuglehundtrening i hele allmenningen, fra 15/9 til 31/10.

Skogsfugljakta begrenses til perioden 15/9 til 23/12.

Lesja fjellstyre

Lesja fjellstyre melder om nedslående resultater, til tross for et meget begrenset uttak i Dalsida statsallmenning i 2022, og fravær av jakt i Lordalen statsallmenning.

Lordalen har en total tetthet på 10 ryper per km2, en voksentetthet på 5 ryper per km2, og en kyllingproduksjon på 2,1 per par.

I Dalsida er det en total tetthet på 7,8 ryper per km2, en voksentetthet på 5,7 ryper per km2 og en kyllingproduksjon på 1 per par.

Det blir etter all sannsynlighet stenging av jakta i både Dalsida og Lordalen statsallmenninger i 2023. Forslag om stenging av årets jakt er sendt ut til e-postbehandling.

Folldal fjellstyre

Takseringene i Folldal viser en liten nedgang i forhold til 2022 og med en produksjon på omtrent 2,5-3,2 kylling/par.

Man antar at det er bedre produksjon på Knutshøsiden enn på Rondanesiden av kommunen, men det er frodigere og «rikere» i Einunndalen.

Folldal fjellstyre har vedtatt at det blir rypejakt i år. Fjellstyret «oppfordrer til måtehold, la enkeltfugler få fly, og gå like gjerne en tur etter fjellrypa som lirypa».

Dagskvote er to ryper per jeger per dag, samt én skogsfugl. Jakta avsluttes 31. oktober.

Trøndelag

Namsskogan fjellstyre

En tidlig vår med lite snø i fjellet og fint vær i perioden rundt klekking til tross, er det en ytterligere reduksjon i bestanden sammenlignet med i fjor. Produksjonen er estimert til å være 2 kyllinger pr par, med store variasjoner innad i bestanden. Tettheten er estimert til 10 ryper pr kvadratkilometer. Dette er noe over bunnårene i 2015-2017.

Det er ikke registrert smågnagere i fjellet.

Namsskogan fjellstyre vedtok 28. august at det kan felles inntil to ryper per jeger per dag, hvorav maksimalt én kan være lirype.

Fra og med 1. oktober settes dagskvoten til én rype per jeger per dag.

For skogsfugl kan det felles én skogsfugl per jeger per dag.

Fjellstyrene i Stjørdal

Resultatene fra taksering av lirype viser en nedgang i tettheten til 14,9 ryper/km2 og en nedgang i produksjon til 3,4 kyllinger per par. Begge disse verdiene ligger litt under gjennomsnittet for de siste 16 årene.

For andre år på rad er nedgangen i tettheten av voksen fugl halvert.

Skogsfugltakseringen er gjennomført i samarbeid med Statskog. Her er tettheten 17.4 skogsfugl per kvadratkilometer, med en kyllingproduksjon på 2.1. Dette er det første året fjellstyret har taksering av skogsfugl.

Derfor finnes det ingen tidligere verdier å sammenligne med, men fjellstyret mener at bestanden av skogsfugl er redusert basert på jaktstatistikk og observasjoner fra leik.

For allmenningene Skatval og Borås, Sonen, Sonvadsfoss og Leksdal vil årets jakt for rype og skogsfugl stenges fra 1. oktober. Det er baglimit på to fugler/dag og en sesongkvote på seks fugler.

For allmenningene Vigden og Elgvadsfoss og Bruås og Rauå kan det fortsatt jaktes skogsfugl fra 1. oktober med en baglimit på én fugl per dag (ingen sesongkvote), men fjellstyrene forbeholder seg muligheten til å stenge også her.

Det vil ikke bli solgt flere jaktkort i 2023, heller ikke «allmenningskort» vil værefor salg. Betalte jaktkort vil ikke bli refundert.

Fjellstyrene i Lierne

Lierne fjellstyret rapporterer om nedgang i årets lirypebestand. Jakta blir gjennomført med begrensinger i antall tilgjengelige jaktkort.

Årets rypetaksering avdekket en middels tetthet (18,2 ryper per km2) og en normal kyllingproduksjon (3,5 kyllinger per par). Analyser basert på anerkjente høstingsmodeller, som «15 %-regelen» og «kyllingmodellen», bekrefter at årets jakt er i tråd med bærekraftprinsippene.

På grunn av forventet økt tilstrømning av jegere fra steder med stengte områder, oppgir fjellstyrene i Lierne at de handler i tråd med føre var-prinsippet ved å regulere antallet tilgjengelige jaktkort og daglige fellingskvoter (baglimit).

Følgende dagskvoter (baglimit) gjelder for høstsesongen 2023:

  Hver jeger har anledning til å felle to ryper og to skogsfugler per dag.Jegere som har rapportert og fått godkjent smårroviltfangst for 2022/23 på jaktilierne.no, har mulighet til å felle tre ryper og tre skogsfugler per dag.

Snåsa fjellstyre

I Snåsa meldes det om en svak nedgang, og at bestanden har vært nogenlunde stabil de siste tre til fire årene.

Etter tre år med et relativt jevnt og høyt antall observerte fugl pr. km2, har fjellstyret i år fått en nedgang fra 27,5 liryper/km2 i fjor til 19,2 liryper/km2 i år.

Kyllingproduksjonen har også gått ned fra i fjor, med et estimat på 3,3 kyllinger per par i år mot 4,2 i fjor.

Snåsa fjellstyre har vedtatt en dagskvote på fire ryper per jeger per dag i perioden 15.09.22 - 23.12.22, og to ryper per jeger per dag fra 01.01.23 og ut februar 2023.

Det vedtas også en dagskvote på to skogsfugl per jeger per dag. Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

Selbu fjellstyre

Det åpnes ikke for jakt på Roltdalen statsallmenning høsten 2023. Resultatene fra takseringenen av lirype viser stor nedgang både i totaltetthet og i voksentetthet, med en kyllingproduksjon på 2,1.

Aldri før har det vært så lave takseringstall i Roltdalen.

Selbu fjellstyre har som mål å forvalte rypebestanden på en restriktiv måte, og åpner derfor ikke for jakt på lirype, fjellrype og skogsfugl i Roltdalen statsallmenning i 2023.

Osen fjellstyre

Takstresultatet viser en nedgang fra fjoråret. Det er likevel ganske stabilt med antall kyllinger per par.

Jakttid og kvoter i år:

 • Én rype per dag per jeger. Maks uttak av syv ryper i perioden 10.09. - 31.10.23.Én skogsfugl/storfugl per dag per jeger.
 • Røy og orrhøne er fredet.
 • Det blir begrenset kortsalg de første 14 dagene og området deles i to, Bjørnør Nord og Bjørnør Sør
 • Fra 25. september gjelder kortet for hele statsallmenningen. Jakta evalueres i slutten av oktober. Det oppfordres til fortløpende fangstrapportering.

Åfjord fjellstyre

I Åfjord fjellstyre er snittet 21,9 ryper per kvadratkilometer, og 2,8 kyllinger per par. Områdene i fjellstyret varierer fra litt over 13 ryper per kvm til over 37 per kvm.

Fjellstyret vil i år differensiere kortsalg og kvoter mellom sine områder.

Kvoter for li- og fjellrype:

 • I Nordallmenningen er det maks to ryper per døgn, ti ryper uke og totalt 20 ryper per jeger i sesongen. 
 • I Sørallmenningen er grensen satt til fire ryper per døgn, 20 ryper per uke og 40 ryper per jeger per sesong.

Ålen og Haltdalen fjellstyre

Takseringen som er gjennomført hvert år siden 1990, viser de svakeste tallene noen gang.

Fjellstyrene i Haltdalen, Ålen, Budal, Singsås og Soknedal har besluttet å avlyse årets rypejakt.

Både tetthet av voksenfugl og kyllingproduksjon har falt kraftig sammenlignet med de fem siste årene. 

Fjellstyrene mener jakt ville medført et relativt hardt press på stamfuglen, selv med lave kvoter.

Hardangervidda

Øvre Numedal fjellstyre

Øst på Hardangervidda, der Øvre Numedal fjellstyre forvalter store områder, er det i år oppgang og bra med fugl. Der var det en liten nedgang i fjor, etter et bra år i 2021.

Alle kort for i år er solgt.

Eidfjord fjellstyre

Med en tetthet på 4,3 ryper per kvadratkilometer og en kyllingproduksjon på 2,3 kyllinger per høne, mener fjellstyret det ikke er forsvarlig å åpne for videre kortsalg på rype.

Fjellstyret oppfordrer de jegerne som har kort til å vise moderasjon og ikke skyte mer enn én rype per dag.

Innenbygds som kjøper kort, bør ikke felle mer enn fem ryper samlet på sesongen.

Powered by Labrador CMS