Annonse

Gir sjøørreten en hjelpende hånd

Lett atkomst langs vei og kran med 26 meter rekkevidde gjorde ryddejobben sist sommer effektiv og skånsom.

– Fire bekker på Nesheimsdeltaet i Øvre Granvin er restaurert. Produksjonsarealet til sjøørreten har økt vesentlig, ivrer villfiskentusiast Sven-Helge Pedersen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Pedersen er daglig leder i Hardangerfjord Villfisklag, en sammenslutning av grunneierinteresser og lokalforeninger rundt Hardangerfjorden.

Granvinsvassdraget i Vestland fylke var tidligere et av landets beste sjøørretvassdrag. I dag er sjøørretbestanden bare en skygge av seg selv.

Den store økningen av lakselus i fjorden er en viktig årsak til bestandsnedgangen, men fysiske inngrep og endrede habitatforhold i gytebekker er trolig også en medvirkende årsak, ifølge Pedersen.

Villfisklaget har de siste fire årene hatt ansvar for mange større og mindre restaureringstiltak i 28 vassdrag rundt Hardangerfjorden.

– Det gyter langt færre sjøørreter i bekkene rundt Hardangerfjorden enn tidligere, sier Sven- Helge Pedersen, daglig leder i Hardangerfjord Villfisklag.

Behov for tiltak

– I mange av bekkene rundt fjorden gyter det langt færre sjøørreter enn tidligere. Sjøørreten benytter seg av stadig mindre deler av de små bekkene, framhever Pedersen.

– Det er sjøørreten selv som er den viktigste pleieren av gytearealene, men med reduserte fiskebestander vil særlig de mindre gytebekkene gradvis gro igjen.

På Nesheimsdeltaet i Øvre Granvin står jorda ofte under vann etter kraftige regnperioder.

Et velfungerende dreneringssystem med intakte bekker er også avgjørende for landbruket.

– Det er i mange tilfeller behov for tiltak i slike bekker, både for å hindre flom over dyrket mark og for å forbedre leveområdet for sjøørreten.

Økt gyteaktivitet

Det er grunneierne som har vært prosjekteiere for bekkerestaureringen i Øvre Granvin, mens Hardangerfjord Villfisklag har stått for planlegging, finansiering og praktisk gjennomføring.

Arbeidet i bekkene pågikk i perioden juni – september i 2021, med hjelp fra Hardanger produksjonskule, villmarkslinja ved Voss vgs. og lokale ildsjeler.

Det ble ryddet og åpent opp 300 meter i bekkene, fjernet finmasser og utført biotopforbedrende tiltak med utlegg av stein og gytegrus. I en av bekkene ble arealet utvidet til dobbel bredde over en strekning på 130 meter.

– Nå satser vi på økt gyteaktivitet til høsten! sier en entusiastisk Sven- Helge Pedersen.

Powered by Labrador CMS