Artsdatabanken vurderer nå villaksen som «nær truet», innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene, men også infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er en betydelig trussel, ifølge den oppdaterte Rødlisten til Artsdatabanken. Foto: iStock/Jakub Rutkiewicz

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.
24. november 2021

Dette er rødlista

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Rødlista blir revidert hvert sjette år, forrige Rødliste for arter kom i 2015.

Det at en art havner på rødlista betyr ikke automatisk at tiltak iverksettes. Men lista gir et signal om at vi bør få mer kunnskap om nedgangen for artene, og vurdere eventuelle tiltak.

At en art er rødlistet, utelukker ikke at den kan være forsvarlig å jakte på.

Det finnes 46 891 påviste arter i Norge, av disse står 4957 på Norsk rødliste for arter i 2021. Mens 309 arter har gått ut siden forrige liste, har 333 arter har kommet inn.

En av dem er villaksen. Bare halvparten så mange villaks kom tilbake fra havet i 2019 som i 1983.

– Truslene mot villaksen er i hovedsak menneskeskapte, sa Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken, under fremleggelsen av den oppdaterte rødlista.

Villaksen vurderes som «Nær truet». Hovedgrunnen er innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene, men også infeksjoner knyttet til lakseoppdrett er en betydelig trussel, ifølge rapporten.

De andre store truslene mot villlaksen er vannkraftregulering, andre fysiske inngrep, sur nedbør og den fremmede fiskearten pukkellaks. Men risikoen for framtidig redusert produksjon og tap av enkeltbestander vurderes som lavere enn faktorene som er knyttet til lakseoppdrett.

Sur nedbør og parasitten Gyrodactylus salaris regnes i dag som en mindre trussel enn tidligere, fordi det er gjort mange tiltak for å avhjelpe problemene.

Villrein «nær truet»

At villreinen har havnet på den nye rødlista, handler om at vi mennesker stadig spiser oss inn på deres leveområder med hyttebygging, kraftanlegg, økt ferdsel og annen aktivitet. I likhet med andre høyfjellsarter, rammes også villreinen av klimaendringer, i tillegg har skrantesyken bidratt til en negativ utvikling.

– At villaksen og villreinen nå tas inn i rødlista som nær truet, er et kraftig signal om at det må tas nødvendige grep for å sikre en bærekraftig forvaltning av disse artene, sier NJFFs fagsjef Siri Parmann.

– Vi håper rødlistingen er det dyttet politikerne trenger for faktisk å gjøre noen grep både for villrein og villaks. Det krever at politikerne tør sette ned foten, det gjelder for kommuner så vel som for for næringer som bygger ned eller på annen måte skader leveområdene til fisk og vilt, sier hun til Jakt & Fiske.

NJFF avholdt nylig landsmøte, der det ble vedtatt krav om at regjeringen må ta et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdrettsnæringen. NJFF krever at all videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi allerede fra 2022. I tillegg mener NJFF at det må skje en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030.

Dovrefjell kan bli «Dovreskogen»

Arealendringer påvirker fremdeles desidert flest truede arter, etterfulgt av forurensning og påvirkning fra stedegne arter. Den fjerde største negative (og kanskje mest iøynefallende) påvirkningsfaktoren i den oppdaterte rødlista, er klimaendringer, som får stadig større betydning: I 2015 havnet 74 arter på rødlista grunnet klimaendringer, mens tallet for i år er 211.

Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken, påpekte under lanseringen faren at Dovrefjell kan bli til Dovreskogen, som vil medføre store habitatendringer og ramme mange arter. 


Kategoriene DD, NT, VU, EN, CR eller RE betegnes som rødlistet (inne på rødlista). Bare arter i kategoriene VU, EN eller CR betegnes som truet. Arter i kategoriene LC, NA eller NE er ikke rødlistet. Illustrasjon: Artsdatabanken

Livskraftig rype

Rypa er nå tatt ut av rødlista.

– Dette er positivt, og viser at satsing på å styrke kunnskapsgrunnlaget og anvende kunnskapen direkte i den løpende forvaltningen, har medført at rypa nå kan tas ut av rødlista. NJFF vil understreke at det må tas grep for å sikre bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte våre høstbare vilt- og fiskearter og naturmangfoldet for øvrig, sier Parmann.

At hare fortsetter å være på rødlista, mener hun understreker behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget for en rekke av våre viltlevende arter.

Her kan du se hele den oppdaterte Rødlista til Artsdatabanken.

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå