Samisk vårjakt på ender ute på høring

Forslag til ny forskrift vedrørende tradisjonell samisk vårjakt på ender er sendt ut på høring. Miljødirektoratet vil avvikle jaktformen, mens Klima- og miljødepartementet går inn for å videreføre et kvotebasert uttak.
Forslag til ny forskrift vedrørende tradisjonell samisk vårjakt på ender er sendt ut på høring. Miljødirektoratet vil avvikle jaktformen, mens Klima- og miljødepartementet går inn for å videreføre et kvotebasert uttak.

Miljødirektoratet ønsker å avvikle samenes tradisjonelle vårjakt på ender. Departementet vil derimot videreføre, og potensielt utvide, jakta.

Publisert

I dag har Klima- og miljødepartementet (KLD) sendt ut alternative forslag til en ny forskrift om den tradisjonelle samiske andejakta, kalt lodden, ut på høring.

I høringsnotatet trekkes det fram at jakt om våren strider mot viltlovens prinsipp om at det ikke bør fastsettes jakttid på en art i hekke- og yngletiden. De samme prinsippene finnes i Bernkonvensjonen og EUs fugledirektiv.

Miljødirektoratet anbefaler på bakgrunn av dette å avvikle kvoteregulert lodden i Kautokeino. Den forrige forskriften om lodden varte fra 2013 til 2022.

Urfolks naturalhushold

I 1990 ratifiserte Norge ILO-konvensjon 169, som sikrer urfolk og stammefolk rett til å bevare og videreutvikle sin kultur, og at myndighetene i selvstendige stater er forpliktet til å støtte dette arbeidet. I artikkel 23 i konvensjonen står følgende:

«Håndverk, bygde og lokalbasert virksomhet, naturalhusholdning og tradisjonell virksomhet for vedkommende folk, som jakt, fiske, fangst og sanking, skal anerkjennes som viktige faktorer for å opprettholde deres kultur, økonomiske selvberging og utvikling. Når det er aktuelt, skal regjeringene sikre at slik virksomhet blir styrket og fremmet, med deltakelse av disse folk.»

I sin anbefaling legger KLD vekt på denne tradisjonen. I høringsnotatet er det derfor skissert to alternativer for videreføring av vårjakt på ender i Kautokeino kommune:

Alternativ 1: En videreføring av dagens løsning, der områdeavgrensningen skal ha forhindret flere jegere fra å utøve lodden på sine faste plasser.

Alternativ 2: Kautokeino kommune og foreningene Boarri og Sámi bivdo- ja meahcástansearv foreslår å tillate vårjakt på alle områder der det tradisjonelt har vært utøvet lodden. Områdene det er snakk skal være trekkområder – ikke hekkeområder.

Kunnskapsgrunnlag

To rapporter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og én rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) inngår som kunnskapsgrunnlag.

Ninas rapporter viser at:

«... så mye som 90 % av bestanden forlot jaktområdet samme natt som jakta begynte, og at beitende hunner ble mer stresset i jaktområdet etter jaktstart»

VKM trekker også fram mangelen på data om relevante bestandsstørrelser og demografiske rater for de seks relevante artene det jaktes på under lodden.

Om dyrevelferd ved utøvelse av lodden, skriver VKM følgende:

«... risikoen for negativ påvirkning på dyrevelferd er større hvis det jaktes både vår og høst, enn om det bare jaktes i én sesong»

De ti siste årene har det blitt skutt mellom 30 og 100 ender under lodden i Kautokeino.

regjeringens nettsider kan du selv lese høringsnotat, forslag til forskrift, samt relevante rapporter og kart.

Høringsfristen er 19.02.2023.