Håper fortsatt å bli kvitt skrantesyke

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant de viktigste tiltakene som anbefales for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda. NJFF ønsker ordinær jakt og lokal involvering.
21. juni 2021

Miljødirektoratet og Mattilsynet leverte 28. april sin anbefaling om håndtering av skrantesjuke til Landbruks- og matdepartementet. Håpet er fortsatt at smittereduserende tiltak skal kunne bidra til å utrydde klassisk skrantesyke. Høyt uttak av voksen bukk og bestandsreduksjon er sentrale virkemidler. Samtidig understrekes det at det er den samlede effekten av alle tiltakene som avgjør resultatet.

Uenighet

Miljødirektoratet og Mattilsynet er imidlertid ikke samstemte når det kommer til gjennomføring av bukkeuttak og bestandsreduksjon: Mattilsynet vil raskt inn med statlige fellingslag og ned mot en genetisk levedyktig bestand, uten at det er definert hvor mange dyr dette er. Miljødirektoratet mener på sin side det er helt sentralt at ordinær jakt er den viktigste uttaksformen i arbeidet med sykdomsbekjempelsen og kunnskapsoppbygging.

Miljødirektoratet mener også at det må legges opp til en forvaltning der det er grunnlag for jakt også ved en lav bestandsstørrelse i årene framover, da dette vurderes som avgjørende for å oppnå nødvendig aksept blant lokal forvaltning, rettighetshavere og jegere.

Helhetlig tilnærming

Fagsjef Siri Parmann i NJFF sier de støtter opp om smittereduserende tiltak og målet om å utrydde klassisk skrantesyke.

– Når det gjelder gjennomføring av bukkeuttak og bestandsreduksjon, er vi enige med Miljødirektoratet. Et viktig element her vil være en tett og løpende oppfølging av bestanden for å vurdere tiltak og videre strategi.

Hun understreker samtidig nødvendigheten av å jobbe helhetlig, og at også beitenæringen omfattes av tiltak. NJFF mener i tillegg det er riktig å legge opp til bestandsreduksjon av annet hjortevilt på og rundt Hardangervidda.

Dette er de viktigste anbefalingene

Redusere villreinbestanden og andelen bukk på Hardangervidda

Hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder

Legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områder

Raskt uttak av syke dyr

Redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå

Stille krav til bruk av salt til beitedyr

Videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesjuke

 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå