Annonse

Miljødirektoratet:

Vil innføre fiskeforbud i nasjonalparker i Oslofjorden

Miljødirektoratet anbefaler i en ny rapport at det bør utredes å forby samtlig yrkes- og fritidsfiske i Hvaler og Færder nasjonalpark, samt i Indre Oslofjord.

Miljødirektoratet mener arbeidet med å redde Oslofjorden går for sent, og mener fullt fiskeforbud for både yrkes- og fritidsfiskere må utredes i deler av fjorden.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet er sekretariat for Oslofjordrådet, og har i den anledning overlevert en statusrapport vedrørende regjeringens femårige plan for en renere Oslofjord. 

Rapporten viser at hverken kommuner, landbruk eller statlige myndigheter er i rute, selv om det gjøres en betydelig innsats på mange områder.

Økosystemet i Oslofjorden har store utfordringer med overfiske, stor tilførsel av nitrogen fra avløp og jordbruk, og nedbygging og utfylling av strandsoner. Den samlede belastningen på fjorden er for stor, og fjorden har blitt et økosystem i ubalanse.

– De mest akutte behovene i Oslofjorden er å få på plass nitrogenrensing ved avløpsanleggene, og tiltak mot avrenning fra jordbruket som kan redusere forurensningen av fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ved omtrent 10 av 50 avløpsrenseanlegg er det i dag konkrete planer om å rense nitrogen, som i hovedsak kommer fra urin.

Trålestopp og fiskestopp

I rapporten anbefaler Miljødirektoratet å avvikle dispensjonen yrkesfiskere hittil har hatt fra torskefredningen, og at bør utredes å forby bunntråling i nasjonalparkene Hvaler og Færder, samt i Indre Oslofjord.

Videre står det i rapporten:

Det er også klare utfordringer med hensyn til kontroll og oppsyn av torskeforbudet overfor fritidsfiskere, da det fortsatt er lov å fiske, men hvis man får en torskefisk så skal den slippes ut igjen.

Det bør også utredes om disse områdene bør fritas for fritidsfiske, altså at det etableres nullfiskeområder.

I praksis betyr det at Miljødirektoratet går inn for all stans i fritidsfiske i disse nasjonalparkene.

Bedre informasjon og oppsyn

Rådgiver Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)  er ikke enig i at stans i fritidsfiske i enkelte områder er veien å gå. 

– Vi er for vern såfremt det er nødvendig for å oppnå formålet, å få torsken tilbake. Det oppnås ikke ved et så inngripende tiltak, og en kan i tillegg risikere at forvaltningen ikke får den legitimiteten den er helt avhengig av i den videre prosessen med Oslofjorden/Skagerrak, sier han.

Fjeldseth mener det er ikke hjelper torsken å forby fiske etter sjøørret og svartkutling. 

– Bedre informasjon, bedre oppsyn og mer kunnskap vil derimot hjelpe. Den store elefanten i rommet er bunntrålingen som endatil foregår midt inne i nasjonalparkene, sier han.

Kostbare tiltak

– Spesielt avløp, fiskeri, jordbruk og arealforvaltning i strandsonen er fire områder hvor staten, kommunene og fylkeskommunene må sette opp farten for å få gjennomført tiltak hvis de skal klare å nå målene i planen for å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden, sier Hambro.

I jordbruket pågår det mange steder fremdeles for mye høstpløying, som fører fosfor- og nitrogen ut i fjorden og skaper oppblomstring av alger og nedslamming av oppvekstområdene til fisk og annet liv.

Det er om lag 50 avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt, som kan forvente å få krav om å innføre nitrogenrensing. Dette er både teknisk avanserte og kostbare tiltak.

Rapporten nevner også at store mengder overskuddsmasser fra bygging av vei, tunneler og drikkevannsforsyning brukes til å fylle ut verdifulle gruntvannsområder i Oslofjorden.

– Slik utfylling ødelegger oppvekstområdene til torsk og andre arter, og utgjør et stort miljøproblem, ifølge Miljødirektoratet.

Flere lyspunkter

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mottok tirsdag rapporten, som er den andre statusrapporten om gjennomføring av tiltakene i Oslofjordplanen.

– Arbeidet med å bidra til at vi får opp tempoet og får forbedret forholdene i Oslofjorden er høyt prioritert i regjeringen, sier Eriksen i en pressemelding.

Oslofjordplanen ble lagt fram i 2021 og ambisjonen i planen er at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle i løpet av 2026. Planen inneholder 63 ulike tiltak for å nå dette målet.


Dette mener NJFF:

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund mener dispensasjonen til yrkesfiskere på bidra. Du kan lese mer om forbundets syn på situasjonen i Oslofjorden på forbundets egne nettsider.

Powered by Labrador CMS