Annonse

Test av Berkley Fusion 19

Berkleys nye krok­se­rie hol­der skarp­he­ten im­po­ne­ren­de len­ge. Hør med din lo­ka­le sports­fis­ke­bu­tikk, som mu­li­gens kan skaf­fe kom­plett krok­ut­valg. ​​​​​​​

Skarp krokserie

Denne nye spennende krokserien fra Berkley bør sjekkes ut. Krokene har ingen antyding til rust etter et års tid og holder seg skarpe lenge.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Berk­ley Fu­sion 19

PRO­DUKT­NAVN: Berk­ley Fu­sion 19
PRO­DUKT­FAKTA: Krok­se­rie på seks salt­vanns­be­stan­di­ge kro­ker med klas­sis­ke ut­for­min­ger. Kro­ke­ne er laget av High Carbon Steel og har krok­spiss av Nee­dle Point. Berkleys Slickset Coa­ting skal gi bed­re pe­ne­tre­ring og er for­delt over hele kro­ken. Kro­ke­ne le­ve­res i små trans­pa­ren­te plast­es­ker for enk­le­re sy­ste­ma­ti­se­ring av kro­ke­ne i sluk­bok­sen. An­tall i es­ke­ne va­ri­e­rer et­ter stør­rel­se. De seks mo­del­le­ne er: Oc­to­pus, Cir­cle, Baitholder, Aber­deen, Treb­le 1X og Weighted EWG.

PRIS: fra kr 59,-
LE­VE­RAN­DØR: Pure Fish­ing AS, tlf. 23 23 40 00, www.berkley.no

TER­NING: 5

Nye og spen­nen­de krok­pro­du­sen­ter pre­sen­te­res sjel­dent her til lands. Det er der­for interessant at fis­ke­ut­styrs­gi­gan­ten Pure Fish­ing har fun­net en hold­bar løs­ning på egen krok­man­gel. De har nå laget 18 svært spen­nen­de krok­ty­per, hvor kun 6 av dis­se er til­gjen­ge­li­ge i Norge. Dess­ver­re.

Berk­ley er for små­gut­ter å reg­ne i en krok­ver­den der Mu­stad, VMC og Own­er er blant kon­ge­ne. Der­for er det im­po­ne­ren­de at de­res før­s­te se­rie er bred og til­nær­met per­fekt. Ikke bare har de klart å lage kro­ker som dek­ker de fles­te be­hov, de har klart å gi dem sin egen touch og feel­ing. Spe­si­elt er Slickset coatingen et spen­nen­de ma­te­ria­le.

Sek­se­ren ute­blir gan­ske en­kelt for­di ut­val­get i Norge er skuf­fen­de la­bert, med kun en tre­del av til­gjen­ge­li­ge mo­del­ler. To­talt sett vil hel­ler ikke de 18 kro­ke­ne som er til­gjen­ge­lig på nett, dekke al­les be­hov. De mang­ler de sto­re ka­no­ne­ne for tungt fiske i ha­vet og en se­rie kraf­ti­ge treb­le­kro­ker. Men, for de fles­te er det nok ufor­ståe­lig at de har ute­latt noen av kro­ke­ne til­pas­set ver­ti­kal­fiske med softbait. De er al­de­les ny­de­li­ge, og ville nok fort blitt man­ges fa­vo­rit­ter. Men, nå har vi seks kro­ker og det er en god start, og dis­se ville alle for­svart en fem­mer el­ler en sek­ser i en enkeltest.

Kro­ke­ne har blitt tes­tet i ett års tid, og alle har le­vert gode re­sul­ta­ter un­der va­ri­ert bruk. De har blitt brukt mest i salt­vann. Med lett skyl­ling og tør­king i et­ter­kant, har in­gen vist an­tyd­ning til rust. Det­te er svært im­po­ne­ren­de og gjør dem konkurransedyktig med det beste fra andre produsenter. Skar­pe er de også, og jeg syn­tes de har holdt skarp­he­ten im­po­ne­ren­de len­ge.

Om jeg skal trek­ke fram en fa­vo­ritt, må det bli sir­kel­kro­ken med Oc­to­pus all­round­kro­ken hakk i hæl. Dis­se har sam­men med treb­le­kro­ken blitt brukt nes­ten ukent­lig og har ald­ri skuf­fet.

Powered by Labrador CMS