Annonse

Her er jegernes ønskeliste

Jakttidene skal revideres igjen. Men hva mener jeger-Norge? Vi har loddet stemningen i NJFF-organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Miljødirektoratet har nylig invitert flere organisasjoner, deriblant NJFF, til å komme med innspill til jakttidshøringen i 2022. Det er flere ting som står på jegernes ønskeliste. Vi har loddet stemningen hos en del av NJFFs fylkeslag.

Her er først utdrag fra en skisse fra NJFF sentralt, ført i pennen av jaktkonsulent Roar Lundby:

NJFFs jaktkonsulent Roar Lundby.
NJFFs jaktkonsulent Roar Lundby.

1. Tidligere jakt på mår

Jakttida på mår (01.11 – 15.3) starter seinere enn for alle andre jaktbare mårdyr. Det mener NJFF at det ikke er noen spesielle grunner til. Én ting er fangst, og kvaliteten på pelsen vinterstid, men det bør også være mulig å felle mår i forbindelse med småviltjakt, på lik linje med de andre mårdyrene. NJFF foreslår derfor jaktstart fra 10.9 eller 21.8.

2. Vinterjakt på stokkand

Andejakta har ikke samme posisjon som tidligere. Bare de siste 10 åra har fellingstallene for arten falt fra ca. 15 000 til ca. 10 000. Forbundet påpeker at arten er tallrik over hele landet, og at en stadig større andel av den overvintrer her til lands. Forslaget går derfor ut på at jakta forlenges til ut januar, evt ut februar måned.

Det er utbredt jeger-skepsis mot å åpne for januarjakt på rådyr.
Det er utbredt jeger-skepsis mot å åpne for januarjakt på rådyr.

3. Vinterjakt på rådyr og hjort

Bestandene hos begge arter er store, og kvotene utnyttes i begrenset grad. Derfor ønsker NJFF sentralt å lodde et forslag om mulig forlenget jakttid ut januar.

Både NJFF sentralt og mange av fylkeslagene ønsker vinterjakt på “svartfugl”. NJFF Hedmark foreslår å starte en prøveordning i utvalgte områder.
Både NJFF sentralt og mange av fylkeslagene ønsker vinterjakt på “svartfugl”. NJFF Hedmark foreslår å starte en prøveordning i utvalgte områder.

4. Vinterjakt på tiur og orrhane

Dette er en gjenganger i jakttidshøringen. Hvorfor ikke vinterjakt i Norge som i Sverige? Dette er uansett en krevende jaktform uten det store utbyttet, i tillegg til at det har blitt vanlig med kvoter, og slik sett ikke spiller noen roller når fuglen felles.

5. Lisensjakt på oter

Det siste forslaget i NJFF-administrasjonens utkast, er lisensfelling av oter, på samme måte som for store rovdyr. Begrunnelsen er en økende og livskraftig bestand over store deler av kysten. Allerede i dag gis det tillatelser til skadefelling i betydelig grad, uten at det finnes noen landsdekkende oversikt, ifølge NJFFs forslag.

I vest og nord er oterbestanden livskraftig nok til at det bør åpnes for lisensjakt (som for store rovdyr), mener NJFF.
I vest og nord er oterbestanden livskraftig nok til at det bør åpnes for lisensjakt (som for store rovdyr), mener NJFF.

Dette mener fylkeslagene

Fylkeslagene støtter stort sett NJFF sentralt, men flere er skeptiske til vinterjakt på rådyr. Her er innspillene fra åtte fylker.

Finnmark: NJFF Finnmark støtter det meste av det sentrale forslaget. I tillegg ønsker de seg forlenget jakttid på rev, jerv og mår:

– Det er bekmørkt her nord store deler av vinteren. Noenlunde lyse jaktdager får vi ikke før midtveis ut i februar, og da er jervejakta slutt. Vanligvis er det ikke spesielt gode snøforhold for revejakt før i mars, og beste tida for revejakt er april, sier fylkesleder i NJFF Finnmark, Geir Thrane.

Han er heller ikke fornøyd med fredning av grågås i det meste av i Vest-Finnmark, pga. faren for feilskyting av dverggåsa:

– Dette er en mistenkeliggjøring av jegerstanden, sier Thrane.

Fra jaktåret 2022

Etter innspillsrunden som er omtalt her, vil Miljødirektoratet ventelig komme med et høringsutkast i løpet av våren-sommeren. NJFF vil altså få sjansen til å uttale seg enda en gang. Ny forskrift tre i kraft fra og med jaktåret 2022.Den gjeldende jakttidsforskriften finner du hos Lovdata.

Ønsker opphevet romjulsfredning

Nord-Trøndelag: NJFF Nord-Trøndelag støtter det meste i NJFF-administrasjonens forslag:

– Det har dessverre vært tilbakegang i andejakta, noe som først og fremst skyldes opprettelsen av et betydelig antall fuglefredningsområder, sier fylkessekretær Endre Alstad.

Fylkeslaget har også motforestillinger til forslaget om vinterjakt på rådyr, da dyra trenger mest mulig ro. Vårjakt på bukk et bedre forslag, mener han.

I tillegg: Lenger jakttid på kråke, og oppheving av romjulsfredninga. Noen lokalforeninger ønsker dessuten kortere jakttid på elg, slik at den i mindre grad går ut over annen jakt.

Leder av jaktutvalget i NJFF Hordaland, Joachim Mathiassen.
Leder av jaktutvalget i NJFF Hordaland, Joachim Mathiassen.

Hordaland: – Vi er enige i mange av forslagene, både mht. mår, oter, stokkand og skogsfugl, sier leder av jaktutvalget i NJFF Hordaland, Joachim Mathiassen.

Fylkeslaget har følgende tilleggsforslag: Åpning for jakt på ærfugl også i Vestland, fordi bestanden er god. Vinterjakt på kvinand og rugde – ressurser som kunne vært utnyttet bedre vinterstid.

Fylkeslaget er negative til forlenget jakt på rådyr og hjort, mener at jakttida er lang nok, og at dyra trenger ro. Mathiassen lister opp en rekke alternative tiltak som kan øke avskytningen av hjort.

Mer jakt på mellomskarv

NJFF Rogalands fylkessekretær Tore Gilje.
NJFF Rogalands fylkessekretær Tore Gilje.

Rogaland: Fylkeslaget støtter de fleste av NJFFs forslag, men er bare betinget enig i utvidet jakttid på hjort og rådyr.

– For hjort er det nok greit, men i strenge vintre kan det bli helt feil å jakte rådyr i januar.

Det har også blitt registrert fosterutvikling på geit allerede under desemberjakta i sørfylket, sier fylkessekretær Tore Gilje.

Lisensjakt på oter er mindre aktuelt for fylket, fordi den knapt er å se her, ifølge Gilje.

Andre ønsker: Utvidet jakttid på mellomskarv, grågås og kanadagås, framskyndet jakt på ringdue, større kvote på steinkobbe – samt åpning for romjulsjakt.

NJFF Aust-Agders fylkessekretær Olav Schrøder.
NJFF Aust-Agders fylkessekretær Olav Schrøder.

Aust-Agder: Fylkeslaget støtter det meste i NJFF-forslaget, med noen unntak.

– Vi støtter tidligjakt på mår, men er skeptiske til felling av arten kun for å redusere bestanden. Vi mener at dersom man skal ta livet av et vilt, bør det være et formål, for eksempel å ta vare på skinnet, sier fylkessekretær Olav Schrøder.

Når det gjelder rådyrjakta, så er ikke fylkeslaget udelt positiv: «NJFF-Aust-Agder kan støtte dette. Men vi er skeptiske til jakt med hund som loser etter 23.12», heter det i innspillet, med samme begrunnelse som fra flere av de andre fylkeslagene.

Flere andearter

Fylkessekretær Bjørn Erik Lauritzen i NJFF Telemark.
Fylkessekretær Bjørn Erik Lauritzen i NJFF Telemark.

Telemark: Også her støttes forslagene som fremsettes av NJFF, ifølge fylkessekretær Bjørn Erik Lauritzen. I tillegg har fylkeslaget kommentarer om bl.a. stokkand: Hvis jakta utvides, bør dette også gjelde den frie jakta på hav og fjord, samt eventuelle andre andearter som bruker samme oppholdssted og har god bestandsstatus.

Hjort og rådyr: Forslaget støttes, og kommunene bør selv kunne avgjøre når de mener snømengdene tilsier at jakt med drivende hunder bør stoppes.

Ellers er det forslag om forlengelse av jakta på følgende arter: ekorn, kanadagås, grågås, kvitkinngås, storskarv/mellomskarv, skjære, nøtteskrike og grevling.

Fylkessekretær Per Rune Stav i NJFF Akershus.
Fylkessekretær Per Rune Stav i NJFF Akershus.

Akershus: Fylkeslaget støtter mange av NJFFs forslag, f.eks. vinterjakt på arter som stokkand, orrhane og tiur. Det samme med rådyr og hjort. Her mener NJFF Akershus at rådyrjakta kan reguleres lokalt hvis snømengdene tilsier dette.

Mår: Fylkeslaget mener fellefangst bør ha samme tider som i dag, men at mårjakt med hund kan starte 21.8. Fylkeslaget er opptatt av at pelsjegertradisjonen må verdsettes.

Andre forslag: Kaie bør ha jakttid som de andre kråkefuglene. Bør være tillatt med løs på drevet halsende hund på rovdyr. NJFF bør dessuten jobbe for romjulsjakt.

Prøveordning for svartfugl

Fylkessekretær Ole Mattis Lien i NJFF Hedmark.
Fylkessekretær Ole Mattis Lien i NJFF Hedmark.

Hedmark:

Hedmark støtter også det meste av NJFFs forslag, ifølge fylkessekretær Ole Mattis Lien. En egen arbeidsgruppe har jobbet med saken, og viktigste innvending er skepsis mot vinterjakt på rådyr. (Dette vil avhenge mye av snøforhold på det enkelte sted.)

Vinterjakt på svartfugl (tiur og orrhane) er derimot svært ønskelig! Gruppa foreslår at det settes i gang en prøveordning i visse områder.

Tilleggsforslag: Jaktstart på rype og skogsfugl 1.9, dersom taksering viser at bestandene er solide. Jaktstart grevling som rev, 15.7, og oppheving av juletidsfredning.

Powered by Labrador CMS