Annonse

Rypetaksering

FeFo: – Høyeste rypetetthet siden midten av 2000-tallet

Bra med stamfugl og god produksjon gir et godt år for lirype over store deler av Finnmarkseiendommen.

Publisert Sist oppdatert

Årets rypetakseringer er gjennomført på Finnmarkseiendommen (FeFo).

Sett under ett viser takseringene de høyeste rypetetthetene siden midten av 2000-tallet.

Tallene viser bra med voksenfugl, og gjennomgående god produksjon. Det er likevel betydelige lokale variasjoner, og i enkelte områder er produksjonen dårlig. Generelt er det bedre produksjon langs kysten enn i indre strøk.

Gode rypeår

– 2022 var et bra rypeår mange steder, og årets takseringer tyder på at både overlevelse gjennom vinteren og hekkesuksessen har vært god. Mange observasjoner fordelt på både store kull, små kull og enkeltfugl/par, gjør at totalbildet mange steder blir veldig bra,  sier leder for utmark i FeFo Einar J. Asbjørnsen.

Selv om det store bildet er svært positivt, så er produksjonen enkelte steder dårlig, med overvekt av enslige ryper og par uten kull.

Årlige rypetakseringer

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet.

I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) ansvarlig for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta.

I år (01.08–31.08.2023) er det:

  • Taksert 263 områder i 95 kommuner (i fjor: 236 områder i 90 kommuner)
  • Taksert 3793 linjer – til sammen 10067 km (i fjor: 3362 linjer og 9179 km)
  • Gjort 7303 observasjoner av hønsefugl (i fjor: 8102 observasjoner)
  • Observert totalt 23386 ryper (lirype og fjellrype) (i fjor: 32514 ryper)

– Det er viktig å huske på at tallene som presenteres dekker svært store områder, og innenfor hvert av disse områdene vil det være variasjoner. Ikke alle vil få følelsen av at det er et toppår, fortsetter Asbjørnsen. 

I Pasvik tyder takseringene på et regelrett bunnår for lirype.

Mye smågnagere

Den viktigste driveren for den positive utviklingen, er et godt smågnagerår i hele Finnmark. I fjor høst kom  snøen tidlig i høyereliggende områder, og på forsommeren i år var det lite nedbør.

Forskjeller i smågnagertettheter lokalt kan påvirke hvor sterkt rypekyllingene er utsatt for predasjon. Når smågnagere er tilgjengelige, spiser rødrev og andre predatorer gjerne disse i stedet for rypekyllinger.

– Oppsummert bekrefter takseringene i stor grad bildet som ble fremskrevet i juli. Jegerne kan de fleste steder glede seg over et godt år for ryper på Finnmarkseiendommen, sier Einar J. Asbjørnsen.

Jaktkort for salg

FeFo legger hvert år ut et begrenset antall jaktkort for salg til tilreisende før taksering. Bosatte i Finnmark har i utgangspunktet tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og både tilreisende og lokale jegere skal aktivere sine jaktkort før jakta starter.

– Vi vil de neste dagene vurdere om vi skal øke antallet tilgjengelig kort for tilreisende i de enkelte jaktfeltene, avslutter Asbjørnsen.

Reguleringene for  årets jaktsesong blir avgjort mandag 28. august og kunngjøres tirsdag 29. august.

Eventuelle nye jaktkort legges ut for salg fredag 1. september klokken 1000. 

Så langt i år er det solgt 1712 jaktkort til tilreisende, og 672 jaktkort til lokale jegere.


Årets takseringer på Finnmarkseindommen:

Indre Finnmark 

Bra tetthet av voksenfugl (6-12 ryper per kvadratkilometer) med over middels produksjon. Samlet sett over middels år (17-40 ryper per kvadratkilometer).

Vest-Finnmark, kystnært 

Bra tetthet av voksenfugl (5-10 ryper per kvadratkilometer), og svært god produksjon. Samlet over middels tettheter (23-49 ryper kvadratkilometer). 

Øst-Finnmark 

Bra tetthet av voksenfugl (8-16 ryper per kvadratkilometer), og god produksjon. Store variasjoner i regionen. Samlet over middels tettheter (29-62 ryper per kvadratkilometer). 

Pasvik 

Under middels tettheter av liryper. Svært lave tettheter av voksenfugl (1-4 ryper per kvadratkilometer) og under middels produksjon.

For storfugl viser takseringene i Pasvik om lag middels tettheter i år, med middels produksjon. 


Powered by Labrador CMS