Annonse

Stortingsmeldingen:

– En dødsdom for villreinen

Regjeringen har i en fersk stortingsmelding staket ut kursen for hvordan den kriserammede villreinen skal reddes. Nå møter meldingen motbør.

– Dette er en dødsdom for de fleste norske villreinområder, sier en opprørt Svein Erik Lund i Hardangervidda villreinutval.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har aldri vært så frustrert i mitt liv! Vi hadde en forventning om at det endelig skulle gjøres noe, men så kommer dette som må være det mest skadelige dokumentet som noen gang er utarbeidet, raser Svein Erik Lund.

Utenom tidligere arealinngrep som kraftutbygging og veinett, er Lund klar på hva som er den største enkelttrusselen mot villrein i dag: ferdsel.

– Men så sier man at man i praksis at man ikke ønsker å gjøre noe med dette, sier han.

I Stortingsmeldingen signaliserer Regjeringen at den først og fremst vil satse på informasjon og veiledning:

«Det er viktig å leggje til rette for meir villreinvennleg ferdsel. Det betyr særleg å styrkje arbeidet med å kanalisere ferdselen vekk frå område som er viktige for villrein, og ut mot område der ferdselen ikkje forstyrrar villreinen. Regjeringa vil bruke minst mogleg inngripande verkemiddel for å kanalisere ferdselen. Det er viktig med ein god dialog med dei sentrale friluftslivsorganisasjonane (…)»

Gjennomføring over 75 år

Men Svein Erik Lund har ingen tro på frivillige ordninger.

– Felles for tiltaksplanene som er fremmet tidligere, er at man må gjøre noe med den menneskelige ferdselen. Man må faktisk gjennomføre konkrete tiltak, og ikke bare komme med frivillighet og gode tanker, sier han.

I 2021 kom villreinen før første gang på den nasjonale rødlista, og i fjor ble det kjent at hele 23 av 24 villreinområder gis middels eller lav kvalitet (gult eller rødt lys) etter den såkalte kvalitetsnormen for villrein. Situasjonen er altså svært alvorlig. Med dette som bakteppe, stiller Lund stiller seg hoderystende til tidsperspektivet regjeringen legger opp til:

· Stoppe den negative utviklingen i villreinområdene innen 2030.

· Oppnå minimum middels kvalitet for alle villreinområder innen 2050.

· Oppnå god kvalitet for alle nasjonale villreinområder innen 2100.

– Ser bort fra all kunnskap

Svein Erik Lund minner om at store beiteområder eller viktige trekkpassasjer i et villreinområde etter definisjonen må være minst 90 prosent utilgjengelige for dyra for å havne i rød kategori, og 50-90 prosent ødelagt for å havne i gul kategori (middels kvalitet).

– Regjeringen skal altså bruke 75 år på bare å forbedre villreinområdene «halvveis». Dette er jo en katastrofe for reinen!

– Hva mener du er det verste med meldingen?

– Det er at man sier at man skal ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og at det trengs ny politikk. Likevel ser man bort fra all kunnskap om trusselbildet og foreslår i praksis å fortsette som før. Ja, man sier faktisk at man skal ha mer folk i fjellet og tilpasse bestandsstørrelsene til forstyrrelsene. Villreinen skal ofres på bekostning av friluftsliv og masseturisme, avslutter Svein Erik Lund.

Slik vil regjeringen redde villreinen

I Stortingsmeldingen oppsummerer Regjeringen kjent kunnskap om villreinen og trusselbildet. Visjonen er å stoppe den negative utviklingen i de 24 villreinområdene innen 2030, og oppnå god kvalitet i de 10 nasjonale villreinområdene innen 2100.

De viktigste tiltakene:

 1. Inngrep og aktiviteter: Alle avgjørelser må sees i sammenheng. Hensynet til villrein må vektlegges i større grad. Høy terskel utelukker imidlertid ikke tillatelse til inngrep hvis tungtveiende samfunnsinteresser tilsier det.
 2. Inngå i vern: De 10 nasjonale villreinområda kan vurderes å inngå i Norges bidrag til å nå det globale målet om minst 30 prosent bevaring av natur.
 3. Kraftutbygging: Fortsatt restriktiv praksis med å gi konsesjon til nye energianlegg, med mindre anlegget er viktig for vesentlige samfunnsinteresser.
 4. Gruveprosjekter: Hvis konsesjon til nye mineralprosjekter, skal de være så arealeffektive og skånsomme som mulig.
 5. Vei og jernbane: Skal tas mer hensyn til villreinen.
 6. Hytter: Vurdere endring i kommunale hytteplaner der disse er ikke er utbygde.
 7. Ferdsel: Legge til rette for mer villreinvennlig ferdsel. Styrke arbeidet med å kanalisere ferdselen bort fra viktige villreinområder. Bruke minst mulig inngripende virkemidler.
 8. Motorferdsel: Totalomfanget i villreinområdene skal reduseres. Dette gjelder ikke for kjøring på vei i landbrukssammenheng eller vedlikehold av vannmagasiner.
 9. Sau på beite: Dialog med beitenæringen om evt negative påvirkninger fra beitedyr (saltstein, m.m.)
 10. Størrelsen på bestandene: Ønsker mer kunnskap om villreintallet i sammenheng med områdenes bæreevne.
 11. Store rovdyr: Ønsker mer kunnskap om hvordan både nærvær og fravær av rovviltartene påvirker villreinområdene.
 12. Restaurering: Nødvendig med målrettet naturrestaurering i og rundt villreinområdene.

 

Hva mener NJFF?

– Selv om ønsket politikk i stortingsmeldingen isolert sett er bra, så legges det ikke opp til tiltak som faktisk kan møte utfordringene innenfor arealforvaltning. Det tas også for mange forbehold og det legges opp til for mange mulige unntak på flere områder.

Les mer om hva NJFF mener på forbundets egne nettsider

Powered by Labrador CMS