Annonse

– Oslofjorden kan dø hvis vi ikke skynder oss

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for å redde miljøtilstanden i Oslofjorden.

Det sier NJFFs Øyvind Fjeldseth etter å ha lest Miljødirektoratets handlingsplan for å redde Oslofjorden. Blant de foreslåtte tiltakene er reduksjon av utslipp fra kommunale avløp og forsøpling.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det haster med å iverksette tiltak. Å ikke gjøre noe er ikke et akseptabelt alternativ. Hadde fisk blitt tatt med i vurderingen av den økologiske tilstanden, ville hele fjorden vært et ildrødt kriseområde, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforening.

Miljødirektoratet har utarbeidet handlingsplanen på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, etter at Stortinget i 2018 enstemmig ba regjeringen lage en plan for fjorden, med mål om å fremme friluftslivet og oppnå en god miljøtilstand.

Planen er utarbeidet i samarbeid med åtte andre statlige etater, samt fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden.

– Vi kan snu utviklingen, men det krever politisk vilje og handlingskraft, nå! avslutter Fjeldseth.

Oslofjorden har lenge slitt med dårlig vannkvalitet. Utslipp fra jordbruk og kloakk fra husholdninger langs fjorden er hovedårsakene til at vannkvaliteten i Oslofjorden forringes, ifølge en rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i 2018.

– Utviklingen er bekymringsfull, sa prosjektleder for overvåkingen av Oslofjorden, marinbiolog Mats Walday ved NIVA til NRK. Walday er prosjektleder for overvåkingen av Oslofjorden.

Utviklingen ligner den man ser i andre havområder, med oksygensvikt og tap av biologisk mangfold som resultat.

Klimaendringer
– Vi tror den negative utviklingen er forårsaket av klimaendringene. Nedbøren kommer hyppigere og kraftigere. Vannet vasker ut partikler og næringssalter som havner i vassdragene og til slutt i fjorden. Det gir økt algevekst og oksygenfattig vann, sa Walday.

I januar i år ble det funnet død torsk i Indre Oslofjord. Trolig var det oksygenfattig vann i dypet i fjorden som tok knekken på fisken.

I I oktober 2018 ble det også observert vann med lave oksygenkonsentrasjoner (mindre enn 2,5 ml/l i dybdeintervallet 60-70 m) ved Steilene.

Nye regler
Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrak-kysten og i Oslofjorden er dramatisk. Det var bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet vedtok nye fiskeregler i området. De nye reglene trådde i kraft 15. juni i år.

Gjennom kartleggingsarbeidet er det funnet at økt bruk av Oslofjorden har ført til blant annet økte utslipp, press på fiskebestandene og økt skipstrafikk. Det har ført til følgende problemer:

  • Oppvekstområder for torskeyngel og andre arter er i tilbakegang.
  • Miljøgiftinnholdet i indre deler er så høyt at fisken ikke kan spises.
  • Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming.
  • Kun en tredel av strandsonen er tilgjengelig for bading, turgåing og fisking fra land.

Klimaendringene vil gjøre økosystemene ytterligere sårbare.

Blant de foreslåtte tiltakene i handlingsplanen er reduksjoner i utslipp fra kommunale avløp, redusert arealavrenning fra landbruk, redusert tilførsel av miljøgifter og redusert marin forsøpling.

Les også: Hva betyr torskefredningen for deg.

Powered by Labrador CMS