Annonse

Her er landsmøtesakene

12. -14. november er det klart for det 23.ordinære landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund på Gardermoen. Her er fagsakene som lokalforeninger og fylkeslag har spilt inn.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

For lave selkvoter

NJFF Sogn og Fjordane, NJFF Møre og Romsdal og NJFF Hordaland vil at NJFF skal kreve å komme i dialog med Havforskingsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet om forvaltningen av sel, og at det arbeides for å innføre en innmeldingsordning for steinkobbe og havert, på lik linje med hjort og elg. NJFF skal jobbe for at kvotesetting for steinkobbe, spesielt for S&F og M&R, hvor kvotene er for lave i forhold til antall steinkobbe som blir observert langs kysten. Tellingene av steinkobbe og havert må bli mer konkrete og det må tilrettelegges for økt beskatning av bestanden.

Fylkeslaget i Sogn og Fjordane vil også ha økt oppmerksomhet på opplæring i feller og fellefangst, og at fangsting får en større plass i jegerprøveopplæringa.

Høy ulvekvote

NJFF-Østfold/Sarpsborg og Omegn JFF foreslår at NJFF oppretter et fond hvor kapital kan tildeles foreninger som eksempelvis sliter med å beholde sin skytebane. Midlene kan benyttes til dekning av reelle kostnader knyttet til faglige utredninger og advokatbruk.

Det må legges til rette for økt beskatning av steinkobbe. Kvotene er for lave, påpeker fylkeslagene.

Fylkeslaget foreslår videre at NJFF skal konsentrere sine aktiviteter om opplæring, organisering og utøvelse av jakt på høstbare viltarter og rovvilt som forvaltes via ordinær jakt eller kvotejakt, herunder ulv - ikke skademotivert lisensfelling som i dag. Fylkeslaget vil at forbundet sentralt skal arbeide politisk for at kvotene for ulv settes så høyt som mulig, slik at Stortingets bestandsmål oppfylles med god margin.

Forslag 2 fra NJFF- Østfold: NJFF ønsker ikke fast etablerte ulverevir og ynglende ulv i Norge.

Bedre villsvinjakt

NJFF-Hedmark ønsker at NJFF oppretter prosjektet Bedre villsvinjakt. Målet er at villsvinjakta skal bli bedre gjennom trening på skytesimulator og villsvinbane hos lokalforeningene i spredningsområdene til villsvin, samt gjennom utdanning av godkjente villsvinhunder.

NJFF-Hedmark krever videre at NJFF arbeider for at forvaltningspraksisen for uttak av ulveflokker innenfor forvaltningssona for ulv forandres fra å ta ut ulvene i et revir, til å ta ut alle ulvene i et bestemt geografisk område der flokken holder til.

Fylkeslaget i Østfold vil ha høye ulvekvoter, slik at slik at Stortingets bestandsmål oppfylles med god margin.

Fylkeslaget foreslår videre at forbundet fortsetter arbeidet for at Statskog forvalter størst mulig areal, beholder forvaltningen av statens områder i Nordland og Troms og overtar forvaltningen av skog og utmark tilhørende Opplysningsvesenets fond.

Raskere behandling av våpensøknader

NJFF Oppland foreslår at NJFF skal arbeide for en endring i Forskrift om jakt, fiske og fangst i statsallmenning, som sier at fjellstyrene ikke kan selge jaktkort sammenkoblet med andre tilrettelagte tjenester. Bestemmelse bør gjelde for all jakt, fiske og fangst i statsallmenninger.

NJFF Oppland ber også om at det arbeides for å få redusert saksbehandlingstid hos politiet på våpensøknader – og tillatelser til lån av våpen. Fylkeslaget poengterer at NJFF skal være en synlig pådriver for å sikre rutiner som oppfattes som effektive, forutsigbare og enhetlige for landets jegere og konkurranseskyttere.

Nei til vindkraft

NJFF Aust-Agder ber landsmøtet si nei til vindkraft i norsk natur. Fylkeslaget ønsker et større engasjement fra hele organisasjonen gjennom politisk påvirkning i kampen mot vindkraftindustri i norsk natur.

Gaupe

Villsvinet er her! NJFF Hedmark ønsker et prosjekt slik at jegerne står bedre rustet i jakta på en økende bestand.

NJFF Møre og Romsdal vil endre bestandsmålingsmetoder på gaupe, herunder bruk av viltkamera til godkjenning av individ og familiegrupper. Det ønskes prikkmønstergjengkjenning til godkjenning av individer og familiegrupper.

Viltstell

Bergens JF og NJFF Hordaland ønsker at viltstellpermen oppgraderes i et morderne format og at viltstell løftes frem som et satsingsområde for NJFF.

Oppskyting

NJFF Møre og Romsdal vil at deltakelse på jaktfeltstevne godkjennes som oppskyting til storviltprøven.

I tillegg står en rekke organisasjonssaker på dagsordenen under landsmøtet; lik kontingentsats over hele landet, hyppigere landsmøter, fylkeslagsstrukturen, vedtekstendringer, m.v.

Powered by Labrador CMS