rødlista

Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.
Ny rødliste:

– Haren burde ikke vært rødlistet

I den ferske rødlista karakteriseres hare fremdeles som «nær truet». Men harebestanden er solid, hevder harejegere fra nord til sør.
Rødlista:

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Utviklingen for villaks og villrein bekymrer Rotevatn

Vi har særskilt ansvar for å ta vare på villreinen og villaksen, sier klima- og miljøministeren. At artene nå kan bli oppført på rødlista er alvorlig.