Annonse

Partianalysen

Lite konkret om jakt og fiske

Å styrke vilkårene for de ville laksefiskene og det høstingsbasert friluftsliv, er to av NJFFs viktigste kampsaker.

– Alle de politiske partiene har noe pent å si om natur og friluftsliv foran høstens stortingsvalg. Men når det kommer til vekting mellom vern og utvinning, er det forskjeller.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det fastslår politisk rådgiver Line Lillebø Osfoss i NJFF, som har sett nærmere på hva de ulike partiene står for i forhold til våre kjernesaker.

– Vi har vurdert partiprogrammene ut fra våre interesser, men ikke til å rangere partiene mot hverandre, sier hun – og minner om at NJFF er en partipolitisk nøytral organisasjon.

NJFF ser ikke bare etter hva som faktisk står i programmene. Man kan også tolke partiene ut fra hva som ikke står der, understreker Osfoss.

Uttrykkes det bekymring for villaksen? Hva med nedbygging av natur? Hvor mye eller lite omtale får rovviltpolitikken?

– Dette gir gode indikasjoner på hvor mye vekt partiene legger på Norges Jeger- og Fiskerforbunds interesser.

Flere av partiprogrammene framstår rimelig ulne, påpeker Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver i NJFF.

Politisk dyktighet er å forutsi hva som vil skje i morgen, neste uke, neste måned og neste år – og etterpå kunne forklare hvorfor det ikke skjedde.

Winston Churchill

Dette mener partiene:

Arbeiderpartiet

Grunnlovsfeste og styrke allemannsretten. Stanse salget av Statskog. Intensivere arbeidet med å redde truede norsk arter og naturtyper. Videreutvikle trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen med flere miljøindikatorer. Tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv for alle, bl.a. gjennom fjellstyrene. Satse på alle former for energi.

NJFF- analysen: Ullent. Det er generelt vanskelig å finne ut hva Arbeiderpartiet egentlig mener i en del saker som NJFF er opptatt av. Eksempelvis har ikke Ap vedtatt tydelige eller strengere krav til oppdrettsnæringen. Ingen signaler om bl.a. minstevannføring i vannkraftutbygginger. Selv om Ap ønsker å stanse Statskog- salget, ønsker partiet samtidig å bruke Statskog som «et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer». Det kan bety mer nedbygging av natur, noe som får alarmklokkene våre til å ringe.

Fremskrittspartiet

Kommunene skal i større grad enn i dag få råde over egne arealer. Liberalisere konsesjonsvilkårene for å skape vekst i oppdrettsbransjen, samtidig som det stilles strenge krav til næringen. Tillate skånsomme utbygginger i vernede vassdrag. Oppheve kjerneområdet for rovdyr. Tillate jakt i romjula og i påsken. Tillate blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann.

NJFF- analysen: Ullent, i likhet med Ap. Generelt lav profil på miljø- og naturvern. Usikre på om FrP vil sette naturhensyn foran andre hensyn, både i enkeltsaker og i overordnet planverk. I omtalen om havbruk, nevnes f.eks. ikke oppdrettsnæringens påvirkning på villaks og sjøørret. Samtidig som flere av vedtakene til FrP er i tråd med forbundets syn, sitter NJFF igjen med en vag følelse av dobbeltkommunikasjon på deler av politikken.

Senterpartiet

Vektlegger desentralisering og mindre statlig styring. Verne om allemannsretten. Verne om jakt, fangst, fiske og sanking som en viktig del av norsk kulturarv. Vil ha ned rovdyrbestandene. Bruke fjelloven til å sikre lokal medvirkning i forvaltningen av statsallmenningene, også i Nordland og Troms. Legge til rette for gode livsvilkår for villreinstammene i Norge.

NJFF- analysen: Få av NJFFs kjerneområder omtales direkte i partiprogrammet. Politikken går hverken direkte imot eller støtter våre interesser. Partiprogrammet er så å si uten omtale av miljøutfordringene knyttet til oppdrettsnæringen. Ikke imponerende. Finleses teksten i partiprogrammet aner vi en proteksjonistisk tankegang hos Sp som NJFF ikke kan stille seg bak. NJFF er eksempelvis sterkt imot å legge fjelloven til grunn for forvaltningen av statens grunn i Nordland og Troms.

Venstre

Vil bevare og grunnlovfeste allemannsretten. Naturen har en egenverdi og en nytteverdi. Vil verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til vanns. Trafikklyssystemet som er etablert for å styre utviklingen i havbruksnæringen må styrkes med ny kunnskap. Vil sørge for at kvalitetsnormen for villrein og villaks følges opp. Iverksetting av nasjonale og lokale tiltak mot fremmede arter.

NJFF- analysen: Venstre er for vern av natur og tilhengere av jakt, fiske, fangst og sanking. Venstre anerkjenner både klima- og naturkrise, men er litt uklare når det kommer til konkrete krav til næringsliv, industri og kommuner.

Høyre

Ytterlige redusere statsforvalterens mulighet til å overprøve vedtak gjort av kommunen. Styrke eiendomsretten. Liberalisere plan- og bygningsloven. Innføre lokal forvaltning for statsgrunn i Troms og Nordland. Definere jakt, fiske og utmarksopplevelser som næring. Vurdere en egen konsesjonsordning for lukkede sjøbaserte oppdrettsanlegg og havbasert oppdrett.

NJFF- analysen: Høyre setter næringsinteresser høyt. Partiprogrammet omtaler ikke villrein, villaks, fremmede arter, nedbygging av natur eller allemannsretten. Ønsker mindre statlig styring og en liberalisering av arealpolitikken, men balanserer ikke dette mot hensyn til dyrs leveområder, miljøutfordringer for villfisk eller vår felles rett til tilgang til natur, jakt og fiske. Det er sterkt bekymringsfullt.

Kristelig Folkeparti

Sikre ulike naturtyper og biologisk mangfold, og trappe opp restaurering av tapt natur. Hegne om allemannsretten og sørge for god tilgang til lokale friluftsområder. Sikre en bærekraftig forvaltning av villaksbestandene ved å aktivt bekjempe lakseparasitter, lakselus og hindre rømming av oppdrettslaks. Nye konsesjoner i oppdrettsnæringen skal være lukket eller semilukket. Videreføre kalkingsvirksomheten. Sikre fortsatt rett til bærekraftig og tradisjonell høsting fra naturen, som jakt fangst og fiske.

NJFF- analysen: Et velment partiprogram. Budskap om at naturen har en egenverdi som må tas vare på. Noe vage på enkeltområder, hvor de setter døra på gløtt for noe nedbygging hvis helhetsvurderinger tilsier at det må til.

Sosialistisk Venstreparti

Gi villreinen bedre vern. Ta bedre vare på villaksen, bl.a. gjennom å kreve rømningsfrie og utslippsfrie oppdrettsanlegg. Avvikle oppdrettsanlegg i nasjonale laksefjorder. Flere indikatorer i trafikklyssystemet. Bekjempe fremmed arter i naturen. Forby blyholdig jaktammunisjon og kreve fangst og oppsamling av bly ved skytebaner.

NJFF- analysen: SV ønsker mer statlig styring og tilrettelegging. Partiprogrammet vektlegger klima, miljø og natur. SV ønsker å sette høyere krav til industri og næring, samtidig som det uttrykkes ønske om industriutvikling i grønn retning. NJFF er spent på hvordan dette skal balanseres opp mot ivaretakelse av naturområder.

Miljøpartiet De Grønne

Tydelige på at oppdrettsnæringen ikke lenger kan få lov til å forurense fjorder og sjøer og spre sykdommer. Krever lukkede oppdrettsanlegg. Vil utvide grensene for nasjonale laksefjorder og gi villreinen større leveområder. Stanse ytterligere salg av Statskogs eiendommer. Gjeninnføre forbudet mot bruk av blyhagl til jakt. Sikre allemannsretten. Utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år.

NJFF- analysen: MDG er kompromissløse på vegne av natur og klima. Hverken stat, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, forvaltning, regelverk eller enkeltmennesker slipper unna ansvaret.

Rødt

Ønsker å gjøre trafikklyssystemet strengere. Hensynet til bevaring av viltlevende marine arter skal gå foran ønske om å bruke lokaliteter til oppdrett. Det skal gjøres mer for arter når de nærmer seg «kritisk truet.» Sikre rovdyr sin plass i de norske økosystemene. Yngletidsfredning må være absolutt, og hverken hijakt eller buejakt skal tillates. Det skal brukes mer ressurser på å bekjempe fremmede organismer. Staten og kommunene skal overta store privatkapitalistiske skogeiendommer.

NJFF- analysen: Litt tilfeldig hva partiet omtaler eller ikke i programmet. Rødt er opptatt av at naturen ikke skal bygges ned, at naturressurser skal være på fellesskapets hender og at man skal handle etter føre- var- prinsippet.

NJFF og valget

Frem mot stortingsvalget skal vi utfordre politikerne på våre interesseområder, sier styreleder Knut Arne Gjems i NJFF.

Frem mot høstens stortingsvalg skal NJFF vie jakt, fiske og friluftsliv ekstra oppmerksomhet. I juni vedtok forbundsstyret å løfte fram det høstingsbaserte friluftslivet og å styrke forholdene for våre ville laksefisker.

– Vi skal belyse tema som berører både jegeren, fiskeren, viltet og fisken, understreker forbundsleder Knut Arne Gjems i NJFF.

– Målet er å se valgkampdebatter knyttet til våre interesseområder. Vi skal også i møter med sentrale politikere.

Det høstingsbaserte friluftslivet har hatt vind i seilene i koronaåret vi har lagt bak oss: Inatur har økt salget med nær 30 prosent, mens 6000 nye medlemmer har strømmet til NJFF.

– Vi bruker naturen på en særegen måte i Norge, med allemannsretten som bærebjelken. Rammebetingelsene for naturbrukeren, jegeren og fiskeren skal styrkes, fastslår Gjems.

Vi vil ha jakt, fiske og friluftsliv på den politiske dagsordenen fram mot valget, sier forbundsleder Knut Arne Gjems.

Krever svar

For villaksen og sjøørreten er det nok å gripe fatt i: På Sørlandet er det sterkt engasjement for å stanse etablering av fiskeoppdrett. På Vestlandet har lakselus fra oppdrettsnæringen skapt enorme utfordringer for villfisken i år. Og i elvene i Troms og Finnmark truer pukkellaksen.

– Det er viktig med økt oppmerksomhet på pressområder for villaksen og sjøørreten. Vi skal utfordre politikerne på disse punktene fram mot valget.

Knut Arne Gjems lover at NJFF skal kreve svar fra de ulike politiske partiene på vegne av landets jegere og fiskere.

– Fremover legger vi opp til folkemøter, dialogmøter og deltakelse i debatter.

Powered by Labrador CMS