Annonse

Viten

Jakthunder mest utsatt for ulveangrep

Ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Rena i Hedmark. Foto. Viltkamera.nina.no

Ulveangrep på hunder er knyttet til jakt. De fleste tilfellene skjer fra september til desember, nær ulverevir. Drøyt åtte av ti som angripes er hunder benyttet til elgjakt og harejakt, og noen ulver synes å være mer tilbøyelige til å angripe hunder enn andre.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

617 ulveangrep på hund er registrert i Skandinavia fra 1995 og fram til mai 2018. 400 av dem endte med at hunden ble drept. Gjennomsnittlig angripes 30,6 hunder årlig av ulv i Skandinavia, og 6,8 av dem skjer i Norge. Det viser statistikk fra Rovbase.

– Konflikter mellom ulv og beitedyr får mye oppmerksomhet i diskusjonene om norsk ulveforvaltning, men mange er også bekymret for hvordan ulven påvirker ulike former for rekreasjon. Vi vet lite om årsakene til at ulver angriper hunder, men det kan blant annet skyldes jakt på byttedyr, forsvar av revir og dominans, sier forsker John Odden.

I rapporten «Ulveangrep på hunder i Skandinavia» belyser han og kolleger faktorer som kan bidra til å forklare hvorfor dette skjer, ved å analysere mønstre for angrep på hunder i Skandinavia i tid og rom.

I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse besvart av 2200 personer, der forskerne har undersøkt holdninger til ulv blant folk generelt – og hundeeiere spesielt.

Eiere av jakthunder er ofte skeptiske til ulv
– Undersøkelsen viser at hundeeiere er noe mer negative til ulv enn resten av befolkningen, og det er særlig eiere av jakthunder som misliker ulv. Samtidig ser vi klare forskjeller mellom eiere av jakthunder og de vi har kategorisert som eiere av «annen hund», sier forsker Olve Krange.

Hundene ble delt inn i tre kategorier: Jakthund, brukshund og annen hund. På spørsmål om de liker eller misliker ulv i Norge svarte nesten halvparten av de som eier «annen hund» at de like ulv godt, mens knapt en firedel av eiere av jakthunder svarte det samme.

Hundeiere er mer polarisert i synet på ulven enn befolkningen for øvrig. Hva slags hund man eier, har stor betydning for hva man mener.

Antall hunder som ble drept eller skadd som følge av ulveangrep per måned i Norge og Sverige, for årene 1995–2017.

Lav risiko for angrep
Risikoen for at ulv skal angripe hunder er generelt lav, og er som ventet knyttet til områder hvor ulv er etablert. Mellom 1998 og 2018 skjedde henholdsvis 77 prosent (Norge) og 72 prosent (Sverige) av angrepene innenfor et revir eller i en radius på 10 kilometer fra grensen til et ulverevir i Norge og Sverige.

Statistiske analyser viser også at noen få revir har flere registrerte angrep på hunder i noen sesonger enn forventet. Det kan skyldes forskjell i atferd, der enkelte individer og flokker har en sterkere tilbøyelighet til å angripe hunder enn andre. Det samme mønsteret bekreftes fra studier i Finland og USA.

Trenden for drepte og skadde hunder er lik i Norge og Sverige. Antall angrep når en topp i på høsten, fra september til desember. Det samsvarer med jakttida på hjortevilt og småvilt i begge land.

I ni av ti tilfeller angrep ulven ulike former for jakthunder, og 82 prosent av disse var elghunder og løs på drevet halsende hunder (hunder som springer løs mens de driver viltet foran seg og halser).

Oversikt over hunder som ble drept (n=400) eller skadd (n=217) som følge av ulveangrep i Norge og Sverige i årene 1995–2017.

Ulv påvirker ikke hundeholdet
At det er ulv i området påvirker ikke nødvendigvis hundeholdet. Nesten halvparten av de som ferdes med hund der det er ulv forteller at de ikke har endret på noen ting, og at de bruker hunden i skogen som før. 34 prosent gjør det samme som før men «passer bedre på» hunden. Det betyr at åtte av ti ikke har endret praksis i særlig grad på grunn av ulv.

Når det gjelder holdning til å ta forholdsregler, for eksempel å bruke beskyttelsesvest, skifte hunderase eller jakte med hund i bånd, svarer én av fem at de helt sikkert ikke kommer til å ta forholdsregler. Nesten én av fire svarer at de helt sikkert kommer til å ta forholdsregler. Drøyt fire av ti svarer enten at de helt sikkert – eller trolig – vil ta forholdsregler for å forebygge angrep på hunden sin.

Rapporten er laget av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Les rapporten ulveangrep på hunder i Skandinavia

Kontakt John Odden, Olve Krange

Powered by Labrador CMS