Annonse

Skrantesjuke:

Anbefaler uttak av bukk i vinter

Miljødirektoratet og Mattilsynet anbefaler ekstraordinære uttak av bukker som er 2.5 år og eldre som ett av flere tiltak for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda. Også ungdyr og simler som går sammen med bukkeflokkene, skal taes ut.

Miljødirektoratet og Mattilsynet anbefaler ytterligere tiltak for å hindre spredning av CWD, og vil skyte eldre reinsbukker i vinter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har i dag levert en felles anbefaling for håndtering av skrantesjuke på Hardangervidda til sine respektive departementer.

Anbefalingen skulle egentlig vært levert 01.11.2022, men ble forsinket etter at det i høst ble oppdaget smitte på en simle på Hardangervidda.

Over i «Fase 2»

I den omforente anbefalingen skriver tilsynet og direktoratet at funnet av en smittet simle på Hardangervidda denne høsten øker sannsynligheten for videre spredning av skrantesjuke i bestanden.

Ett av tiltakene som anbefales, er å gjøre ekstraordinære uttak av bukk eldre enn 2.5 år i vinter, og få antallet dyr lengst mulig ned mot null. Uttaket skal gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO) og er beregnet å koste 3.2 millioner kroner.

– Jakta er helt avgjørende i kampen mot skrantesjuke, og vi klarer ikke å bekjempe denne sykdommen uten den viktige innsatsen fra jegere og lokal villreinforvaltning. Samtidig ser vi at det er en utfordring å ta ut nok bukker med jakt alene. Derfor anbefaler vi nå et ekstraordinært uttak av bukk i vinter, der dette kan gjøres uten ekstra forstyrrelse av fostringsflokkene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Uttaket er primært rettet mot bukkeflokker. Men simler og ungdyr som går i flokkene, skal også tas ut.

Det er nå opp til henholdsvis Klima- og miljødepartementet (KMD) og Landbruks- og matdepartementet (KLD) å avgjøre om det blir ekstraordinære uttak av bukker på Hardangervidda i vinter.

Trenger mer kunnskap

Avslutningsvis peker både Miljødirektoratet og Mattilsynet på behov for ytterligere kunnskap i den videre forvaltningen av skrantesjuke.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal se på den samlede belastningen for villrein på Hardangervidda, samtidig som det er satt av midler for å studere gevirgnaging og hvordan redusert andel bukk påvirker kalvingstidspunkt.

Videre skal det bestilles en oppdatert rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som skal danne grunnlaget for direktoratenes anbefalinger fra og med 2024.

– Veldig positivt med jakt som virkemiddel

Siri Parmann er fagsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Hun synes det er bra at jakt forstatt skal være det viktigste verktøyet for å begrense CWD.

– Det er veldig positivt at Mattilsynet og Miljødirektoratet har en felles anbefaling i kampen mot skrantesyke, og at de fortsatt vil bruke jakt som virkemiddel. Det beste hadde vært å unngå ekstraordinært uttak i vinter, men det var ikke uventet at de går inn for et uttak av eldre bukk med bruk av SNO. Det er positivt at det skal legges stor vekt på dyrevelferd under uttaket og at en ønsker å unngå å stresse fostringsflokker, sier Parmann.


Powered by Labrador CMS