Annonse

Rødlista

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Artsdatabanken har nå offentliggjort den foreløpige Rødlista, og mottatt innspill rundt de ulike artene. Villreinen er foreslått rødlistet som nær truet (NT) og kan komme inn på lista fordi man har sett og ser for seg en videre nedgang for bestanden.

Hele bestanden på Nordfjella ble avlivet på grunn av skrantesyke, en reduksjon av bestanden på Hardangervidda kan også være aktuelt for å begrense smitte. I tillegg er dyrenes leveområder kontinuerlig under press på grunn av utbygging.

Viktig grep

– NJFF har i flere år sagt at vi har en villreinforvaltning under press. At villreinen nå kommer innpå rødlista, er viktig. Fremover må vi tørre å ta de tøffe diskusjonene om hvordan vi skal klare å ta mer hensyn til villreinen. Kanskje vi må legge om stier og flytte på hytter. Også kraftutbygging har hatt en stor negativ betydning for villreinen, som har fått demmet opp og avskåret beiteområder til fordel for kraftanlegg. NJFF er dypt engasjert i revisjon av miljøvilkår for kraftutbygginger, forteller Siri Parmann, fagsjef i NJFF.

Dette er rødlista

Rødlista, som blir revidert hvert sjette år, har som formål å gi en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge. At en art er rødlistet, utelukker ikke at den kan være forsvarlig å jakte på.

Alle som ønsker, kan se og kommentere resultatene i den foreløpige Rødlista. Fristen for innspill var 2. mai. Den endelige oversikten offentliggjøres i november.

Også nedgang for laks og skarv

Situasjonen er også kritisk for villaksen, som nå for første gang foreslås rødlistet. En nedadgående bestandsutvikling av returnerende laks fra havet siden 80-tallet, samt innslag oppdrettslaks i mange elver, regnes som de største truslene, og gir villaksen status som nær truet. Norge har en tredel av verdens atlanterhavslaks, og bærer et stort ansvar for å ta vare på den.

Også storskarven er blant artene som ventelig tas inn på rødlista med nær truet-klassifisering. Arten har hatt en 15-30 prosent nedgang i bestanden over de siste 27 årene, med en særlig reduksjon langs kysten mellom Trøndelag og Helgeland.

Hummeren ble regnet som livskraftig ved forrige revidering av Rødlista, nå får den status som sårbar. Til grunn for vurderingen ligger en 90 år lang tidsserie på fangst og lokale økninger i verneområder uten fiske.

Også lyspunkter

Rypene er foreslått tatt ut av rødlista, fordi ekspertkomiteen for fugler foreløpig har vurdert bestandene av fjellrype og lirype som livskraftige og stabile.

– NJFF er glad for at rypa tas ut, det viser at vårt innspill om å ta inn data fra Hønsefuglportalen er tatt til følge. Et bedre datagrunnlag viser at vi har bærekraftig og god forvaltning av rypa i dag, sier Parmann.

NJFF vil i tiden fremover gå gjennom den foreløpige listen nøye og se om det er noe organisasjonen mener ikke er fanget opp.

Powered by Labrador CMS