Annonse

NJFF

Store forventninger til modernisering av viltloven

Mye har skjedd på de 40 årene som har gått siden Lov om jakt og fangst av vilt sist ble endret, deriblant villsvinets inntreden i norsk fauna.
Mye har skjedd på de 40 årene som har gått siden Lov om jakt og fangst av vilt sist ble endret, deriblant villsvinets inntreden i norsk fauna.

Regjeringen har varslet modernisering av viltloven, og får tommel opp av NJFF, som mener det er nok å ta tak i.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det er 40 år siden viltloven sist ble endret. Når det nå åpnes for revidering, ser vi mange muligheter for forenklinger og justeringer som vil gjøre lovverket bedre tilpasset vår tid, sier jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) som i fellesskap skal følge opp lovarbeidet. NJFF har allerede hatt et første sonderingsmøte med LMD.

Jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF sier de vil komme med en rekke innspill til regjeringens arbeid med revidering av viltloven.
Jaktkonsulent Roar Lundby i NJFF sier de vil komme med en rekke innspill til regjeringens arbeid med revidering av viltloven.

Bruk av lys

Ifølge Lundby har NJFF en rekke mulige endringsforslag på bordet. Øverst på lista står saker som er vedtatt av landsmøtet.
Det innebærer blant annet bruk av kunstig lys ved ettersøk, jakt og avliving av utvalgte arter.

For villsvin ble det nylig klart at Miljødirektoratet åpner for bruk av fast montert, kunstig lys ved åtejakt, og bruk av kunstig lys ved ettersøk. Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i utøvelsesforskriften.

– Dette er bra og i tråd med det vårt landsmøte ønsket, sier Lundby.

I henhold til NJFFs landsmøtevedtak fra 2018, ønsker man også å kunne benytte bevegelig lyskilde ved villsvinjakt på innmark, i tillegg til å åpne for bruk av kunstig lys ved avliving av mink og mårhund, samt fastmontert lyskilde ved åtejakt på mårhund.

– I dag ser vi at noe er hjemlet i lovverket og noe i forskrifter, men vi mener det beste er et tydelig og oppdatert lovverk, slik at man slipper stadig nye forskrifter, fortsetter Lundby.

NJFF mener det er helt naturlig at dagens totalforbud mot jakt i romjula tas opp til ny vurdering når viltloven nå skal moderniseres.
NJFF mener det er helt naturlig at dagens totalforbud mot jakt i romjula tas opp til ny vurdering når viltloven nå skal moderniseres.

Jakt i romjula

Romjulsfredningen har vært en het potet i en årrekke. Gjennom viltlovens paragraf 10 er det i dag hjemlet et totalforbud mot jakt i romjula, samt langfredag, påskeaften og første påskedag. Paragrafen ble innført i 1951 etter forslag fra Kristelig Folkeparti.

I 2012 vedtok NJFFs landsmøte at man skulle jobbe for å endre bestemmelsen, slik at fredningen begrenses til julaften og 1. og 2. juledag. Et framstøt mot Klima- og miljødepartementet ble forsøkt i 2014, uten at det førte fram. Departementet utelukket imidlertid ikke at en lovendring kunne bli vurdert på et seinere tidspunkt.

– Vi ser det som naturlig at disse fredningsbestemmelsene nå blir tatt opp til ny vurdering, sier Lundby.

Drivende hund

NJFF har også i lengre tid argumentert for bruk av løs på drevet halsende hund til jakt på store rovdyr og villsvin, noe viltlovens paragraf 22 i dag setter en stopper for. En modernisering av lovverket kan åpne for endring også her.

– Vi konstaterer at Sverige ikke ser seg tjent med å ha slike begrensninger på bruk av hund. Det kan man ta lærdom av, mener Lundby.

Han tror også lovarbeidet vil bli påvirket av prosessene rundt utfasing av bly i ammunisjon, som nå pågår i EU. Et blyforbud i rifleammunisjon vil gjøre at vårt kanskje vanligste storviltkaliber (6,5x55) ikke vil oppfylle dagens krav til kulevekt og anslagsenergi på arter som elg, hjort og villrein.

– Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe, hvor også NJFF er representert, som skal jobbe fram forslag til løsning på dette, sier Lundby.

Endringsvilje

En pressemelding fra regjeringen antyder at tas høyde for mange endringer i lovarbeidet som nå er i gang.

– Vi trenger en moderne lov på dette området. Den skal bygge videre på det som fungerer godt, men loven må også ta høyde for teknologisk utvikling, nye utfordringer og samordning med annet regelverk. Jeg ser fram til et godt samarbeid med klima- og miljøministeren og Miljødirektoratet i dette arbeidet, heter det i en uttalelse fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Powered by Labrador CMS