Annonse

Havforskningsinstituttet:

Slår torskealarm – vil ha strengere regulering av fritidsfiske

I et brev til Fiskeridepartementet slår Havforskningsinstituttet (HI) alarm om torskens situasjon langs Skagerrak-kysten og i Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

I brevet skriver HI at de ikke ser tegn til at bestandssituasjonen for torsk er endret i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord siden det ble iverksatt nye tiltak i 2019. 

– HI ser likevel ingen tegn til bedring. Fangstdata viser stabilt lave fangster av torsk, med nedgang i landingene i yrkesfisket siden 2006, og særlig etter 2016. 

Krever hastetiltak

Instituttet mener det fortsatt er mulig å gjenopprette lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter, men det vil ta tid. 

De anbefaler blant annet bedre overvåking og strengere regulering av fritidsfisket, som HI mener tar ut minst tre ganger så mye torsk som yrkesfisket. 

De foreslår også at Fiskeridirektoratet setter ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hastetiltak innen høsten 2023.

En del tiltak allerede

Fra og med 15. juni 2019 trådte forskrifter i kraft som innebar forbud mot alt fiske i 15 definerte gytefelt for torsk mellom Lindesnes og svenskegrensa fra 1. januar til og med 30. april, samt et helårlig forbud mot torskefiske fra fylkesgrensen Agder-Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige. 

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige. 

Forbudet kommer i tillegg til tiltaket mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra 1. juni til 15. august.

Er med på dugnaden

– Vi hilste torskefredningen velkommen da den kom, og synes det er bra at Havforskningsinstituttet slår torskealarm. I NJFF har vi et grunnprinsipp om å høste av et overskudd. Og torsken sliter voldsomt, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han sier at forbundet ikke stiller seg negative til å være med på ytterligere dugnader for kysttorsken. Han påpeker likevel at det fremstår noe lettvint fra HI å peke på fritidsfiske som det store grunnproblemet for torsken, fra indre Oslofjord til Sørlandet og nordover.

Farstad håper det blir minst like mye fokus på farene forbundet ser i oppdrett av torsk.

– En oppdrettstorsk som rømmer fra anlegget, kan gyte i det åpne hav. Da er det ingen kontroll på sammenblandingen mellom villfisk og oppdrettsfisk. Torskeproblematikken er et sammensatt problem og krever en sammensatt løsning, sier han.


Hva mener NJFF?

Norges Jeger- og Fiskerforbund samarbeider med andre natur- og friluftsorganisasjoner for å bedre situasjonen i Oslofjorden.

Les mer på forbundets egne nettsider

Powered by Labrador CMS