Annonse
Bilde av to ørreter under et klart vann, som introduserer til hva reportasjen skal handle om. Verne ørretliv.
Spawning sea trout or brown trout (Salmo trutta) in clear water creek, Denmark

Reportasje || Restaurering av ørretvann

Arkitektur for sjøørreten

Engasjerte landskapsarkitekter kan sitte på nøkkelen til å nå både FNs planer om naturrestaurering og bedre levevilkår for sjøørreten. Det er Kirsti Øfsthus Henriksen et godt eksempel på.

Publisert Sist oppdatert

Det var en oktoberkveld for to og et halvt år siden hun fikk øye på ørretene i Agnesbekken i Larvik. En sein kveld etter regn og flom. Sjøørret som lengtet hjem, men ble stående i en liten kulp uten å komme seg videre. 

Historisk hadde bekken blitt utnyttet til ulike industriformål, og dessuten markert grensa mellom Larvik og Stavern i Vestfold. Nå var den bare et løp som tok unna vann, i tillegg til å fungere som en forrædersk livsåre for sjøørret. 

Kirsti Henriksen skulle snart erfare at hennes oppdagelse på ingen måte var enestående – at fisken sleit i flere tusen bekker i Norge som følge av menneskelige inngrep. Kanskje hun som landskapsarkitekt kunne utgjøre en liten forskjell?

Landskapsarkitekt Kirsti Øfsthus Henriksen har planene klare for restaurering av Agnesbekken i Larvik. – Det er et stort behov for å reparere de økosystemene som er ødelagte, sier hun.
Landskapsarkitekt Kirsti Øfsthus Henriksen har planene klare for restaurering av Agnesbekken i Larvik. – Det er et stort behov for å reparere de økosystemene som er ødelagte, sier hun.

Vil fjerne hindringene

Vel hundre meter av Agnesbekken ligger i dag under den gamle industritomta i Stavern, der det i over hundre år ble produsert fyrstikker, sponplater og takplater. I 1984 var det slutt, og i dag foregår arbeidet med å transformere eiendommen til boliger og ny næring, i den nye Sjøparken. 

Som sin masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har Kirsti Øfsthus Henriksen utarbeidet en landskapsplan for nettopp Agnesbekken.

– Jeg vil invitere sjøørreten tilbake – gi den muligheten til å overleve her med gyte- og oppveksthabitat, samtidig som folk kan få oppleve bekkens økosystem, sier hun. Skal det lykkes, er det nødvendig med førstehjelp. 

Utbyggeren av Sjøparken har allerede i sine planer å fjerne det store betongdekket, der bekken går i rør.

– De to viktigste hindringene for at sjøørreten skal kunne leve her, er en 3,5 meter høy demning og en høy kulvert ovenfor demningen. Så høyt klarer ikke ørreten å hoppe, sier Henriksen.

Vet hva som må til

 I masteroppgaven skisserer hun flere løsninger, som kan bli både miljømessige- og sosiale bærekraftstiltak. Demningen erstattes med en fisketrapp, der tersklene ikke overstiger 30 centimeter i høyden. 

Den høye kulverten ønsker hun å bytte ut med en gangbru, som strekker seg over den åpnede bekken. En gjenfylt tidligere dam, der fisken kunne oppholde seg om vinteren, vil hun også grave opp igjen. I tillegg vil Henriksen legge bedre til rette for kantvegetasjonen langs bekken.

Jeg vil invitere sjøørreten tilbake – gi den muligheten til å overleve her, med gyte- og oppveksthabitat, samtidig som folk kan få oppleve bekkens økosystem.

Kirsti Øfsthus Henriksen, landskapsarkitekt

– Dette skaper habitater med skjul, skygge og mat. Langs Agnesbekken er det allerede et fint kratt med svartor, som vil gi insekter til ørreten, sier hun. I landskapsplanen har Kirsti også lagt til rette for at mennesker skal kunne bevege seg oppover langs bekken på en bryggesti, og observere ørreten i et utendørs akvarium om høsten.

– Området rundt bekken kan få stor rekreasjonsverdi for de nye innbyggerne og undervisningsverdi for barnehager i nærheten. Det er viktig å vise de unge hvordan man tar vare på naturen, sier Kirsti Øfsthus Henriksen.

Ved mye nedbør kan kunstige renner og løp lokke sjøørreten på ville veier og inn i reine dødsfeller. Dette bildet er fra Hvaler i Østfold. Bilde er av to døde ørreter
Ved mye nedbør kan kunstige renner og løp lokke sjøørreten på ville veier og inn i reine dødsfeller. Dette bildet er fra Hvaler i Østfold.

Må restaurere hele økosystemer

FN har utpekt 2021–2030 som verdens tiår for restaurering av ødelagt natur.

– Bare i Vestfold og Telemark har vi hatt 40 vassdrag som har vært sjøørretførende. Åtte av disse er tapte habitater, og ti er reduserte og truede habitater. 

Vi ødelegger bit for bit, som gir en stor samlet belastning på naturen. Selv om vi verner områder, er det et stort behov for å reparere de økosystemene som er ødelagt, sier landskapsarkitekten. 

Mens villaksen lever i de større elvene, lever sjøørreten gjerne i sideelver og bekker. Et bekkeløp som kan virke unnselig for en utbygger, kan være livsviktig for en sjøørretstamme.

Bilde av  Teknisk ansvarlig i Agnes Utvikling AS, Arne Hermansen.
Teknisk ansvarlig i Agnes Utvikling AS, Arne Hermansen, er imponert over masteroppgaven til Kirsti Øfsthus Henriksen, og tror Agnesbekken i Larvik kan bli et foregangsprosjekt.

I startgropa

Agnes Utvikling AS, som er utbygger av Sjøparken, har startet et samarbeid med Villaksens venner, Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk og Larvik kommune for å se på tiltak som kan forbedre bekken og forholdene for sjøørreten.

– Masteroppgaven til Kirsti Øfsthus Henriksen er gjennomarbeidet og rett og slett imponerende. Vi er også enige i at bekken i større grad må løftes fram, synliggjøres og forbedres. 

Agnesbekken kan bli et foregangsprosjekt, sier Arne Hermansen, teknisk ansvarlig i Agnes Utvikling AS. Hvilke konkrete tiltak som faktisk skal utføres, er imidlertid mer usikkert.

– Dette må ses i sammenheng med utviklingen av prosjektet og nødvendige tiltak i bydelen, blant annet en pumpestasjon i området ved bekken. Det vil også være viktig å søke midler og samarbeidsaktører for å kunne dra prosjektet i realiserbar retning. 

Vi tenker en fisketrapp kan være en god ide, men dette vil prosjektgruppen se nærmere på.Vi ser fram til videre prosess og vil også gå i dialog med Kirsti. Hun sitter på viktig kunnskap og kompetanse, sier Hermansen.

Kan bli vinn-vinn

Imens er nok en høst gått over til vinter.

– Det er viktig å komme i gang, vi trenger sterke økosystemer for å komme bedre ut av klimaendringene. Rørene i bekken klarer ikke å ta imot alt vannet ved styrtregn. Vi får økt flomfare og mer avrenning fra jordbruket. Forslagene til restaurering tar også hensyn til dette, og vil gi bedre håndtering av ekstremvær, sier Kirsti Øfsthus Henriksen.

- Er du redd det tar for lang tid?

– Ja, å restaurere bekken krever penger, og kommer kanskje til sist i et slikt utbyggingsprosjekt. Men det at vi faktisk har sett ørret som har villet gå opp i bekken, betyr jo at en restaurering her kan bli skikkelig vellykket, sier hun.

Mange kulverter er plassert på en måte som hindrer sjøørreten i å vandre opp i bekken for å gyte.
Mange kulverter er plassert på en måte som hindrer sjøørreten i å vandre opp i bekken for å gyte.
Sjøørretbekken er en del av et helt økosystem. Kantvegetasjon, som trær, busker og kratt, skaper habitater med skjul, skygge og mat for fisken.
Sjøørretbekken er en del av et helt økosystem. Kantvegetasjon, som trær, busker og kratt, skaper habitater med skjul, skygge og mat for fisken.

 

Derfor er arten så truet

Sjøørreten (Salmo trutta trutta) regnes som en underart av ørret (Salmo trutta). Den er anadrom, som betyr at den vandrer fra ferskvannet i bekker og elver ut i havet for å spise seg større.

Deretter vandrer den tilbake til vassdraget for å gyte. Utbygging av veier og annen infrastruktur, samt avrenning fra jordbruket, er med på å ødelegge leveområdene til sjøørreten i bekker og elver. Dette gjør det vanskeligere for fisken å gyte.

Kommunen tar valget

Ifølge Miljødirektoratet, er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold her i landet at artenes leveområder blir dårligere eller forsvinner som følge av endret arealbruk.

Mange viktige beslutninger angående bevaring av artsmangfold tas i nærmiljøet. Kommunene forvalter 83 % av Norges arealer og tar kritiske valg relatert til for eksempel kommunens arealplan og plan- og bygningsloven.

Truet av lakselus

Sjøørreten er også utsatt for angrep av lakselus fra oppdrettsanlegg. Norge er verdens største eksportør av oppdrettslaks, og solgte i 2021 over 1,5 millioner tonn oppdrettslaks.

Ifølge Miljødirektoratet er det en klar sammenheng mellom økt lakseproduksjon og økning i samlet miljøpåvirkning. I dag har vi hele 1100 oppdrettsanlegg for laks langs kysten.

Klimapåvirkning

En annen viktig årsak, som også blir viktigere i framtiden, er klimaendringenes påvirkning på sjøørretens oppvekstmiljø i bekker og elver. Styrtregn med flom og jordskred påvirker livet i vassdragene.

Taper hele bestander av sjøørret

I nesten 40 % av 1279 undersøkte norske vassdrag i 2021 var sjøørreten i dårlig tilstand, svært dårlig tilstand, eller bestanden var tapt.

47 % av den samlede negative påvirkningsfaktoren kommer fra lakselus. Deretter kommer landbruk, vannkraft, samferdsel og arealinngrep.

Utbygging av vannkraft og arealbruk var de to viktigste årsakene til tap av hele bestander.

I Vestfold og Telemark, samt i Viken, er landbruk en særlig sterk negativpåvirkningsfaktor. Samtidig er arealinngrep og samferdsel også viktig i disse fylkene.

Kilde: Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), 2022.Her er det dugnadsgjengen for sjøørretbekker i Østfold som tar i et tak for Ingedalsbekken.
Gjennom prosjektet Sjøørretriket har NJFF gjort en viktig innsats for sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerak. Her er det dugnadsgjengen for sjøørretbekker i Østfold som tar i et tak for Ingedalsbekken.

NJFF: –Vi fortsetter arbeidet for sjøørreten

Norges Jeger- og fiskerforbunds prosjekt Sjøørretriket varte i tre år fra 2021–2023. Formålet har vært å styrke bestandene av sjøørret i Oslofjorden og Skagerak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag fra Halden til Portør. 

En del av arbeidet var å undersøke bekker og sette i gang tiltak i samarbeid med lokalforeningene.

– Lokalpolitikere, statsforvaltere og vannområdekoordinatorer har vært viktige målgrupper. Vi har tatt dem med ut i bekkene og vist dem hvordan det står til. Det nytter, sier Sondre Breian, prosjektleder for Sjøørretriket og sportsfiskekonsulent i NJFF.

Ni av ti trenger hjelp

 Til nå har prosjektet undersøkt tilstanden i omtrent 200 bekker, og laget tiltaksplaner for mange av disse.

– Ni av ti bekker er i så dårlig stand at de trenger hjelp. Årsaken til dette er stort sett dårlig arealforvaltning og negativ menneskelig påvirkning. Bekkene blir lagt i rør, slik at sjøørreten ikke får vandret. 

Et annet stort problem er kanalisering av bekkeløp og mangel på kantvegetasjon, som ofte er et resultat av landbruksaktivitet. Her blir også avrenningen fra landbruket et problem, både for bekken og fjorden den renner ut i. 

I tillegg er kulverter dårlig utformet eller plassert, slik at de skaper unødig høye hindre eller for høy vannhastighet for fiskevandring, sier Breian.

– Hva med nye utbygginger?

– Det største problemet her er mangel på kunnskap. Når vi snakker med grunneiere og foreslår tiltak som er positive for både dem og lokalmiljøet, møter vi forståelse, sier Breian.

Kunnskap til folket

Forbundet har engasjert en egen sjøørretveileder som har holdt foredrag rundt i alle landets regioner, samt utarbeidet filmer og informasjonsmateriell og bistått lokalforeninger.

– Nå lager vi også egne håndbøker til alle som ønsker å øke sin kunnskap om viktigheten av friske bekker og hvordan dette kan gjøres, sier Breian. I oppstarten av prosjektet fikk forbundet 2,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet i prosjektet Sjøørretriket.

– Det viktigste vi har fått til, er å sette bekkekultivering for sjøørret på dagsorden igjen, både i vår organisasjon, hos lokale politikere, statsforvaltere og skoler. Vi har også fått rekruttert flere ildsjeler og fått flere folk ut i bekkene. 

Arbeidet har motivert mange lokalforeninger og hatt ringvirkninger i andre deler av landet, sier Sondre Breian. Selv om prosjektperioden er avsluttet, fortsetter arbeidet.

– Det er mange foreninger som har satt i gang tiltak, og disse vil vi følge opp. I tillegg engasjerer vi trolig to personer som i 2024 skal ut til skolene med foredrag og hefter om Skolebekken. 

Det er viktigere enn noen gang å restaurere natur, og det er fortsatt et enormt behov i bekkene rundt Oslofjorden, sier Breian.

Powered by Labrador CMS