Annonse

NVE-sjefen:

– Havvind i Norge er ikke lønnsomt

Vindmølle, hav

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 20 mulige områder for etablering av havvindanlegg, og mener utbyggingen ikke vil være lønnsom i overskuelig framtid.

Publisert Sist oppdatert

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet skulle Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Tidligere denne uken presenterte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund rapporten, som peker ut 20 mulige områder for utbygging av havvind. Disse områdene skal nå utredes videre.

– Ikke lønnsomt – ennå

– Havvind i Norge i dag er ikke lønnsomt, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE.

En rekke samfunnshensyn skal ivaretas når vindkraften bygges ut. Derfor har både Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg og Kystverket vært med i en ekspertgruppe ved utarbeidelsen av rapporten – i tillegg til flere fagmiljøer.

Regjeringen har som mål om å tildele områder for 30 gigawatt havvind før 2040. I følge rapporten til NVE, trengers det arealer på mellom 4.000 kvadratkilometer og 26.000 kvadratkilometer for å lykkes med dette målet.

– Flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt. Om det blir lønnsomt noen gang, og i så fall når, vet vi ikke sikkert i dag, sa NVE-sjefen da han overleverte rapporten.

– Enormt mye kraftproduksjon

Områdene ekspertgruppen peker på, er fordelt over store deler av norskekysten. De er store nok til å produsere mellom 6 og 13 ganger mer kraft enn regjeringens mål.

– 30 gigawatt er enormt mye kraftproduksjon i norsk målestokk, det er nesten en dobling av samlet kraftproduksjon, minnet Lund om.

NVE sier at områdene kan minske ettersom man innhenter mer informasjon.

NVE-sjefen mener at en så omfattende utbygging vil påvirke hele det norske kraftsystemet.

– Det er vanskelig å se for seg at utbygging skal skje uten at det i iallfall over tid vil ligge en lønnsomhet i bunn, mener Lund.

Må vurdere nettbehovet

Vassdrags- og energidirektøren sier at politikerne også må ta stilling til hvor mye kraftnett man er villig til å bygge ut for å legge til rette for havvind.

I tillegg til å vurdere teknisk egnethet og interessekonflikter, har NVE ved utarbeidelse av rapporten også gjort overordnede vurderinger av hvor det er behov for kraft på land, tilgjengelig kapasitet i kraftnettet og hvordan de lokale kraftsystemene påvirkes dersom de foreslåtte områdene produserer strøm i framtiden.

Direktoratet har ikke har ikke vurdert det samlede behovet for nye nettinvesteringer knyttet til en utbygging av disse områdene. Kostnaden av å bygge ut selve strømnettet, vil komme i tillegg til selve utbyggingskostnadene for havvindanleggene.

– I Norge betales nettutbyggingen ikke over statsbudsjettet, men av husholdninger og næringslivet direkte, gjennom nettleie, påpekte Lund på pressekonferansen der rapporten ble presentert.

NVE har laget en tabell som viser at investeringskostnadene for havvind ligger på mellom 29–50 millioner kr/MW, avhengig av om vindmøllene flyter eller er festet til havbunnen.

Kan lykkes

NTB har spurt olje- og energiminister Terje Aasland skriftlig om hva han mener om spørsmålene Kjetil Lund reiser.

– Når det gjelder kostnadene for utbygging, tar vi hensyn til at industrien skal drive innovasjon, teknologiutvikling, skalering og industrialisering som viktige elementer for å bringe kostnadene ned, svarer han.

Aasland er opptatt av at rapporten som ble lagt fram denne uken, viser at det er fullt mulig å realisere regjeringens havvindsatsing:

– Denne satsingen gir oss mer fornybar kraft som vi kan fase inn i det norske kraftsystemet når vi trenger det. Den vil gi oss gode muligheter til å kutte utslipp ved å elektrifisere samfunnet og veksle inn fossil energibruk med fornybar kraft. Dette vil også gi en stor mulighet for norsk industri og norske leverandører, noe som betyr trygge arbeidsplasser og mer verdiskaping, sier han.

Aasland mener at NVE-rapporten med all tydelighet viser at regjeringens ambisiøse havvindplan kan lykkes på en god måte – i sameksistens med andre viktige havnæringer.

Bredt sammensatt

Fiskeridirektoratet under arbeidet med rapporten jobbet for at viktige fiskeområder blir tatt vare på.

– Vi mener vi har fått gjennomslag for mange av våre innspill i prosessen, og de aller fleste av områdene som nå blir foreslått for utbygging ligger utenfor de viktigste fiskeområdene, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Interesseorganisasjonen Fiskebåt er derimot overrasket over hvor store områder som er avsatt til havvind i rapporten.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kan få for fiskerinæringen, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Han varsler at organisasjonen nå må gjøre en grundig gjennomgang av forslaget fra NVE.

Avhenger av føre var

Naturvernforbundet skriver i en pressemelding at regjeringen burde ha avsatt 30 prosent av norske havområder til vern før etableringen av nye områder for utbygging av havvind.

– Nå blir det en enorm jobb å fylle kunnskapshull om naturkonsekvenser. Det må settes av penger, og det vil ta tid. Det burde blitt gjort først, slik at norske farvann ikke blir et lappeteppe over områder satt av til næringsinteresser med fragmenterte verneområder, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Han legger til at det er en selvfølge å unngå gyteområder, særlig verdifulle og sårbare områder, samt viktige områder for sjøfugl ved utbygging.

– Det ville vært mye ryddigere å utelukke disse områdene først som sist, sier Gulowsen.

Delte meninger

Miljø- og energipolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, er imidlertid ikke overbevist om at fisken er ivaretatt i NVE-rapporten.

– Det kommer fram av rapporten at en rekke av områdene er lagt midt i fiskefelt og i gyteområder. Havvind midt i matfatet må være uaktuelt, sier hun.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som er imot havvind.

MDGs Rasmus Hansson mener rapporten gir et svært viktig grunnlag for videre havvindutbygging.

– For MDG er det helt avgjørende at naturhensyn veier tyngst, og at havvindutbyggingen gjøres naturpositiv eller med minimale naturinngrep, sier han.

Områdene ekspertgruppen mener kan egne seg for vindkraft, er spredt langs stort sett hele kysten, men det er ingen felt i området utenfor Lofoten, og et stykke nord og sør for dette området.


NJFF mener: All energibygging må ta hensyn til naturen

Å stanse tapet av natur og derigjennom sikre leveområdene til fisk og vilt, er grunnlaget for jakt, fiske og annet friluftsliv. Dette er NJFFs grunnhensyn også når det kommer til energipolitikk:

  • Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftsliv.
  • Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftsliv blir ivaretatt.
  • Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktige frilufts-, jakt- og fiskeområder, og ikke lokaliseres i villreinens leveområder.

Les mer om hva NJFF mener om energiutbygging

Powered by Labrador CMS