Annonse

Bekjempelsen av skrantesyke

Anbefaler ikke statlig felling på Hardangervidda i vinter

Etter en samlet vurdering mener Mattilsynet og Miljødirektoratet at det ikke er tilrådelig å gjennomføre ekstraordinære uttak av villrein vinteren 2022. Klokt, mener NJFF.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Mattilsynet og Miljødirektoratet overleverte 23. november anbefalingen om hva som bør skje videre i bekjempelsen av skrantesyke hos villrein på Hardangervidda. Man har lenge holdt åpen muligheten for ekstraordinært uttak i vinter, de to direktoratene har imidlertid landet på at det ikke er opplagt at den positive effekten vil oppveie de negative konsekvensene som følger med.

Svært vanskelig

Det ses med bekymring på at oppdaterte estimater fra Veterinærinstituttet viser at det sannsynligvis er smittede villrein på Hardangervidda, og at målene for bestandsreduksjon som ble satt for jakta 2021 er ikke nådd. Samtidig gjør naturgitte forhold og villreinbestandens kondisjon og atferd i beiteområdene det svært vanskelig å gjennomføre ekstraordinære uttak.

– Voksen bukk representerer en særlig risiko for videre spredning innad i bestanden, og et ekstraordinært uttak av flest mulig bukker over 3,5 år i vinter vil kunne bidra til å redusere risikoen for at vi mister kontroll i tidlig fase av sykdomsutviklingen. Imidlertid vil det være svært krevende å lykkes med et målrettet uttak, sier Ingunn Midtun Godal, Administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Godt fornøyd

– NJFF er veldig godt fornøyd med anbefalingen. Det er nå tatt over 5000 prøver på Hardangervidda, og kun én har vært positiv. Da er vi godt innenfor den ene prosenten hvor man har kontroll på et slikt utbrudd. Det er bra at jakta fortsatt blir den måten vi skal forvalte stammen på og at jegerne kan bidra aktiv i denne forvaltningen, sier viltkonsulent Olav Greivstad i NJFF.

Direktoratene mener det er helt avgjørende med et godt samarbeid med lokal forvaltning og jegerne hvis man skal ha håp om å lykkes med bekjempelsen av skrantesyke.

Helhetlig vurdering

– Anbefalingen vår er basert på en helhetlig vurdering av estimert antall smittede dyr, fellingsstall, prøveanalyser, innspill fra lokale parter og råd fra fagmiljøene. Hensynet til framtidig forvaltning og behovet for godt samarbeid med lokale krefter i det videre arbeidet er også tillagt stor vekt i denne anbefalingen, sier Midttun Godal i Mattilsynet.

Ønsker godt samarbeid

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier at samarbeid med lokal forvaltning og jegere er svært viktig for den langsiktige forvaltningen av villreinbestanden på Hardangervidda, også i en situasjon med sykdomsbekjempelse.

– Den lokale villreinforvaltningen, i samarbeid med jegerne, har vist stor vilje og evne til å tilpasse seg, og vi har langt på vei lykkes med å redusere andelen eldre bukk i bestanden på Hardangervidda gjennom jakt. Vi ønsker å fortsette dette samarbeidet, sier Hambro.

Saken skal nå behandles av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer den politiske beslutningen.

Veien videre

Når det kommer til videre forvaltning av villreinbestanden på Hardangervidda, ønsker direktoratene en dialogprosess med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med lokale aktører, tilsvarende som for arbeidet med reetableringen av villrein i Nordfjella sone 1. Denne arbeidsformen er godt mottatt lokalt, og er også ønsket av villreinforvaltningen på Hardangervidda.

Hele notatet kan leses her

Powered by Labrador CMS