Test av Berkley Fusion 19

Berkleys nye krok­se­rie hol­der skarp­he­ten im­po­ne­ren­de len­ge. Hør med din lo­ka­le sports­fis­ke­bu­tikk, som mu­li­gens kan skaf­fe kom­plett krok­ut­valg. ​​​​​​​
Berkleys nye krok­se­rie hol­der skarp­he­ten im­po­ne­ren­de len­ge. Hør med din lo­ka­le sports­fis­ke­bu­tikk, som mu­li­gens kan skaf­fe kom­plett krok­ut­valg. ​​​​​​​

Skarp krokserie

Denne nye spennende krokserien fra Berkley bør sjekkes ut. Krokene har ingen antyding til rust etter et års tid og holder seg skarpe lenge.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Nye og spen­nen­de krok­pro­du­sen­ter pre­sen­te­res sjel­dent her til lands. Det er der­for interessant at fis­ke­ut­styrs­gi­gan­ten Pure Fish­ing har fun­net en hold­bar løs­ning på egen krok­man­gel. De har nå laget 18 svært spen­nen­de krok­ty­per, hvor kun 6 av dis­se er til­gjen­ge­li­ge i Norge. Dess­ver­re.

Berk­ley er for små­gut­ter å reg­ne i en krok­ver­den der Mu­stad, VMC og Own­er er blant kon­ge­ne. Der­for er det im­po­ne­ren­de at de­res før­s­te se­rie er bred og til­nær­met per­fekt. Ikke bare har de klart å lage kro­ker som dek­ker de fles­te be­hov, de har klart å gi dem sin egen touch og feel­ing. Spe­si­elt er Slickset coatingen et spen­nen­de ma­te­ria­le.

Sek­se­ren ute­blir gan­ske en­kelt for­di ut­val­get i Norge er skuf­fen­de la­bert, med kun en tre­del av til­gjen­ge­li­ge mo­del­ler. To­talt sett vil hel­ler ikke de 18 kro­ke­ne som er til­gjen­ge­lig på nett, dekke al­les be­hov. De mang­ler de sto­re ka­no­ne­ne for tungt fiske i ha­vet og en se­rie kraf­ti­ge treb­le­kro­ker. Men, for de fles­te er det nok ufor­ståe­lig at de har ute­latt noen av kro­ke­ne til­pas­set ver­ti­kal­fiske med softbait. De er al­de­les ny­de­li­ge, og ville nok fort blitt man­ges fa­vo­rit­ter. Men, nå har vi seks kro­ker og det er en god start, og dis­se ville alle for­svart en fem­mer el­ler en sek­ser i en enkeltest.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.