Annonse

Hytteberget del 5

- Regjeringen har gjort det lettere å bygge ned norsk natur

I dag kan kommunene nesten gjøre hva de vil, bare de begrunner vedtakene sine godt nok, sier Norsk Friluftslivs fagsjef Hans Erik Lerkelund.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Hytteberget

Dette er femte og siste del av Jakt & Fiskes store dokumentar om norsk hytteutbygging og konsekvenser av denne for naturmangfoldet.
Hele dokumentaren kan leses i vårt augustnummer, eller her på nett:
Del 1: Hytte-Norge skviser villreinen.
Del 2: Full gass på Norefjell.
Del 3: Setesdal Austhei nesten delt i to.
Del 4: Opp­splittingen i Rondane øker.
Del 5: – Regjeringen har gjort det lettere å bygge ned norsk natur.

Tidligere har lokale utbyggingsprosjekter ofte blitt stoppet eller endret etter innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Regjeringen har imidlertid nå, med støtte fra Stortingsflertallet, strammet inn på innsigelsespraksisen, bl.a gjennom en endring av Forvaltningslovens §34. Nå heter det at klageorganet skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret.

Etter lovendringen har mengden innsigelser har gått ned, samt at færre innsigelser blir tatt til følge av regjeringen, slik at kommunenes planer oftere går gjennom enn før. I januar i år la Riksrevisjonen fram en rapport der den er bekymret for om bl.a hensynet til naturmangfold ivaretas godt nok.

Både NJFF og fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv, mener at regjeringen har gjort det lettere å bygge ned norsk natur:

– De siste seks åra har regjeringen systematisk gjennomgått lover og forskrifter, retningslinjer og veiledere.

«Forsvinnende lite» hytter
«Forsvinnende lite» hytter

Dagens om lag 400000 hytter legger beslag på en «forsvinnende liten del» av utmarka. Det mener Utmarkskommunenes sammenslutning (USS).

«Landsmøtet vil påpeke at dagens om lag 400 000 hytter i Norge legger beslag på en forsvinnende liten del av utmarka, og det er åpenbart plass til flere hytter i mange utmarkskommuner.» Det heter det i en landsmøteresolusjon fra USS i 2018.

«Det er Landsmøtets klare erfaring at medlemskommunene har en høy bevissthet rundt de brede interesseavveininger som må foretas som grunnlag for ytterligere hyttebygging, hvor bevaring av viktige naturverdier tillegges stor vekt.»

USS er en sammenslutning av 96 utmarkskommuner, med hovedoppgave å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål.

– Enormt omfang

– Dagens hyttebygging har et enormt omfang, det er det ingen tvil om.

Dette sier NJFFs fagsjef Siri Parmann til Jakt & Fiske. Hun har dermed en helt annen oppfatning av situasjonen enn Utmarks- kommunenes sammenslutning (USS).

– Vi har fokusert særlig på hensynet til vill- reinen. Jeg er klar over at USS prøver å mini- malisere dette, men omfanget og virkningene er langt større enn selve bygningsmassen.

Men dette handler om å stadig spise seg lenger inn i bl.a. villreinområdene, sier Parmann.

Ville ha en klar grense

Det er nå 14 år siden daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy ba fylkeskommunene om å opprette 10 nasjonale villreinområder, og utarbeide fylkesdelplaner (regionale planer) for forvaltningen av dem. Ordlyden i bestillingsbrevet var klar:

  • «Det skal legges vekt på å unngå oppsplitting av de nasjonale villreinområdene» Og:
  • «Det skal kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene hvor ny utbygging bør unngås.»

Likevel fortsetter altså dragkampene om nye utbygginger inn i disse områdene.

Powered by Labrador CMS