Annonse

Varsler kamp om Regjer­ingens ja til gruv­edrift i Kvalsund

- Et slikt inngrep i en nasjonal laksefjord er et utilgivelig brudd på den samfunnsavtalen som ble gjort ved etableringen av en nasjonal laksefjord i Repparfjorden, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. Reindrifta og flere miljøorganisasjoner varsler kamp.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Tiltak for å minimere påvirkning
Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Departementet opplyser at driften skal tilpasses for å minimere påvirkningen av beiteområdene. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni).

– Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Miljøkritikk
Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Balto ber Venstre, som sitter med miljøministeren, om å stanse prosjektet.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsministeren.

Oppstart av gruvedriften i Repparfjorden vil blant annet medføre at opp til to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam vil bli dumpet i en nasjonal laksefjord hvert år. Hensikten når Stortinget vedtok å etablere nasjonale laksefjorder var å gi særlig viktige villaksstammer en forkjørsrett gjennom å forby menneskelige inngrep i fjordene som kan skade laksen.

Hvor ble det internasjonale villaksåret av?
– I år er det det internasjonale villaksåret, en verdensomspennende satsing og fokusering på hvordan vi skal klare å ivareta våre stammer av vill laks. Norge har et særlig ansvar, da vi i utgangspunktet forvalter en stor andel av de ville stammene av atlantisk laks. Dessverre er bestandene i fall. Innsiget av villaks til norskekysten er mer enn halvert på få tiår. Det er en dramatisk utvikling som må møtes med gode tiltak der villaksen settes i fokus. Regjeringen kvitterer altså ut dette satsingsområdet i villaksåret med å åpne for gruvedrift og massedeponering i et særlig viktig villaksområde. Det er svært skuffende og uforståelig, sier Øivind Fjeldseth i NJFF.

Reppardfjordelva er et nasjonalt laksevassdrag, og fjorden en nasjonal laksefjord. Hensikten da Stortinget vedtok å etablere nasjonale laksefjorder var å gi særlig viktige villaksstammer en forkjørsrett gjennom å forby menneskelige inngrep i fjordene som kan skade laksen.

Varsler kamp
NJFF, en rekke miljøorganisasjoner, samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

– Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundet etter at regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund. Dumpingen av gruveslam vil drepe alt liv på havbunnen i deponiområdet, og det kan hindre gyting og oppvekst i et mye større område. Denne beslutningen viser til fulle at regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Lundberg.

– Derfor vet vi mye om hva konsekvensene vil bli, understreker Naturvernforbundets leder.

Også Natur og Ungdom er sterkt kritisk og kaller regjeringens avgjørelse «helt hinsides».

– Alle miljøfaglige råd tilsier at dette vil være svært alvorlig for livet i Repparfjorden, men regjeringen bare kjører på. Dette er en miljøkatastrofe, sier nestleder Jørgen Næss Karlsen.

– Vi vil lenke oss fast for å stoppe dette, sier nestleder i Natur og Ungdom, Jørgen Næss Karlsen.

Vil lenke seg fast
Dersom gruvedriften blir en realitet, har mange varslet at de vil bryte loven for å stanse prosjektet.

Ifølge Naturvernforbundet har 2.500 personer skrevet under på en liste hvor de sier seg villige til å bryte loven, mens Natur og Ungdoms liste viser 2.900 underskrifter.

– Om de begynner å bygge gruva, vil vi lenke oss fast og stoppe det. Gruva og dumpingen i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil, sier Karlsen.

Han ber om at regjeringen vurderer driftskonsesjonen på nytt.

– Nøye avveining
Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord. Gruveselskapene og norske myndigheter mener at deponeringen ikke fører til miljøskadelige utslipp.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

En rekke miljøorganisasjoner er skeptiske til dette. Blant annet mener de påvirkningen fra flere av kjemikaliene i gruveslammet er for dårlig undersøkt, og at det fine steinstøvet i seg selv vil påvirke næringskjeden i fjordene.

Powered by Labrador CMS