Uviss framtid for kirkeskogene

Kirkens skog- og utmarkseiendommer skal overtas av staten. Hva som skjer videre med eiendommene, er imidlertid uvisst.
16. september 2021

Som et ledd i oppfølgingen med å skille stat og kirke, fremmet regjeringen tidligere i år forslag om ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF). Hensikten var å legge det rettslige grunnlaget for å følge opp Stortingets beslutning om at Den norske kirke skal overta verdier som er av særlig kirkelig verdi, mens utmarksarealene i all hovedsak skal tilfalle staten.

OVF forvalter i dag betydelige naturområder, som til sammen utgjør 920 000 dekar skog og fjell rundt om i landet. Om lag 100 hytter, naust og støler hører også til disse eiendommene, gjerne omtalt som prestegårdsskogene.

Frykter salg

Et samlet storting ga før sommeren sin tilslutning til selve lovreformen. Det som foreløpig ikke er avklart, er hva som skal skje med de mange utmarkseiendommene etter at staten har overtatt.

Arbeiderpartiet og Sv frykter at eiendommene kan bli lagt ut for salg, og har fremmet forslag i Stortinget om at kirkeskogene skal forbli på statens hender.

” Vanlige folks tilgang til jakt, fiske er sterkt knyttet til hvem som eier skogen. Vi mener derfor det er viktig at statlige arealer som dette beholdes i fellesskapets eie, og forvaltes av Statskog så langt dette er mulig.” skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en e-post til Jakt & Fiske

Støttes av NJFF

Også NJFF mener det er svært viktig at kirkeskogene beholdes av staten.

– Dette er snakk om skogeiendommer som ligger i nær tilknytning til byer og tettsteder, hvor mange ønsker tilgang til jakt og fiske. Vet statlig eierskap vil være det beste, med Statskog som et naturlig forvaltningsorgan. Dette vil gi oss den beste garantien for tilgang på jakt og fiske for flest mulig. En slik garanti har man ikke dersom eiendommene selges til private, sier fagsjef Siri Parmann i NJFF.

Dette er Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer.

I 2019 ble disse verdiene beregnet til 6,8 milliarder. OVF er blant Norges største grunneiere, med om lag 1 300 bygninger, et skog- og utmarksareal på om lag 920 000 dekar, et jordbruksareal på 25 000 dekar, og rundt 6 200 kontrakter om tomtefeste.

Eiendomsretten til fondet har vært omstridt i 200 år. I en stortingsmelding om OVF fra 2019, foreslo Barne- og familiedepartementet at verdiene i fondet bør deles mellom staten og Den norske kirke, og brukes til kirkeformål.

Fra og med 1. januar 2023, blir OVF et statlig fond.

 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå