Annonse

Færre sau tatt av rovvilt, men ingen tydelig trend i ulvesona

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet, men å stadfeste en trend i antall sau tatt av ulv er ikke mulig.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det viser en gjennomgang av kadaverdokumentasjon og tap til rovvilt registrert i Miljødirektoratets Rovbase for perioden 1. januar til og med 1. august.

– Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier direktør Ellen Hambro.

Direktoratet begynte å registrere antall påviste rovviltskader i 2000. Siden da har mange sauebønder i ulvesonen og i randsonen til denne fått beitenekt av Mattilsynet, og andre har måttet omstille seg til andre næringer.

– Tapsreduksjonen synes også å ha sammenheng med en tydeligere inndeling i rovvilt- og beitesoner, med ulik prioritet av artene og av tiltak i sonene. Samtidig vil det kunne oppstå enkeltsituasjoner med store ulve- eller bjørneskader, så tapstallene kan fort endre seg, sier hun.

Det er viktig å presisere at dette er en foreløpig status per 1. august. Disse tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO, skriver Miljødirektoratet.

Ingen tydelig trend
– Vi kan kanskje si noe om en nedgang i antall sau tatt av bjørn over tid. Når det kommer til ulv er tallene for variable til å si noe sikkert. I Hedmark er det færre sau i ulvesonen, mens det er en svak økning utenfor. I Oppland har vi noe mer sau, og nedgang i antall tapt til ulv. I Hedmark er det færre sau på beite i ulvesona. Tap til ulv svinger veldig. Derfor er det altfor tidlig å si noe om det er en trend i antall sau tatt av ulv, sier Ole Knut Steinset, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO).

Registrerte kadaver og skader er meldt inn til og undersøkt av Miljødirektoratets feltpersonell i SNO

Miljødirektoratet understreker at disse tallene vil endre seg helt fram til at sauene er sanket fra utmarksbeite. I tillegg er det på langt nær alle skader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO.

Nedgang i skader fra ulv
I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert – det laveste påviste tapet til ulv siden 2008.

Skader påført av bjørn er noe lavere enn på samme tid i 2018. Enkelte områder nord i Trøndelag har hatt betydelige skader av bjørn i sommer, ifølge direktoratet.

For gaupe og jerv er antall skader omtrent som de siste årene. Det er en liten økning i skader fra kongeørn, sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2018.

Færre søknader om felling
Det har også vært færre søknader om skadefellingstillatelse i juni og juli i år. Miljødirektoratet har behandlet 69 søknader. Det er gitt tilslag på 55 søknader og 14 avslag. Tilsvarende tall for 2018 var 107 søknader behandlet, hvorav 96 ble innvilget og 11 fikk avslag.

Etter 1. juni i år er det felt sju bjørner, to gauper, to jerver og to ulver på skadefelling, samt en ulv i nødverge.

Powered by Labrador CMS