Annonse

– Må prioritere å bygge ut kraft fremfor hytter

En gjennomgang viser at et areal tilsvarende de hundre største innsjøene i Norge er planlagt nedbygd i årene som kommer, og at vel en fjerdedel av arealet er satt av til hytteutbygging. Det får klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til å reagere. Han mener at utbygging av fornybar energi må prioriteres fremfor hytteutbygging.

Nesten 4000 kvadratkilometer natur er planlagt nedbygd i årene framover, der en fjerdedal er satt av til hytteutbygging. – Det er for mye, sier klima- og miljøministeren, som mener vi må prioritere kraftutbygging.

Publisert Sist oppdatert

– Tallenes tale er tydelig. Det er planlagt for mye utbygging på naturareal i Norge i årene som kommer, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Utbygging er den viktigste årsaken til tap av natur, og hytter er den typen utbygging det er satt av mest areal til. Som samfunn skal vi ikke la bit-for-bit-nedbyggingen fortsette, sier han.

Det er Miljødirektoratet som har bedt Norkart beregne hvor store arealer som er planlagt utbygd etter andre lovverk enn plan- og bygningsloven. Sammenstillingen skal supplere oversikten til Norsk institutt for naturforskning (Nina) i fjor høst over planlagte, men ikke utbygde arealer.

Mest til hytter

Planlagt utbygd areal for bolig, fritidsbolig og næring utgjør et areal på størrelse med Vestfold fylke, ifølge Nina. Av dette er det hytter som står for det største planlagte utbyggingsarealet samlet sett. Mer enn dobbelt så mye areal er satt av til utbygging av fritidsboliger som til boliger.

  • – Vi bygger ut stort sett overalt i landet vårt, og få områder er uberørt av utbyggingsplaner, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
  • Kommunene har satt av 2166 kvadratkilometer for utbygging til bolig, fritidsbolig og næring.
  • «Andre formål» er tilgodesett med rundt 1000 kvadratkilometer i de kommunale arealplanene. Anslaget omfatter blant annet veier og andre samferdselstiltak.
  • Det er planlagt, meldt eller omsøkt utbygging til energiformål av omtrent 750 kvadratkilometer.
  • Det er anslått utbygging av omtrent 230 kilometer skogsbilvei i år. Det tilsvarer 2,65 kvadratkilometer. 

Et øyeblikksbilde

– Det er viktig å være klar over at dette er et øyeblikksbilde, understreker Hambro.

For energitiltak er rundt 95 prosent av de planlagte utbyggingsområdene naturområder i dag. Tilsvarende tall for kommunale planer er i underkant av 90 prosent. Det er planlagt mer nedbygging av natur til fritidsboliger enn til utbygging og distribusjon av kraft.

– Det er ikke gitt at alle planer gjennomføres eller at alle søknader blir innvilget. Nye planer og søknader vil også komme til. For eksempel er det forventet flere planlagte sol- og vindkraftverk framover, men vi ser også at flere kommuner vil revurdere vedtatte utbyggingsplaner, poengterer Hambro.

Nedprioriterer hytter

Statsråden varsler nå at kraftutbygging vil bli prioritert framfor hyttebygging. Norge må prioritere areal til det som er viktigst for samfunnet, mener Eriksen. Vi kommer til å trenge arealer til ny fornybar kraft for å redusere klimagassutslippene og omstille økonomien vår, poengterer han.

– Hytter utgjør i disse tallene rundt én firedel av den planlagte nedbyggingen av natur i Norge. Det sier seg selv at en slik utbygging vil ha store miljøkonsekvenser. I tillegg går det mye areal til næringsbygg og veier. Innenfor disse tallene er det mye nedbygging som kan droppes eller flyttes for å spare naturen og gjøre plass til utbygging av mer fornybar energi, sier Eriksen.

Powered by Labrador CMS