Annonse

Her tar du tidliglaksen

Bjøra har en grovvokst laksestamme, mange av dem er på plass i elva allerede tidlig i mai. Her et prakteksemplar på 18,1 kg, tatt på mark av Ole Fredrik Skulstad.

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Åpningsdatoer i de tidlige elvene

Disse åtte lakseelvene har se­song­start på følgende datoer i mai:

Nu­me­dals­lå­gen: 15. mai, fra Holmfoss til ut­lø­pet i sjøen i Larvik (Vestfold). https://no.holmfoss.com/fish­ing-li­cense

Stor­dals­el­va: 15. mai (Fo­sen/Trøn­de­lag) Kort: Inatur.no www.stordalselva.com

Bjø­ra og Sør­åa: 15. mai (Namdalen) h.blengsli@ntebb.no

https://namsenvassdraget.no/vald/bjora/

Lierelva: 15 mai (Lierdalen nord for Drammen) Kort: Statoil Lierbyen. www.lierelva.com

År­dals­el­va: 20. mai (Ro­ga­land). www.ardalselva.no

En­ning­dals­el­va: 23. mai (ved Halden). www.ajffhalden.no

Dram­mens­el­va: 22. mai kl. 21.00, ned­strøms Hel­le­foss i Hokk­sund, www.hellefossen.no

Sta­tu­sen har utvil­somt sam­men­heng med at de tid­lig an­kom­ne gyte­vand­rer­ne er få­tal­lige. Og store. Des­to gje­ve­re når en av dem tar!

Hel­ler én vår­laks enn ti på som­me­ren, ly­der et ord­tak i de skots­ke lak­se­el­ve­ne. En mai­laks er gjev nok, men trum­fes av en laks tatt i ap­ril, og sit­ter flua di fast i en sølv­blank mars­laks, er du helt på verts­hu­set res­ten av opp­hol­det.

Her på ber­get er det vår­fis­ke i kun åtte av lan­dets lak­se­el­ver, og da først fra mid­ten av mai i fem av de seks elvene (se fak­ta­ram­me).

Mye tungt i Hokk­sund
Øst­len­din­ger har fire mu­lig­he­ter på hjem­me­ba­ne i mai, Dram­mens­el­va, Lierelva, Numedalslågen og En­ning­dals­el­va ved Halden.

De drøye to ki­lo­me­ter­ne av Dram­mens­el­va ned­strøms Hel­le­foss i Hokk­sund er – målt i an­tall og kilo fisk pr. me­ter – lan­dets mest fangst­rike fis­ke­plass.

Strek­nin­gen har de to siste tiårene le­vert et im­po­ne­ren­de an­tall stor laks. Fjor­års­se­son­gen, med drøyt 1100 lak­ser på land, var imid­ler­tid skuf­fen­de. I et nor­mal­år le­ve­rer elva rundt 2000 lak­ser.

Men snø­en som falt i fjor er fort glemt, og her er det ald­ri man­ko på vann. Storlakskjempen på Østlandet er også den elva hvor det er enklest å slippe til fra sesongstart.

Drammenselva nedstrøms Hellefoss er en storlaksdestinasjon av rang. Her Paal Rustad fra Solbergelva med en rugg på 16,7 kilo. Laksen ble tatt ved fiskeplassen «Dynamitten» på åpningsdøgnet.

42 døgnkort
– Fisket foregår på tre soner med totalt 34 døgnkort. I tillegg har vi to fluesoner med fire stenger på hver sone, i alt 42 kort pr. døgn, opplyser Yngve Boye-Hansen, leder i Østsiden JFF, som administrer laksefiske nedstrøms Hellefossen på vegne elveeierlaget.

Kortsalget til det attraktive fisket på rød og blå sone, foregår på Hokksund Camping hver kveld kl. 19.00. Det foretas loddtrekning, dersom antallet frammøtte overstiger disponible kort.

På gul sone, hvor mesteparten av fisket foregår fra båt, er det fritt kortsalg. Drammenselva har gyrosmitte, derfor praktiseres svært liberale fiskeregler, eksempelvis er det tillatt å fiske med reke. Gjenutsetting er derimot forbudt.

Boye-Hansen kan melde om upåklagelig interesse rundt årets sesongstart, 22. mai.

Lierelva, lakseførende ca. 20 km gjennom Lierdalen nord for Drammen, er kjent som en svært god sjøørretelv, men i de seinere årene har laksen gjort seg stadig mer gjeldende, med en god del eksemplarer opp mot 10 kilo.

Også Lierelva er gyrosmittet, så gjenutsetting frarådes.

Kun i ned­re del
Numedalslågen, med lak­se­fø­ren­de strek­ning mel­lom Hvit­ting­foss og Lar­vik, had­de i mot­set­ning til svært man­ge and­re elver en svær bra fjor­års­se­song, med 4181 laks på land. Det er 1000 fle­re lak­ser enn gjen­nom­snitt­lig års­fangst i ti­års­pe­ri­oden 2009–2018. Og vel så im­po­ne­ren­de i den­ne ty­pis­ke mel­lom­laks­elva: I 2019 ble det lan­det mer enn 700 stor­lak­ser (over 7 kilo).

Ut­ford­rin­gen for øyeblikket er å få fatt i fis­ke­kort på den be­gren­se­de fiske­strek­nin­gen i ned­re del av elva, som er åpen nå, nærmere bestemt fra Holmfoss til munningen i Larvik.

Den beste mu­lig­he­ten for kort er tro­lig Holm­foss, hvor det ble ob­ser­vert laks al­le­re­de i ap­ril. Her fis­kes det både fra land og båt (se faktaramme).

Enningdalselva, her ved Dødfødten i nedre deler av elva, er en av åtte lakseelver som tilbyr laksefiske i mai.

Ned­børs­av­hen­gig
En­ning­dals­el­va ved Halden har i tid­li­ge­re se­son­ger fis­ket bra i mai og har levert noen flotte stor­lak­ser. Fjor­års­se­son­gen var imid­ler­tid pre­get av lav vann­fø­ring, og slik teg­ner det i år også.

– Vin­te­ren var grønn. Vi er helt avhengig av regn om det skal bli noe fart i fisket, sier Bjar­ne Gran­li, le­der i Ar­bei­der­nes JFF Halden og elve­ut­val­get.

De to før­s­te døg­ne­ne er for­be­holdt med­lem­mer av for­en­in­gen, der­et­ter sel­ges 10 kort pr. døgn («først til møl­la») fra bu­tikk i Halden, ut­over se­song­kor­te­ne (se ramme, for­en­in­gens hjem­me­si­de).

– En­ning­dals­el­va kun­ne med for­del star­tet fisket 1. mai, som tid­li­ge­re, på­pe­ker Gran­li, og vi­ser til de svenske vest­kyst­el­ve­ne noen mil lenger sør. Her er det sesongstart allerede i mars-april, med Ørekilselva (1. mai) som den seineste.

Årdalselva i Ryfylke er en perle, med muligheter for storlaks fra 20. mai. Her fiske under terskelen på sona Linjer.

Perle i Rogaland
Den 21 km lan­ge År­dals­el­va i Hjelmeland kom­mu­ne i Ro­ga­land er en per­le, men had­de en svak fjor­års­se­song, kun 342 laks mot et snitt på nær­me­re 600 de siste ti åre­ne.

­– Elva er ned­børs­av­hen­gig, men i år ser det ut til å kun­ne bli fine fiske­for­hold i slut­ten av mai, sier Ei­rik Nor­land, som kan kontaktes om du har spørsmål om fisket (tlf. 92 07 22 03).

Elva er krystallklar og veksler mellom høler og stryk. Stedvis flotte fluestrømmer. Fisket er vanligvis best fra sesongstart 20. mai til midten av juni. 12. kort pr. døgn via elveguiden.no (tre vald). Døgn­kvo­te på en laks i mai.

Nedstrøms Støvelfossen
Trøndelag har tre «maielver», Stordalselva ligger utenfor allfarvei, i Åfjord på Fosen-halvøya. Elva huser mest mellomlaks, men leverer årlig også en og annen laks over 10 kilo.

– Det fiskes kun på den 5-600 meter lange strekningen fra Støvelfossen og ned til sjøen under det tidlige fisket, opplyser Gunnar Stegali, leder av fiskeutvalget i Åfjord JFF. Det selges 15 kort pr. døgn på foreningen side av elva. Alt kortsalg, også privat utleie på motsatt bredd, foregår gjennom Inatur.no.

En stor og kald forsommerelv kan være en mental utfordring. Det gjelder å ha trua og stayeregenskap, men du må ikke stå i elva døgnet rundt.

Enorm etterspørsel
Den stor­voks­te lak­se­stam­men i Bjø­ra, si­de­elv til Nam­sen, har et tid­lig inn­sig, og i mai kan din once in a liftetime-fisk be­fin­ne seg rundt nes­te sving i den mørke, sak­te­fly­ten­de og særegne elva på sine 14,9 km mellom Eidsvatnet og utløpet ved Rodum i Namsen.

Ut­ford­rin­gen akkurat nå er å finne le­dig fiske, da mange av de mest attraktive valdene selges direkte fra grunneier. Straks startskuddet går i Nam­sen 1. juni, let­ter gjerne fiske­tryk­ket på Bjø­ra.

– Antallet henvendelser foran årets fiske har vært enormt. Jeg har aldri opplevd maken til interesse og pågang for leie av fiske og hytter som denne våren, sier Halldis Blengsli, daglig leder av Bjøra Camping (tlf. 478 40 121) til Jakt & Fiske.

Campingen disponerer Himo-Rodum i nedre deler av Bjøra. Valdet er fire kilometer langt, sluker mye folk, så her er det i utgangspunktet ingen begrensinger i antall stenger pr. døgn.

Også i den 12 km lange og idylliske Søråa mellom Grongstadvatnet og Øyvatnet, øvre lakseførende del av Høylandet-vassdraget, er det mye privat utleie. Høylandet JFF disponerer imidlertid et to kilometer langt vald med salg av seks døgnkort via bensinstasjonen på Høylandet.

– Årets første laks i Søråa blir vanligvis tatt i perioden 20.- 25. mai, opplyser foreningsleder Rune Flataas, som selv er dedikert laksefisker.

Med normalt innsig av fisk, en håndterlig vannføring og akseptabel temperatur, vil det også i år bli landet et hyggelig antall storlaks i løpet av det første junidøgnet i Namsen. Såkalt harling, dorgefiske nedstrøm, er dominerende fiskemetode.

1. juni

1. juni åpner flertallet av landets lakseelver, og en del elver i Sør-Norge kan ha et for­ry­ken­de storlaksfiske på åpningsdøgnet, forutsatt at vann­fø­ring og tem­pe­ra­tur er på ­fis­ke­rnes side.

El­ver som Nam­sen, Gaula og Ork­la i Trøn­de­lag er ty­pis­ke eks­emp­ler på det. Det store spørsmålet for øyeblikket er hvilken vannføring som venter på premierefisket, etter vinteren og vårens store snømengder i trøndelagsfjella.

I Troms og Finnmark er det ikke mye som minner om sommer, selv om kalenderen viser 1. juni.

Folkefisket
Nordpå kommer laksen vanligvis opp i elvene i et større antall to-tre uker seinere enn i elvene sør i landet. I Alta ser man likevel med forventing fram til det så­kal­te folke­fis­ket før sankthans, i perioden 1. - 23. juni.

Det tid­li­ge laksefis­ket hand­ler da også i vel så stor grad om fri­lufts­liv for alta­be­folk­nin­gen. Også et betydelig antall «søringer» innvilges audiens før sankthans, i form av tre -døgns kort.

Ja, det er mye vann mellom hver laks i juni, men når det først smeller i verdens mest attraktive storlakseelv, kan det være din livs fisk som har tatt flua. Eller sluken. Og som i en maielv sørpå; det å kom­me på lista for Alta-laks tatt før sankthans, har stør­re sta­tus enn å få en i juli el­ler au­gust!

Et spørs­mål om til­nær­ming

Sam­men­lig­net med juli og au­gust, kan lak­se­el­ve­ne våre ak­ku­rat nå framstå kal­de, flom­sto­re - og fis­ke­tom­me. Det tid­li­ge lak­se­fis­ket hand­ler da også ofte om hardt ar­beid og lan­ge øk­ter. Tål­mo­dig­he­ten blir satt på al­vor­li­ge prø­vel­ser. Det gjel­der å ha trua, uten tro har du ikke noe å gjø­re i elva i den­ne de­len av se­son­gen.

Dersom du insisterer på å fiske med flue i en elv hvor temperaturen ikke er mer enn 5-6 grader, er det dypt og sakte som gjelder, i form av et hurtigsynkende fluesnøre og ei tubeflue på 8-10 centimeter (også omtalt som slukfiske med fluestang). Har du en mer pragmatisk tilnærming til sporten, finner du fram haspelsnella og setter på en klassisk skjesluk i vektklasse 30-50 gram eller en tung kastewobbler.

Samtidig kan det være greit å min­ne seg selv på at du ikke le­ver av lak­se­fis­ke, men for spenningen, naturopplevelsen og det sosiale mil­jø­et på elvebredden. Du må slett ikke hol­de slu­ken el­ler flua våt 18 ti­mer i døg­net. For å si det med salige Walton: Senk skuld­re og nyt at du igjen er i det.

Powered by Labrador CMS