Annonse

Blyhaglforbud

SNO: – Ingen anmeldelser for bruk av bly

Hittil har ingen jegere blitt anmeldt for bruk av blyhagl under årets jakt. – Vi har stor tillit til at jegerne følger reglene, sier Statens Naturoppsyn (SNO).

Publisert Sist oppdatert

Statens Naturoppsyn (SNO) har hittil gjennomført 200 feltkontroller under årets småviltjakt.

Ingen av kontrollene har ført til anmeldelser for bruk av blyhagl i våtmark.

– Dette er positivt. Vi har stor tillit til at jegerne er interessert i å følge reglene,  sier seksjonsleder for faunaseksjonen i SNO, Kari Bjørneraas.

Forbudet mot bruk av blyhagl

Fra 15. februar i år ble det forbudt å bruke blyhagl i og i nærheten av våtmark (100 meter). I praksis må jegere derfor bruke blyfri ammunisjon i de fleste jaktsituasjoner.

Som jeger må du selv dokumentere at du ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa, slippes det ut store mengder bly i og utenfor våtmark i EU, som følge av jakt. 

Det er anslått at mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly.

Lovteksten:

§ 17.Krav til hagleammunisjon
Det er forbudt å skyte med og bære blyhagl i forbindelse med jakt i våtmark, slik det fremgår i REACH-forordningen vedlegg XVII post 63 nr. 11, jf. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) § 1.
Norsk oversettelse kan finnes som vedheng til REACH-forskriften.

Hun sier at informasjon og veiledning til jegere om det nye regelverket har vært en viktig del av Miljødirektoratets arbeid, også i sosiale medier.

– Regelverket rundt definisjon av våtmark kan være vanskelig. Vi håper at informasjonen har bidratt til forståelse av regelverket, sier hun.

Ulovlige hagler

SNO avdekker normalt få brudd på regelverk under kontroller. Anmeldelser er derfor sjelden kost. Derimot ser oppsynet av og til at jegere bruker hagler som kan mates med mer enn to skudd. (Dette vil typisk være pumpehagler eller halvautomatiske hagler som ikke er plombert, red. anm.) 

Slike uplomberte våpen er ikke tillatt under jakt.  

Vanligvis anmeldes det to til tre slike tilfeller årlig.

Begrenset politimyndighet

Oppsynspersonalet til SNO har ikke anledning til å lete etter blypatroner i jegernes sekker og lommer ved rutinekontroller. Derimot har feltkontrollørene begrenset politimyndighet, og kan ransake jegere i dialog med politiet ved helt spesielle tilfeller.

– SNO går ikke ned i sekker og lommer for å sjekke etter blypatroner. For å ransake en person, må det foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person har begått lovbrudd og at vilkårene for straff er oppfylt, sier Bjørneraas.

Oppsynspersonalet sjekker våpenkort, at jegerne har betalt jegeravgift og at hagla er innenfor det norske lovverket med tanke på antall skudd i våpenet. SNO kontrollerer også at dyr som felles tilhører en art det er jakttid på i området der kontrollen skjer.

Eventuell baglimit tilhører derimot det privatrettslige og kontrolleres i utgangspunktet ikke av SNO. 

– Suverent fra jegerstanden

I forkant av årets småviltjakt var det flere forhandlere som var bekymret for tilgangen til blyfri ammunisjon. 

At rypejakten har vært begrenset i Sør- og Midt-Norge, har kanskje vært medvirkende årsak til at etterlevelsen av blyhaglforbudet i våtmark ser ut til å ha gått knirkefritt. 

NJFFs fagrådgiver Vidar Nilsen har anbefalt at jegere som er usikre på om de jakter i eller nær våtmark, velger blyfritt. At etterlevelsen av det innførte blyhaglforbudet ser ut til å ha vært så god, mener han er suverent.

– Generelt har vi tillit til at jegerne følger gjeldende regelverk, så det er positivt at SNOs kontroller viser at det er tilfelle også her, sier han.


Endringslogg

Torsdag 26.10, klokken 17.32:

I en tidligere versjon av artikkelen, stod følgende vedrørende begrenset politimyndighet:

Kontrollører i Statens naturoppsyn har begrenset politimyndighet, og kan ved mistanke be om å undersøke både lommer og sekker. 

– SNO har tillitt til jegerne, og går ikke i sekker og lommer for å lete etter blyhagl under rutinekontroller, sier Bjørneraas.

Etter dialog med Statens naturoppsyn, er dette skrevet om for ytterligere presisering.

 

Powered by Labrador CMS