– Den globale oppvarmingen har forandret livet i havet de siste 60 årene, sier Mark Costello, professor i marinbiologi ved Universitetet i Auckland, som er medforfatter av rapporten. Illustrasjonsfoto: stock_colors/iStockphoto

Fiskebestanden rundt ekvator minsker på grunn av klimaendringene

De marine økosystemene er under press rundt ekvator. Tusenvis av fiskearter trekker mot polene på grunn av høyere temperaturer i sjøen.
07. april 2021

Forskere har sammenlignet data om nærmere 50.000 arter i perioden mellom 1955 og 2015. Den nye rapporten, gjengitt i tidsskriftet  PNAS , viser at flukten fra tropiske farvann akselererer.

Tropene er kjent for sitt rike marine liv, men nå advarer forskerne om at mangfoldet forsvinner dersom man ikke klarer å bremse klimaendringene. 

Utviklingen er også truende for menneskene som bor og lever av fisket i de tropiske kystområdene. 

Livet i havet er forandret

– Den globale oppvarmingen har forandret livet i havet de siste 60 årene, sier Mark Costello, professor i marinbiologi ved Universitetet i Auckland. Han er medforfatter til rapporten.

– Våre funn viser en reduksjon på rundt 1.500 arter ved ekvator. Reduksjonen vil fortsette gjennom hele århundret, men tempoet på reduksjonen vil avhenge av i hvilken grad vi klarer å redusere klimagassutslippene, sier han.

Nord for ekvator

Migrasjonen er mer uttalt nord for ekvator, der havet er blitt raskere varmet opp enn på den sørlige halvkule.

Migrasjonen er også mer utbredt for fisk som lever pelagisk, det vil si fisk som lever hovedsakelig i de åpne vannmassene, enn de såkalte bentiske arter. Bentiske arter (bunndyr) er dyr som bor på eller nær bunnen av hav eller innsjøer, slik som svamper, maneter, ormer, blekkspruter, krabber, hummer, reker og sjøstjerner, men også en del fisk som blant andre flyndre.

Livet i tropiske farvann reduseres når den årlige gjennomsnittstemperaturen i sjøen stiger over 20–25 grader. De ulike artene reagerer forskjellig på temperaturstigningen, noen tåler mer, andre mindre. Studien tar ikke for seg hvilke arter som vil bli hardest rammet. 

Funn av fossiler viser at den samme utviklingen skjedde for 140.000 år siden, da det også fant sted en lignende temperaturstigning.

Fiskerinæringen i fare

Studien tar ikke for seg konsekvensene for det kommersielle fisket, selv om det er klart hvilke områder som vil bli hardest rammet.

– Indonesia og vestafrikanske land har mest å tape. Her vil bestanden bare reduseres – ingen nye arter vil erstatte de artene som forsvinner, sier Costello.

Det bor rundt 1,3 milliarder mennesker i de tropiske kystområdene, og mange er avhengige av fisket.

Tidsskriftet  Nature har tidligere publisert en artikkel der det anslås at fangstpotensialet av tropiske fiskebestander i såkalte eksklusive økonomiske soner vil avta med rundt 40 prosent innen midten av århundret – dersom den globale oppvarmingen får fortsetter uforminsket.

Reduksjonen gjelder blant andre tunfisk-arter, som utgjør den viktigste eksportvaren, men den negative utviklingen gjelder også fiskearter som konsumeres lokalt.

Siste fra Fiske

Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Laksefisket i Tanavassdraget stanses

Det blir ikke laksefiske i Tanavassdraget i Finnmark den kommende fiskesesongen, opplyser Klima- og miljødepartementet.

På forsiden nå