Annonse

Landsmøte på skinner

Videreføring av rovdyrpolitikken, kampen for skytebanene, allmennhetens jakt- og fiskemuligheter og enhetlige kontingentsatser. Det var noen av vedtakene under NJFFs 23. ordinære landsmøte på Gardermoen i november.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Vedtektsendringer er ikke det som skaper størst engasjement på et landsmøte, men ikke desto mindre; vedtakene som fattes her, er styrende for organisasjonen de neste tre årene.

En av sakene de 168 stemmeberettigete delegatene sa ja til, var innføringen av enhetlige kontingentsatser for hele organisasjonen. Medlemsåret endres fra kalenderår til løpende medlemsår, dvs. fra den dato man er innmeldt i NJFF. Nedre aldersgrense for stemmerett blir 14 år.

Tydelig rolleavklaring

I saken om ny fylkeslagsstruktur, landet landsmøtesalen på at fylkeslagene skal følge fylkesgrensene slik de var pr. 31/12-2017. Unntak kan gjøres for sammenslåtte fylker, forutsatt at alle fylkeslagene i det nye fylket ønsker dette.

Det ble også vedtatt at den som blir valgt inn i forbundsstyret, ikke samtidig kan være leder eller nestleder i fylkeslaget, slik det tidligere har vært anledning til.

Kim-Louis Belaska fra Vestfold-benken var en hyppig gjest på talerstolen.

3-årige landsmøteperioder videreføres. Det ble også besluttet å opprette et domsutvalg i NJFF, seinest i løpet av 2022.

Skytebaner under press

Skytebanen er hovedpulsåra i mange av landets 570 lokalforeninger, både for konkurranseskytterne, og ikke minst som trenings- og rekrutteringsarena for jegere flest. Denne aktiviteten er mange steder på «rødlista», en rekke baner kan defineres inn i kategorien truet av nedleggelse.

Fra NJFF Østfold/Sarpsborg og Omegn JFF lå det på bordet et forslag om opprettelse av et fond, øremerket for å bistå foreninger som sliter med å beholde sitt jaktskytteranlegg. Landsmøtet sa ja til en egen tiltakspost på NJFFs budsjett, likeledes at forbundet skal jobbe for en statlig finansieringsordning for både opprydding og relevante miljøtiltak på sivile skytebaner.

Mest mulig statsgrunn

Allmennhetens adgang til jakt og fiske sto også dagsordenen. Her ble det et klart flertall for forslaget fra NJFF Hedmark: NJFF skal jobbe for at Statskog skal forvalte så mye utmark som mulig, og fortsatt ha forvaltningen av de enorme skog- og fjelleiendommene i Nordland og Troms, samt overta forvaltningen av utmarkseiendommene som i dag forvaltes av Opplysningsvesenets fond.

NJFF Oppland har liten sans for at landets fjellstyrer skal få anledning til å selge såkalte jaktpakker (inklusive overnatting og andre tjenester) i statsallmenningene, noe de mener kan gå ut over tilgjengeligheten. Landsmøtet vedtok at NJFF skal arbeide for at maks 10 prosent av jakt- og fiskekortene skal kunne selges som pakketilbud.

Kritikkverdig selforvaltning

Deretter loset dirigentene Bjørn Bojsen og Kjell Ove Våg forsamlingen over på forvaltningen av sel. Den er det mange jegere på kysten som ikke har mye til overs for. Forslaget fra vestlandsdelegatene om at NJFF må fortsette jobben for bedre bestandsovervåking, involvering og kvoter som er mer i samsvar kystselbestandens størrelse, fikk bred oppslutning.

Landsmøtet sa også nei til ny vindkraftutbygging i norsk natur.

Kurs i regi av fylkeslag og lokalforeningene er NJFFs kjernevirksomhet. Her opplæringsjakt på elg i Dividalen.

Enhetlige kontingentsatser

Hva vil enhetlige kontingentsatser bety for deg som medlem og for din lokalforening? Medlemskategorien «hovedmedlem med Jakt & Fiske» deles opp i tre kostnadsnivåer, som defineres i lav, middels eller høy sats. Kostnadsnivået til det enkelte lokallag vedtas på lokalforeningens årsmøte.

Det er landsmøtet som setter øvre ramme for kontingentsatsene og representantskapet som årlig vedtar kronebeløp.

Fylkeslagene må styrkes

Disse skal lede NJFF de neste tre årene. Foran f.v. Bjørn Mathiesen, Kim-Louis Belaska, Tina Dyrstad Fossdal, Anne Lise Sekse, Camilla Strandskogen Moseid, Ole Martin Meland, Line Johansen og Knut Arne Gjems. Bak f.v. Mathea Sætre Liberg, Vidar Nilsen, Alf Erik Røyrvik, Hjalmar Eide, Craig Furunes, Øystein Hansen og Bjarte Erstad.

Det er i de rundt 570 lokalforeningene under NJFF-paraplyen at aktivitetene skjer, enten det er utøvelse av jakt og fiske, eller skolering gjennom et stort antall kurs. Mange lokallag framstår som mønsterbedrifter, i andre, spesielt de aller minste foreningene, er organisasjonsarbeidet tilnærmet fraværende. Et pilotprosjekt i regi av NJFF Hedmark, avslørte at mangelfull rapportering, årsberetning og regnskap var gjengangere. Kun en liten del av foreningene benytter NJFF-portalen, til tross for kursing av nesten samtlige foreninger.

Med dette som bakteppe, ble det vedtatt at fylkeslagene må styrkes med både økonomiske ressurser og kompetanse, slik at man får løftet organisasjonsarbeidet i foreningene.

Rovdyrpolitikken videreføres

Forvaltningen av de store rovdyra sto også på dagsordenen, men denne gangen gikk ordskiftet pent og pyntelig for seg. Det skal fortsatt arbeides for en forvaltning av ulv som sikrer at jakt, jeger, jakthund og viltinteressene blir ivaretatt og bidrar til et redusert konfliktnivå. Bestandsregulering av ulv og andre store rovdyr skal skje ved lisensfelling og kvotejakt.

NJFFs ståsted og engasjement i forvaltningen skal synliggjøres, og forbundet skal fortsette arbeidet for maksimalt to-tre familiegrupper av ulv i Norge, inkludert den norske andelen av grenseflokkene, samt å få avviklet ulvesonen, heter det i vedtaket.

Utredning av barne- og ungdomsvirksomheten

Landsmøtet vedtok at barne- og ungdomsvirksomheten skal utredes av en tverrfaglig gruppe, hvor alle organisasjonsleddene er representert. En av oppgavene blir å kartlegge dagens tilbud til de yngste. Det ble også vedtatt at NJFF skal arbeide for å etablere jakt – og fiskeskoler, der forholdene ligger til rette for dette.

Videre ble vedtatt at dagens opplæringsstrategi i kommende landsmøteperiode skal revideres. Målet er å styrke både opplæringsvirksomheten og forbundets ulike instruktørordninger.

Gjenvalg for Gjems

Valg til nytt forbundsstyre på landsmøtets siste dag får gjerne opp temperaturen. Valget denne gang ble imidlertid av det udramatiske slaget. Knut Arne Gjems ble enstemmig gjenvalgt som NJFF-leder uten motkandidater, og tar fatt på sin andre periode som styreleder.

Med seg i det nye styret får han Line Johansen fra Buskerud, som rykket opp til vervet som 1. nestleder.

Fornyet tillit fikk også 2. nestleder Bjarte Erstad (Hordaland), Ole Martin Meland (Telemark), Bjørn Mathiesen (Akershus), Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder) og Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane.

Nye ansikter i styret er Øystein Hansen fra Finnmark og Craig Furunes, Nord-Trøndelag.

Mathea Sætre Liberg (Hedmark) kapret taburetten som 1. varamedlem, mens Anne-Lise Sekse (Rogaland), Kim-Louis Belaska (Vestfold) og Camilla Strandskogen Moseid (Vest-Agder), ble valgt til henholdsvis 2.–3. og 4. vara.

Vidar Nilsen ble gjenvalgt som de ansattes representant (vara Hjalmar Eide).

Helene Berthelsen fra Finnmark skal lede den nye valgkomiteen fram til landsmøtet i 2024.

Powered by Labrador CMS