Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.
01. juni 2021

I 2019 var gytebestanden av pukkellaks i 31 undersøkte nordnorske vassdrag 40 prosent høyere enn i 2017, tross iherdig utfisking, ifølge Rune Muladal fra forsknings- og konsulentselskapet Naturtjenester i nord.

– Rundt 13 000 pukkellaks gjennomførte gyting i disse elvene i 2019. I mange vassdrag var det flere ganger mer pukkellaks enn stedegne arter. Særlig gjaldt dette for elvene i Varanger, forteller han.  

Konsulentselskapet har estimert at hver tredje gytefisk i Finnmark i 2019 var en pukkellaks.    

Også Reisaelva, Målselv og Salangselva i Troms hadde betydelig innslag av pukkellaks.

Forventer rekordoppgang

Arten har vært til stede i Barentsregionen de 50 siste årene. Fordi det er en tendens til økning i oppgangen av pukkellaks fra oddetallsår til oddetallsår, forventes det en enda større oppgang i sommer.

– Kan pukkellaksen true de stedegne stammene i nord?

– Nei, ikke foreløpig. Men det er bekymringsfullt at arten har etablert seg i regionen. Får vi en mangedobling av pukkellaks i elvene, står vi overfor en invasjon. Konsekvensen av det kjenner vi ikke til.   

Muladal forteller at utfiskingen i hovedsak foregår på dugnad i regi av lokale JF-foreninger.

– Vi samarbeider med grunneierne og elveeierlag, og har satt sammen et team for både overvåking og utfisking, sier Muladal, som etterlyser finansiering fra Miljødirektoratet til utfiskingsarbeidet.


– Flyteristfeller er den beste uttaksmetoden i de fleste elvene, sier Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

Utfisking i 15 elver

Pukkellaks er en fremmed og uønsket art i Norge. Miljødirektoratet skisserer flere utfiskingstiltak i den ferske «Forslag til handlingsplan mot pukkellaks»:

For de fleste elver anses flyteristfeller nær flomålet som den beste uttaksmetoden. Andre aktuelle metoder kan være garn- og notfiske langt nede i elva, samt harpunering.

– I forslaget til handlingsplan foreslås utfisking i 15 elver mellom Tana og Vestre Jakobselv, der det er desidert størst innslag av pukkellaks, sier Jarle Steinkjer ved Miljødirektoratet.

– Hvor mye vil disse tiltakene koste?

– Innkjøp av 15 flyteristfeller er beregnet å koste ca. 12 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til røkting av fellene.

Miljødirektoratet gir i dag tilskudd til elveeierlag og lokale interesser som bidrar i utfiskingen, et budsjett på rundt tre millioner kroner.

Miljødirektoratets tilrådning ble oversendt oppdragsgiver Klima- og miljødepartementet i mai, etter at Jakt & Fiske gikk i trykken.

Eventuelle pengebehov vil bli vurdert gjennom ordinære budsjettprosesser etter hvert som man blir kjent med dem, får vi opplyst fra departementshold.    

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Den norske flueboksen

Hvilke fluer trenger du for å komme deg gjennom en vanlig norsk ørretsesong? Tore Litleré Rydgren har svaret, og det er færre enn du tror.

På forsiden nå