Gir sjøørreten en hjelpende hånd

Lett atkomst langs vei og kran med 26 meter rekkevidde gjorde ryddejobben sist sommer effektiv og skånsom.
Lett atkomst langs vei og kran med 26 meter rekkevidde gjorde ryddejobben sist sommer effektiv og skånsom.

– Fire bekker på Nesheimsdeltaet i Øvre Granvin er restaurert. Produksjonsarealet til sjøørreten har økt vesentlig, ivrer villfiskentusiast Sven-Helge Pedersen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Pedersen er daglig leder i Hardangerfjord Villfisklag, en sammenslutning av grunneierinteresser og lokalforeninger rundt Hardangerfjorden.

Granvinsvassdraget i Vestland fylke var tidligere et av landets beste sjøørretvassdrag. I dag er sjøørretbestanden bare en skygge av seg selv.

Den store økningen av lakselus i fjorden er en viktig årsak til bestandsnedgangen, men fysiske inngrep og endrede habitatforhold i gytebekker er trolig også en medvirkende årsak, ifølge Pedersen.

Villfisklaget har de siste fire årene hatt ansvar for mange større og mindre restaureringstiltak i 28 vassdrag rundt Hardangerfjorden.

– Det gyter langt færre sjøørreter i bekkene rundt Hardangerfjorden enn tidligere, sier Sven- Helge Pedersen, daglig leder i Hardangerfjord Villfisklag.
– Det gyter langt færre sjøørreter i bekkene rundt Hardangerfjorden enn tidligere, sier Sven- Helge Pedersen, daglig leder i Hardangerfjord Villfisklag.

Behov for tiltak

– I mange av bekkene rundt fjorden gyter det langt færre sjøørreter enn tidligere. Sjøørreten benytter seg av stadig mindre deler av de små bekkene, framhever Pedersen.

– Det er sjøørreten selv som er den viktigste pleieren av gytearealene, men med reduserte fiskebestander vil særlig de mindre gytebekkene gradvis gro igjen.

På Nesheimsdeltaet i Øvre Granvin står jorda ofte under vann etter kraftige regnperioder.

Et velfungerende dreneringssystem med intakte bekker er også avgjørende for landbruket.

– Det er i mange tilfeller behov for tiltak i slike bekker, både for å hindre flom over dyrket mark og for å forbedre leveområdet for sjøørreten.

Økt gyteaktivitet

Det er grunneierne som har vært prosjekteiere for bekkerestaureringen i Øvre Granvin, mens Hardangerfjord Villfisklag har stått for planlegging, finansiering og praktisk gjennomføring.

Arbeidet i bekkene pågikk i perioden juni – september i 2021, med hjelp fra Hardanger produksjonskule, villmarkslinja ved Voss vgs. og lokale ildsjeler.

Det ble ryddet og åpent opp 300 meter i bekkene, fjernet finmasser og utført biotopforbedrende tiltak med utlegg av stein og gytegrus. I en av bekkene ble arealet utvidet til dobbel bredde over en strekning på 130 meter.

– Nå satser vi på økt gyteaktivitet til høsten! sier en entusiastisk Sven- Helge Pedersen.