Annonse

Vil ruste NJFF for framtida

– Samfunnet endrer seg hele tiden, da må også organisasjon evne å endre seg, slik at den kan tilpasse seg nye rammebetingelser, sier utvalgsleder Arild Gjertsen.

– Dersom NJFF skal være en relevant aktør for landets jegere og fiskere i årene som kommer, må vi tilpasse oss samfunnsutviklingen. Den tilpasningen har ikke vært optimal de seinere årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Skal NJFF klare å ivareta medlemmenes interesser, både i dag og de neste tiårene, trenger vi en robust organisasjon som trekker i samme retning

1. nestleder i NJFF, Arild Gjertsen

Det sier Arild Gjertsen, 1. nestleder i NJFFs forbundsstyre. Han har ledet utvalget som ble nedsatt av styret i 2019. Oppdraget var å utrede hvordan organisasjonen bør videreutvikles de neste årene. Resultatet foreligger nå i form av en rapport på 340 sider, som ble overlevert styret før årsskiftet. I utvalgets innstilling foreslås det en rekke til dels omfattende tiltak og endringer.

– Det gjøres mye bra arbeid i NJFF i dag, samtidig er det en del utviklingstrekk vi ikke kan forholde oss passive til, det gjelder både innad i organisasjonen og i samfunnet rundt oss, sier Gjertsen.

Dersom rådene fra organisasjonsutvalget følges, vil blant annet sportsfiskerne få mer oppmerksomhet i NJFF i årene framover.

Sammensatt

Rapporten peker blant annet på utfordringer som medlemsnedgang, manglende kunnskap og for dårlig drift i en del organisasjonsledd. Det er også stedvis svakt engasjement for å påta seg verv.

Samtidig understrekes det at disse forholdene må ses i sammenheng med endringer i samfunnet ellers, enten det gjelder demografiske utviklingstrekk, folks syn på jakt og fiske, endring i medievaner, teknologisk utvikling, økt oppmerksomhet rundt klima og miljø – eller den offentlige regionsreformen.

– Må trekke i samme retning

Arild Gjertsen er forberedt på at en del av utvalgets forslag vil kunne skape debatt.

– Det må vi tåle, engasjement og meningsbrytning er bra! Samtidig vil vi oppfordre folk til å heve blikket. Et grunnleggende premiss for organisasjonsutvalget har vært å sette medlemmene først. Skal NJFF klare å ivareta deres interesser, både i dag og de neste tiårene, trenger vi en robust organisasjon som trekker i samme retning. Det mener vi at våre forslag vil bidra til, så blir det opp til styret og landsmøtet å avgjøre hva som settes ut i livet.

Grundig behandling

Styreleder Knut Arne Gjems sier han ser fram til å gjennomgå rapporten med styret.

– Vi konstaterer at organisasjonsutvalget har gjort et omfattende og godt arbeid. Vi skal gi rapporten en grundig behandling i tiden framover, samtidig er vi åpne for å lytte til innspill fra organisasjonen, sier han og tilføyer:

– Det vil være fordeler og ulemper ved de fleste endringer. Vi vil veie for og imot, og gå inn for det vi mener vil gjøre oss sterkere totalt sett. Det er også viktig å huske at det å ikke gjøre endringer, ofte kan være minst like dramatisk som å gjøre det.

Dette er organisasjonsutvalgets viktigste forslag:

Fylkeslag følger de offentlige fylkesgrensene.

Årlige landsmøter.

Bortfall av representantskapet (som følge av årlige landsmøter).

Enhetlige vedtekter i foreningene og fylkeslagene, som besluttes av landsmøtet.

Enhetlige kontingentsatser i hele organisasjonen.

Større engasjement overfor de minste foreningene.

Forsterke medlemsfordelene – bedre og flere universelle tilbud.

Økt satsing på opplæringsvirksomheten.

Utvikle den urbane virksomheten.

Forsterke organisasjonens miljøprofil.

Utvikle barne- og ungdomsvirksomheten.

Utvikle enklere og lettere forståelige planer og strategier for NJFFs virksomhet.

Innføre internt domsutvalg.

Plassere instruksjonsmyndigheten overfor fylkessekretærene hos NJFF sentralt.

Disse har sittet i utvalget

Arlid Gjertsen, utvalgsleder

1. nestleder i NJFFs forbundsstyre

Ann-Eva Isaksen

2. nestleder i NJFFs forbundsstyre

Bjørn Mathiesen

Medlem av NJFFs forbundsstyre og leder i NJFF Akershus

Camilla Moseid
Medlem i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening

Hans Bjarne Tennøy
Medlem i Fræna JFF

Line Lillebø Osfoss

Leder i NJFF Oslo

Terje Wangsholm
Fylkessekretær i NJFF Hordaland

Vanja Fjerdingøy

Medlem i Sømna JFF og i NJFFs ungdomsutvalg

Powered by Labrador CMS